Školní řád pro základní umělecké školy

Související dokumenty

Pracovní situace

Školní řád MŠ - směrnice a komentář
Škola v přírodě - směrnice
Organizace školních výletů - směrnice
Škola jako bezpečné místo pro učení s technologiemi a internetem
Likvidace osobních údajů v podobě omluvenek
Školní řád vyšší odborné školy – vzdělávání distančním způsobem
Školní řád MŠ – vzdělávání dětí distančním způsobem
Školní řád – vzdělávání dětí distančním způsobem
Podmínky hodnocení výsledků vzdělávání žáka na vysvědčení
Obsah školního řádu
Školní řád – vzdělávání dětí distančním způsobem (MŠ)
Školní řád – vzdělávání dětí distančním způsobem (ZŠ)
Školní řád - pomůcka pro ředitele škol při jeho tvorbě
Právní předpisy a směrnice školy
Směrnice k čerpání dovolené
Směrnice o poskytování informací
Směrnice k poskytování cestovních náhrad - veřejné školy
Organizace odborné praxe - směrnice
Směrnice k poskytování cestovních náhrad - soukromé školy

Poradna

Limit dlouhodobého hmotného a nehmotného majetku u obecně prospěšné společnosti
Přespočetné hodiny u statutárního zástupce ředitele ZUŠ
Soukromá hudební škola - přímá vyučovací povinnost - odborná poradna, odpověď na dotaz
Směrnice
Individuální vzdělávání
Úplata za ŠD
Přechod práv a povinností na nového zaměstnavatele
Kvalifikace
Uvolnění z výuky
Řády učeben
Začátek vyučování
Bezpečnost
Kvalifikace
Nadúvazková hodina v ZUŠ - vznik nároku na příplatek
Je možný zkrácený úvazek ředitele a zástupce ředitele
Zákaz používání mobilu v budově školy
Dítě se zlomenou rukou v MŠ

Zákony

89/2012 Sb. občanský zákoník
499/2004 Sb. o archivnictví a spisové službě a o změně některých zákonů
561/2004 Sb. o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon)
262/2006 Sb. zákoník práce
37 014/2005-25 k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví dětí, žáků a studentů ve školách a školských zařízeních zřizovaných Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy

Vyhlášky

55/2005 Sb. o podmínkách organizace a financování soutěží a přehlídek v zájmovém vzdělávání
71/2005 Sb. o základním uměleckém vzdělávání
73/2005 Sb. o vzdělávání dětí, žáků a studentů se speciálními vzdělávacími potřebami a dětí, žáků a studentů mimořádně nadaných
259/2012 Sb. o podrobnostech výkonu spisové služby

Nařízení vlády

258/1995 Sb. , kterým se provádí občanský zákoník

Vzory