Odpovědnost školy za škodu

Je možné dát dětem na omezený čas v jasně vymezeném prostoru „rozchod“? Pokud ano, za jakých podmínek? V případě, že se dítě úmyslně vzdálí z vymezeného prostoru a odejde, nese škola odpovědnost za případný úraz, který by se mu stal?
Vydáno: 11. 05. 2023
Žáci naší školy poškodili tabuli. Oprava by měla stát přes 15 tisíc. K poškození se přiznalo 7 žáků 9. třídy, skoro všem už bylo 15 let. Házeli různými předměty a většina z nich ví, který je ten jeho zásah. S dětmi jsme se domluvili, že nemají všichni stejný podíl na poškozování, někteří se „jen netrefili“ třeba jednou, jiní přiznávají víc zásahů, třída se shodla většinou (12:3), že dva mají podíl viny větší než ostatní, a to výrazně. Souhlasí s tím i jeden z žáků, který má větší podíl. Chtěla jsem, aby podle „zásluh“ platili škodu tak, že každý s menším proviněním bude mít svůj díl placení, ti s proviněním velkým budou platit trojnásobek. Rodiče těch dvou žáků s tím ale nesouhlasí a požadují rozdělení na stejné díly všem. S tím ale nesouhlasí ti ostatní, ani ti, kteří neplatí nic, protože se shodují v názoru na podílu viny. Nikdo z učitelů u poškozování tabule nebyl, dohled na chodbě samozřejmě ano, do tříd se nahlíží, ale zároveň předpokládám u takto velkých dětí nějakou představu o tom, že tvrdou věcí můžou něco rozbít (a kromě toho jsme jim často různé věci zabavovali, zase zvlášť těm dvěma, a vysvětlovali, rodiče o tom ví), a taky že svévolně rozbitou věc je potřeba zaplatit. Jak v takovém případě postupovat?
Vydáno: 12. 04. 2023
Jak postupovat, když se žákovi ztratí věc z nezabezpečené skříňky, přičemž skříňky byly sledované kamerovým systémem s dobou uložení 7 dnů?
Vydáno: 28. 06. 2022
Na základě novely zákoníku práce č. 366/2019 Sb. nesou mateřské školy od 1. 6. 2020 stejnou odpovědnost za škodu vůči dětem jako základní školy. Tím došlo k převedení odpovědnosti mateřských škol za škodu z režimu občanského zákoníku do režimu zákoníku práce.
Vydáno: 01. 06. 2020
Základní pravidla
Vydáno: 15. 11. 2019
První problém se objevuje již při určování, které děti na školu v přírodě jet mohou a které nikoli. Necháme-li stranou vývoj dítěte a jeho schopnost být několik dnů bez rodičů, je zásadní kritérium obsaženo v § 9 odst. 1 zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, podle něhož škola může na školu v přírodě vyslat jen dítě, které
Vydáno: 17. 02. 2016
Tento text se zaměřuje na základní aspekty odpovědnosti právnické osoby vykonávající činnost školy za škodu způsobenou žákovi ZŠ, ZUŠ, SŠ, konzervatoře a studentovi VOŠ a právnické osoby vykonávající činnost školského zařízení za škodu způsobenou účastníkovi školského zařízení (nejčastěji školní družiny). (V tomto článku je vyjádřen právní názor jeho autorů. V případě sporu, včetně soudního řízení týkajícího se konkrétní věci, mohou být stanoviska a závěry třetích stran, včetně soudu odlišná od těch, která jsou námi v tomto článku prezentovaná.)
Vydáno: 15. 02. 2015
Kolize odpovědnost za škodu je chápána jako situace, při které dochází ke střetu odpovědnosti za škodu dvou subjektů. V praxi škol je jedním subjektem odpovědným za škodu škola, druhým – tzv. třetí osoba. V návaznosti na tuto skutečnost se pak článek zaměřuje na právo školy domáhat se toho, aby byl uplatněn postih za škodu vůči skutečnému škůdci. (V tomto článku je vyjádřen právní názor jeho autorů. V případě sporu, včetně soudního řízení týkajícího se konkrétní věci, mohou být stanoviska a závěry třetích stran, včetně soudu odlišná od těch, která jsou námi v tomto článku prezentovaná.)
Vydáno: 15. 02. 2015
Tento článek se věnuje některým konkrétním případům, při nichž může v rámci školní výuky dojít ke kolizi odpovědnosti školy a třetí osoby za škodu nebo újmu způsobenou žákovi, a tedy k aplikaci práva postihu. (V tomto článku je vyjádřen právní názor jeho autorů. V případě sporu, včetně soudního řízení týkajícího se konkrétní věci, mohou být stanoviska a závěry třetích stran, včetně soudu odlišná od těch, která jsou námi v tomto článku prezentovaná.)
Vydáno: 15. 02. 2015
Zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, přinesl od 1. ledna letošního roku celou řadu změn týkajících se i pedagogické praxe v mateřských školách. Úprava obecné odpovědnosti za škodu v občanském zákoníku se vztahuje na každého, bez ohledu na pracovní zařazení.
Vydáno: 01. 10. 2014
Tento článek upozorňuje na některé zásadní změny v oblasti právní úpravy náhrady škody.
Vydáno: 26. 03. 2014