Konkrétní případy možné kolize odpovědnosti školy a jiné osoby za škodu způsobenou žákovi

Tento článek se věnuje některým konkrétním případům, při nichž může v rámci školní výuky dojít ke kolizi odpovědnosti školy a třetí osoby za škodu nebo újmu způsobenou žákovi, a tedy k aplikaci práva postihu.

(V tomto článku je vyjádřen právní názor jeho autorů. V případě sporu, včetně soudního řízení týkajícího se konkrétní věci, mohou být stanoviska a závěry třetích stran, včetně soudu odlišná od těch, která jsou námi v tomto článku prezentovaná.)

Související dokumenty

Pracovní situace

Odpovědnost pedagogů MŠ podle aktuální právní úpravy
Škoda způsobená žákovi nebo studentovi a účastníkovi školského zařízení
Kolize odpovědnosti školy a jiné osoby za škodu způsobenou žákovi
Ztráta věci z nezabezpečené skříňky
Některé problémy spojené s pořádáním „školky v přírodě“
Stávka
Náhrada škody dle nového občanského zákoníku
Odpovědnost mateřských škol po 1. 6. 2020
Docházka do školy po ukončení posledního ročníku
Může škola požadovat peníze za opotřebení učebnic?
Příprava školy na kontrolu České školní inspekce
Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání (OP VVV)
Podpora implementace novely školského zákona z Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání
Žádost o souhlas k využití asistenta pedagoga
Minimální mzda státu EU a výjezdy škol do zahraničí
OP JAK
Pedagogická intervence na základní škole a výkaz P1c-01
Zařazování zaměstnance do platové třídy
Podstata účetnictví

Poradna

Odpovědnost za dítě po skončení školy ve škole a pozemku školy
Poškozená tabule - náhrada škody
Rozchod na školní akci
Doplňková činnost
Odpovědnost
Odpovědnost školy za škodu - odpověď na dotaz
Odpovědnost za škodu při odborné praxi

Zákony

289/1995 Sb. o lesích a o změně a doplnění některých zákonů (lesní zákon)
89/2012 Sb. občanský zákoník
561/2004 Sb. o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon)
262/2006 Sb. zákoník práce