Dokumenty

V současné době se školy stávají místem, kde probíhá nejen vzdělávání, ale bohužel i různé konfliktní situace. Ačkoliv mnoho z těchto situací není život ohrožujících, mohou mít negativní dopad na psychiku a pohodu jak učitelů, tak žáků. Je důležité mít jasný a efektivní postup, jak řešit takové situace, abychom minimalizovali jejich dopady a zajistili bezpečné a podporující prostředí pro všechny zúčastněné.
Vydáno: 19. 09. 2023
Co je to stávková pohotovost? Jak je to s náhradou mzdy v době stávky? Odpovědi i další informace naleznete v textu níže.
Vydáno: 15. 09. 2023
ChatGPT (Chat Generative Pre-Trained Transformer) je jazykový model založený na umělé inteligenci (AI) vyvinutý společností OpenAI. Vyznačuje se tím, že uživatelům umožňuje vylepšovat a řídit konverzaci tak, aby dosáhla požadované délky, formátu, stylu a míry podrobnosti a byla vedena v určeném jazyce. Dokáže zohlednit po sobě jdoucí dotazy a odpovědi v každé fázi konverzace jakožto kontext a obsahově pokrývá různé vědomostní oblasti.
Vydáno: 29. 08. 2023
Cílem pracovní situace je zrekapitulovat a stručně okomentovat základní změny, které přináší novela zákona o pedagogických pracovnících a novela školského zákona[1]. Novela mění zákon o pedagogických pracovnících a školský zákon s účinností od 1. 9. 2023 nebo od 1. 1. 2024. [1] zákon č. 183/2023 Sb., kterým se mění zákon č. 563/2004 Sb., o pedagogických pracovnících a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů
Vydáno: 28. 08. 2023
Pod číslem 183/2023 byla ve Sbírce zákonů publikována novela zákona č. 563/2004 Sb., o pedagogických pracovních a o změně některých zákonů (dále jen „zákon o pedagogických pracovnících“ nebo „ZoPP“), a rovněž zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), oba ve znění pozdějších předpisů. Až na výjimky nabude novela výše uvedených právních předpisů účinnosti ke dni 1. 9. 2023 (se začátkem školního roku).
Vydáno: 28. 08. 2023
Byť jsou některé školy povinným subjektem podle zákona č. 171/2023 Sb., o ochraně oznamovatelů, často se v praxi objevují pochybnosti, zda zákon reálně na školy dopadne. Opakovaně je vznášena otázka, jaké typy oznámení se mohou škol týkat.
Vydáno: 25. 08. 2023
 • Článek
Právní předpisy a informace významné pro práci škol a školských zařízení Změny za období červen a červenec 2023 PhDr. Mgr. Monika Puškinová Ph.D. specialista na školskou legislativu;www.monikapuskinova.cz Sbírka zákonů...
Vydáno: 23. 08. 2023
 • Článek
Základní škola Zruč nad Sázavou se nachází nedaleko areálu zručského zámku. Město leží na konci Středočeského kraje zhruba 70 kilometrů od Prahy. Přesto ředitelka ZŠ Ivana Stará popisuje, že zažívají stejný efekt jako většina základních škol Středočeského kraje v prstenci kolem Prahy. Se silnými populačními ročníky se navíc může počet dětí ve třídě navýšit až na 34. V ZŠ Zruč nad Sázavou by ale spíše přikročili k rozdělení dětí do více tříd. Tam, kde je ve třídě kolem 30 dětí, se vždy snaží mít kromě asistenta pedagoga i tandemové učitele na předměty, jako jsou matematika a český jazyk. Aktuálně školu navštěvuje bezmála 500 dětí. Provoz školy zajišťuje 80 zaměstnanců, z nich přes 50 jsou pedagogičtí pracovníci.
Vydáno: 23. 08. 2023
 • Článek
Je reálné očekávat, že opatření doposud naplánovaná ve Strategii 2030+ dokáží zajistit podstatné zlepšení vzdělávacích výsledků a rovných šancí žáků? V Partnerství pro vzdělávání 2030+ se domníváme, že spíše nikoli. Proto přicházíme s vlastním návrhem na posílení systému vedení a podpory škol. V článku shrnujeme hlavní teze návrhu a zveme vás, abyste se zapojili do veřejné konzultace, která začne 21. září.
Vydáno: 23. 08. 2023
 • Článek
Pro současnou školu jsou klíčové otázky, jak lze zapojit rodiče do dění školy, jak s nimi začít spolupracovat a vytvářet partnerský vztah a jak s nimi vést radostný a užitečný rozhovor. Ideálním nástrojem je koučovací přístup, který zohledňuje všechny překážky, které mohou komplikovat rozhovory učitelů a rodičů. A zároveň vede k stanovení společných cílů, k vědomému vstupu do role profesionála na komunikaci a vede k úspoře času rodičů i učitelů. Jak tedy koučovací přístup uplatnit v rozhovoru s rodiči?
Vydáno: 23. 08. 2023
 • Článek
Zjednodušená charakteristika digitálního wellbeingu říká, že jde o takové používání technologií, kdy je nám s nimi po psychické a sociální stránce dobře. Pokud si ovšem představím žáka zabraného do online hry, v níž se mu daří, jak vypíná počítač dlouho po půlnoci, nejspíš má dojem, že mu v čase, který strávil u obrazovky, bylo dobře. Problém bude mít až ráno ve škole, kam dorazí rozespalý a nepřipravený…
Vydáno: 23. 08. 2023
 • Článek
Ke zdůvodnění ani k oprávněné kritice špatné situace v přijímání zejména na nedostatečně kapacitně dimenzované všeobecné střední školy bychom neměli používat odborně zastaralé a dnešní úrovni poznání neodpovídající argumenty. Tím ve skutečnosti dochází k další podpoře dlouhodobě nevhodného postupu státu i samosprávy.
Vydáno: 23. 08. 2023
 • Článek
Studenti Smíchovské střední průmyslové školy a gymnázia mají již několik let v prvním a druhém ročníku předmět Prezentační dovednosti. V něm se učí zásadám prezentace, komunikace, argumentace a reálné mediální tvorbě.
Vydáno: 23. 08. 2023
 • Článek
V probíhající revizi RVP ZV se rozhořel „boj“ o výtvarnou a hudební výchovu. Jedná se o vzdělávací oblast Umění a kultura, do které spadá spousta vzdělávacích oborů. Pro základní školy se při tvorbě RVP ZV (2007) zadaly do této oblasti dva vzdělávací obory Hudební výchova a Výtvarná výchova, které školy mohly doplnit o vzdělávací obor Dramatická výchova.
Vydáno: 23. 08. 2023
 • Článek
Článek ve stručnosti popisuje téměř dvacetiletý vývoj hodnoticího systému Evropských škol se zaměřením především na školní zprávu – vysvědčení jako součásti cyklického procesu formativního hodnocení žáků. Jeho vývoj, funkci a využití porovnává s výstupem projektu Vývoj a implementace pilotního designu školního vysvědčení: Inovace závěrečného hodnocení žáků základní školy ve vazbě na komplexní rozvíjející hodnocení, podpořeného TAČR (TL: 05000360; dále jen Vysvědčení JINAK), který si klade za cíl inovovat závěrečné hodnocení žáků základní školy ve vazbě na komplexní rozvíjející hodnocení v České republice. Příspěvek identifikuje styčné body, které se v Evropských školách v průběhu let osvědčily.
Vydáno: 23. 08. 2023
 • Článek
Eduzměna vznikla s ambicí nalézt „klíč“ ke zlepšení vzdělávání všech žáků. Síly spojily dárci a následně sedm obsahových partnerů, kteří společně zkouší dát dohromady ověřené i nové postupy v pilotním regionu Kutnohorska. Po třech letech víme, že základním klíčem k úspěchu je tým regionálních průvodců škol, který dokázal rozpohybovat již 70 % škol v regionu a navázal různou míru spolupráce s 97 % všech škol.
Vydáno: 23. 08. 2023
 • Článek
V českých školách se každý pracovní den potkává přes jeden a půl milionu lidí. Mají různé role a odpovědnosti, různé zájmy, hodnoty, očekávání i různé potřeby. A také různé strategie pro řešení problémových a konfliktních situací. Ty jsou zákonité. Stejně jako jejich eskalace, pokud se s nimi včasně a citlivě nepracuje. Jednou z osvědčených metod pro řešení konfliktů je školní mediace.
Vydáno: 23. 08. 2023
 • Článek
Pod číslem 183/2023 byla ve Sbírce zákonů publikována novela zákona č. 563/2004 Sb., o pedagogických pracovních a o změně některých zákonů (dále jen „zákon o pedagogických pracovnících“ nebo „ZoPP“), a rovněž zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), oba ve znění pozdějších předpisů. Až na výjimky nabyla novela výše uvedených právních předpisů účinnosti ke dni 1. 9. 2023 (se začátkem školního roku).
Vydáno: 23. 08. 2023
 • Článek
Potkaly se nejen jednou, a ne u Kolína, advokátka s ředitelkou a povídaly si o všem možném. A také o právních věcech ve školství. A díky spojení školské praxe a právní teorie vznikla tato série rozhovorů, se kterými se budete setkávat po celý školní rok 2023/2024. Budeme se zamýšlet nad personálními záležitostmi ředitele školy a vymýšlet, jak nastavit personální činnosti co nejlépe. A začneme opravdu od začátku – přijímáním nových zaměstnanců.
Vydáno: 23. 08. 2023
 • Článek
Hans van Mourik Broekman je ředitelem Liverpool College. Školy, která vzdělává 1 700 žáků ve věku 4–19 let. Školy, která v roce 2019 získala od Ofsted nejlepší hodnocení ve sledovaných kritériích. Školy, kterou se v pozici ředitele po přečtení knihy The risk of Education a v době covidu rozhodl výrazně reformovat prostřednictvím školního kurikula, aby dokázali u žáků rozvíjet nejen intelekt, ale také charakter, jak praví školní motto. 19. září vystoupí Hans van Mourik Broekman jako koeynote speaker na mezinárodní konferenci FutureEdu, která se bude věnovat neformálnímu vzdělávání. A právě tomuto tématu je věnován následující rozhovor.
Vydáno: 23. 08. 2023