Dokumenty

V posledních letech je stále častější, že žáci středních škol stráví pololetí nebo jeden celý školní rok v zahraničí. Buď na to získají stipendium, nebo jim rodiče vzdělávání v zahraničí jednoduše zaplatí.
Vydáno: 21. 11. 2022
Když se bavíme s učiteli o lyžařských výcvicích, často se konverzace stočí na téma bezpečnosti a poučení o bezpečnosti. U všech poučení o bezpečnosti platí, že musí směřovat vůči žákům a musí bezprostředně předcházet školní akci nebo musí být žáci poučeni přímo na školní akci.
Vydáno: 20. 11. 2022
 • Článek
Obávám se, že dělení na jádrové a rozšiřující kurikulum tak, jak je popisováno v dokumentu Hlavní směry revize Rámcového vzdělávacího programu, bude mít za následek další růst nerovností v českém vzdělávacím systému.
Vydáno: 21. 10. 2022
 • Článek
Vláda ve Strategii vzdělávací politiky České republiky do roku 2030+ vytyčila rozdělení výstupů na jádrové a rozvíjející jako jedno z opatření při revizích rámcových vzdělávacích programů.
Vydáno: 21. 10. 2022
 • Článek
Změny za období říjen 2022 PhDr. Mgr. Monika Puškinová Ph.D. poradenské služby ve školství Sbírka zákonů Zdroj: www.mvcr.cz Vyhláška č. 306/2022 Sb., kterou se mění vyhláška č. 410/2005 Sb.,...
Vydáno: 21. 10. 2022
 • Článek
Mezi normy, které dlouho nezohledňovaly změny v oblasti elektronické komunikace, patří i zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce. Současná pravidla doručování obsažená v § 334 až 337 podstatně omezují možnost elektronicky jednat v nejdůležitějších oblastech individuálního pracovního práva, protože právní předpisy kladou velmi přísné požadavky nejen na jednání samotného zaměstnavatele, ale i na součinnost ze strany zaměstnance. Sjednat pracovní smlouvu nebo rozvázat pracovní poměr elektronickými prostředky zcela v souladu se zákonnými pravidly je v řadě případů nereálné.
Vydáno: 21. 10. 2022
 • Článek
Většina pracovníků jsou přispěvatelé k plnění společného úkolu organizace a jde jim to docela dobře. Mezi nimi se však obvykle najde jeden nebo několik lidí, kteří vykonají větší díl práce, více se zaslouží o společný úspěch, vynikají mimořádně angažovaným přístupem, a tím zásadně posouvají věci kupředu. Budeme pro ně používat výraz hybatelé1) . Rozdíl mezi přispěvateli a hybateli je ve způsobu, jakým fungují: jak vidí svou roli, jak spolupracují se svými manažery, jak se vypořádávají s nepřízní a nejednoznačností a jak jsou ochotni se zlepšovat. Zásadní odlišností mezi přispěvateli a hybateli je přístup, jakým reagují na nejistotu a každodenní výzvy na pracovišti. Tím jsou míněny problémy, u nichž není zřejmé, v čí jsou kompetenci, nejasné role, nepředvídatelné překážky, pohyblivé cíle nebo dočasně vysoká pracovní zátěž spojená s hrozícími termíny. Hybatelé jsou ti, kteří v podobných situacích významně přispívají individuálně, ale mají také velmi pozitivní vliv na celý tým. To určuje míru jejich přínosu ke splnění úkolu a dopadu na celou organizaci.
Vydáno: 21. 10. 2022
 • Článek
V minulých dvou dílech našeho seriálu jsme mluvili o agemanagementu obecně, nyní nastal čas specifikovat ho pro jednotlivé věkové skupiny. Pro konstrukci otázek jsme využily Dům pracovní schopnosti (a tím i připomínáme Letní speciál Řízení školy 2022 zaměřený právě na agemanagement a wellbeing).
Vydáno: 21. 10. 2022
 • Článek
Na stránkách Řízení školy se můžete již po několikáté setkat s osobností, která v současné době působí ve Stálé konferenci ředitelů (SKŘ). Jak žáky, pedagogy i kolegy ředitele vnímá PhDr. Mojmír Šemnický, MBA, ředitel Obchodní akademie Kroměříž? Čím se zabývá s kolegy v Sekci středních a vyšších odborných škol SKŘ, jejíž je předsedou?
Vydáno: 21. 10. 2022
 • Článek
Uvažuje-li se o zřizování středního článku (např. podpory MŠMT), je nezbytné mít dobrý přehled o středních článcích, které už v našem fragmentovaném a decentralizovaném systému existují. Jedním z takových středních článků jsou obce, v nichž specifickou kategorii představují obce s rozšířenou působností (ORP). Proto bylo za účelem vytvoření přesnější představy o činnostech a kapacitách obcí zřizujících školy provedeno na jaře a začátkem léta 2021 online dotazníkové šetření, v rámci něhož byly osloveny všechny obce zřizující školy včetně zástupců ORP z útvarů, které mají ve své gesci školství („odbory školství“). Tento článek se zaměřuje na popis potenciálu ORP plnit roli středního článku jakožto obecného konceptu podpůrné struktury pro školy bez vazby na současné či aktuálně plánované aktivity MŠMT, v kontextu personálních kapacit ORP, jejich aktuálního využití a s přihlédnutím k realitě systému škol v jednotlivých regionech.
Vydáno: 21. 10. 2022
 • Článek
Co všechno vlastně znamená volní inteligence? K čemu je dobrá a jak ji můžeme rozvíjet u sebe a u druhých? O tom všem jsem se bavila s Jitkou Kořínkovou, učitelkou angličtiny na SOU a lektorkou AKADEMIE Libchavy.
Vydáno: 21. 10. 2022
 • Článek
V minulé části seriálu o spolupráci učitelů jsme se zabývali úvodním nastavením činnosti metodických orgánů. V dnešní části se budeme věnovat obsahu jejich činnosti, která je jedním z předpokladů efektivního fungování. Zaměříme se také na postupný vývoj spolupráce i kroky změny v případě vzniku nových vzdělávacích týmů.
Vydáno: 21. 10. 2022
 • Článek
Jedním z evergreenů, který se na Lince pro rodinu a školu 116 000 objevuje, jsou stížnosti a stesky rodičů na všemožná jednání na půdě školy. V tomto článku bych se s vámi proto ráda podělila o postřehy, proč tomu tak je, a nápady, které mohou rodičům návštěvu školy zpříjemnit a naladit je ke spolupráci se školou.
Vydáno: 21. 10. 2022
 • Článek
V minulém článku Dobrý sluha, ale špatný pán aneb o digitálních technologiích v životě a učení teenagerů (Řízení školy 10/2022) jsem představil náš výzkum, který se zaměřil nejen na využívání digitálních technologií ve škole, ale zejména sledoval život rodin i samotných adolescentů s technologiemi.
Vydáno: 21. 10. 2022
 • Článek
Herečka, komička a moderátorka, ale i lektorka v oblasti vztahů, vědomí a komunikace. Simona Babčáková je oblíbená pro své nejen komediální role z televize a divadla, životní cesta ji ale přivedla i ke konání besed a přednášek na různá témata spojená s lidským poznáním a vnímáním světa. O tom i o jejích představách o ideálních změnách ve školství, alternativních způsobech výuky ve školách a v nastavení současného systému, ale také o duševním zdraví a hledání sama sebe, jsme si povídali v dnešním rozhovoru.
Vydáno: 21. 10. 2022
 • Článek
Když se mluví o ukrajinských dětech a jejich vzdělávání, většina lidí si automaticky představí předškoláky a školáky. Velký problém ale do budoucna bude představovat integrace dospívajících. Ředitelka pražského Gymnázia Na Zatlance Jitka Kmentová s kolegy pro šestnáct z nich otevřela „ukrajinský nulťák“. „Bylo mi jich líto, a pokud jim stát za nějakých podmínek neotevře střední školy, je to časovaná bomba,“ říká.
Vydáno: 21. 10. 2022
 • Článek
Ve dnech 8. a 9. září 2022 proběhla v německém Bielefeldu historicky první konference evropských laboratorních škol s názvem Researching Schools: Bridging Research and Practice at Laboratory and University Schools, kterou ve spolupráci s Laborschule und Oberstufen-Kolleg Bielefeld pořádala síť evropských laboratorních škol. Místo nebylo vybráno náhodou, Bielefeld je totiž sídlem nejstarší evropské laboratorní školy Laborschule Bielefeld und Oberstufen-Kolleg Bielefeld. Ve dnech, kdy probíhala konference, škola oslavila již 48. výročí svého založení.
Vydáno: 21. 10. 2022
 • Článek
S aktuální geopolitickou situací a prudkým nárůstem cen energií se stále intenzivněji diskutují možnosti, jak snížit provozní náklady. To se samozřejmě týká i škol. Štěstí přeje připraveným, takže v budovách, které prošly určitou energeticky uvědomělou renovací, tj. mají samy o sobě nízké tepelné ztráty a efektivní zdroj na vytápění a přípravu teplé vody nebo úsporné osvětlení, budou mít provozovatelé snazší pozici. V ještě lepší situaci jsou ti, jejichž budova je vybavená systémem energetického managementu, který pomůže optimalizovat provoz a reagovat na okamžitou situaci v podstatě automatizovaně.
Vydáno: 21. 10. 2022
 • Článek
Devět měsíců dělí základní školy od povinného zahájení výuky podle revidovaného RVP ZV v digitální oblasti na prvním stupni, druhý stupeň musí začít o rok později. Jak se co nejrychleji „dostat do obrazu“, pokud s přípravami začínáte? Například díky nové službě školám – lektorům pro celou sborovnu –, kterou NPI ČR od září nabízí.
Vydáno: 21. 10. 2022
 • Článek
Komunální volby přinesly po celé republice obměny v obsazení radnic a městských úřadů. Je to výjimečná příležitost začít v oblasti školství pracovat na změnách přímo na komunální úrovni. Na hlubší změny nebývá mnohdy čas, je nutné přizpůsobovat plány covidovým opatřením či integraci zejména ukrajinských dětí do našeho vzdělávacího systému. Odborníci na vzdělávání spojení iniciativou „Domácí úkoly“ nicméně doporučují sedm drobných změn, které mohou zřizovatelé udělat právě nyní pro lepší vzdělávání přímo na úrovni jednotlivých obcí.
Vydáno: 21. 10. 2022