Účetní závěrka

Jsme základní škola - zřizovatel je město. Měli bychom používat účty 431 a 432. Já bych tuto ztrátu za rok 2022 zaúčtovala v roce 2023 MD 432/D 431. Je to tak v pořádku?
Vydáno: 25. 05. 2023
Za rok 2022 skončila naše škola s vysledkem hospodaření ztráta ve výši 347 000 Kč. Můžete mi prosím přesně popsat účtování s účty v roce 2023? V rezervním fondu nemáme žádné prostředky. 
Vydáno: 19. 05. 2023
OP JAK bude v oblasti VaV podporovat intervence v tématech reagujících na zásadní nedostatky českého systému VaVaI formulované zejména v Národní politice VaVaI 2021+, Národní výzkumné a inovační strategii inteligentní specializace ČR (Národní RIS3 strategie), Inovační strategii ČR 2019-2030 a v dalších strategických a analytických materiálech národní i evropské úrovně.
Vydáno: 01. 03. 2022
Povinnost schvalování ÚZ není pro vybrané ÚJ včetně PO povinností již novou. Povinnost je stanovena Vyhláškou č. 220/2013 se datuje již od roku 2013, v roce 2018 a  2019 se budou schvalovat ÚZ za období roku 2017, tedy v pořadí již sedmé období schvalování. Přesto přetrvávají pochybnosti o správnosti postupů při schvalování jak ze strany zřizovatelů PO, tak ze strany PO samotných.
Vydáno: 13. 02. 2018
Předposlední změna vyhlášky zveřejněná pod č. 273/2017 Sb., uvádí:  V § 45 odst. 1 se písmena k) až m) včetně poznámky pod čarou č. 36 zrušují Dosavadní písmeno n) se označuje jako písmeno k). 2. V příloze č. 5 se položky „K. Doplňující informace k poskytnutým garancím“, „L. Doplňující informace o projektech partnerství veřejného a soukromého sektoru“ a „M. Doplňující informace k příjmům a výdajům“ zrušují.  
Vydáno: 18. 12. 2012
Obecný předpoklad, že účetní závěrka (dále také „ÚZ“) je vyvrcholením práce účetního, je třeba doplnit o tvrzení, že nejen účetního pracovníka. V jednotlivých etapách zpracování účetní závěrky se obvykle projeví všechny případné nedostatky, kterým účetnictví dané organizace trpí dlouhodobě a v hodnoceném období zvlášť. Pozdě se zjišťuje, že některé své funkce plní špatně nastavený vnitřní kontrolní systém (vlivem nevhodného uspořádání v organizaci) nedostatečně, neúplně nebo v krajním případě neplní vůbec.
Vydáno: 17. 12. 2012
Přípravné práce - vlastní uzavírání účetních knih - sestavení předepsaných výkazů a přílohy, analýza a vyhodnocení
Vydáno: 17. 12. 2012
V první etapě ÚZ byly učiněny patřičné kroky, aby byly zaúčtovány všechny účetní případy, které se týkají běžného účetního období a hospodářsky s tímto obdobím souvisejí, včetně zúčtování dotačních vztahů podle podmínek vyplývajících ze smluv.
Vydáno: 17. 12. 2012
Ze zákona o daních z příjmů (dále také „ZDP“) jsou pro příspěvkové organizace důležité, stejně jako pro ostatní poplatníky, kteří nejsou založeni nebo zřízeni za účelem podnikání, mimo jiné tyto paragrafy:
Vydáno: 17. 12. 2012
Účetní jednotka se může dopouštět některých chybných postupů spočívajících v podcenění přípravy procesu uzavírání běžného roku – v rozporu s požadavky právních předpisů:
Vydáno: 17. 12. 2012