Inventarizace

Inventarizací majetku a závazků rozumíme zjištění skutečného stavu veškerého majetku a závazků, jeho porovnání se stavem v účetnictví, posouzení výše ocenění majetku, závazků a vypořádání případných (inventarizačních) rozdílů. Stav majetku a závazků takto ověřují účetní jednotky zejména ke dni řádné účetní závěrky, případně ke dni mimořádné účetní závěrky. Na téma inventarizace jsou pro uživatele dostupná samostatná pojednání (knihy), která obsahují popis postupů do všech podrobností a jsou jistě užitečná zejména pro práci jmenovaných inventurních a inventarizačních komisí.
Vydáno: 10. 01. 2013
Vyhláška č. 270/2009 Sb., o inventarizaci majetku a závazků byla vydána v souladu s ustanovením § 29 odst. 4 zákona o účetnictví (dále ZoÚ) a v souladu s ustanovením § 30 odst. 5 ZoÚ. Požadavky vyhlášky ve srovnání s požadavky zákona o účetnictví jsou uvedeny ve značné podrobnosti. Vyhláška stanoví inventarizační činnosti, kterými vybrané účetní jednotky zajišťují a které jsou nutné pro vyhotovení inventurních soupisů, dodatečných inventurních soupisů, inventurních zápisů, inventurních závěrů a k vyhotovení dalších souvisejících účetních záznamů.
Vydáno: 10. 01. 2013
Vnitřní přepisy náleží také k nezbytné dokumentaci. Ve smyslu všech dosud uvedených pravidel a zásad je povinností organizace zpracovat samostatnou směrnici pro inventarizaci, která by měla respektovat všechna právní ustanovení a specifické podmínky dané organizace.
Vydáno: 10. 01. 2013