Maturitní/závěrečná zkouška/absolutorium

Maturitní zkouška - informace k 17. listopadu 2020
Vydáno: 01. 11. 2020
V souvislosti s řešením mimořádné situace vzniklé v důsledku přijímání krizových opatření Vládou České republiky, zejména usnesení č. 201 ze dne 12. března 2020, kterým se zakázala osobní přítomnost žáků ve školách, které navázalo na mimořádné opatření Ministerstva zdravotnictví proti šíření koronavirové nákazy, a následné vyhlášení nouzového stavu, připravilo Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy (dále jen „ministerstvo“ nebo „MŠMT“) zákon o zvláštních pravidlech pro přijímání k některým druhům vzdělávání a k jejich ukončování ve školním roce 2019/2020, publikovaný ve Sbírce zákonů dne 27. 3. 2020 pod č. 135/2020 Sb. Tento zákon tedy upravuje některé aspekty přijímacího řízení na střední školy a podobu a způsob konání maturitní zkoušky a závěrečné zkoušky z důvodu, že původní termíny předpokládané školským zákonem jsou vzhledem k situaci nerealizovatelné. Účinnosti tento zákon nabyl dnem publikace ve Sbírce zákonů. Znění zákona naleznete na stránkách MŠMT zde: http://www.msmt.cz/dokumenty-3/zakon-o-zvlastnich-pravidlech-pro-prijimani-k-nekterym.
Vydáno: 01. 04. 2020
Článek shrnuje činnosti školy v souvislosti s organizací maturitní zkoušky v podzimním zkušebním období a vyčleňuje momenty, které ovlivnila novela vyhlášky č. 177/2009 Sb., o bližších podmínkách ukončování vzdělávání ve středních školách maturitní zkouškou (dále jen „vyhláška č. 177/2009 Sb.“). Změny vyplývající z novely vyhlášky č. 177/2009 Sb., které jsou společné pro jarní i podzimní zkušební období, jsou uvedeny v článku publikovaném ve Speciálu pro SŠ 2/2019.
Vydáno: 01. 07. 2019
Pracovní situace shrnuje činnosti školy v souvislosti s organizací maturitní zkoušky v podzimním zkušebním období a vyčleňuje momenty, které ovlivnila novela vyhlášky č. 177/2009 Sb., o bližších podmínkách ukončování vzdělávání ve středních školách maturitní zkouškou (dále jen „vyhláška č. 177/2009 Sb.“). Změny vyplývající z novely vyhlášky č. 177/2009 Sb., které jsou společné pro jarní i podzimní zkušební období, jsou uvedeny v článku publikovaném ve Speciálu pro SŠ 2/2019.
Vydáno: 01. 05. 2019
Komisionální zkoušky dle vyhlášky č. 13/2005 Sb., v platném znění
Vydáno: 01. 08. 2018
Absolutorium v konzervatoři se koná před zkušební komisí (§ 90 odst. 5 školského zákona). Činnost zkušební komise a organizace absolutoria v konzervatoři  
Vydáno: 15. 01. 2018
Přehled právních předpisů, metodických materiálů a judikatury Absolutorium v konzervatoři v kontextu stupňů vzdělání, které lze získat v konzervatoři Podmínky, za kterých žák může konat absolutorium v konzervatoři Příprava na absolutorium (závěrečná komisionální zkouška) a absolutorium v konzervatoři jako celek (§ 90 odst. 2 školského zákona)
Vydáno: 01. 01. 2018
Absolutorium v konzervatoři – jednotlivé zkoušky (§ 90 odst. 2 školského zákona, vyhláška č. 47/2005 Sb.)
Vydáno: 01. 01. 2018
Doklad o úspěšném vykonání absolutoria v konzervatoři Neúspěšné vykonání zkoušky v rámci absolutoria v konzervatoři Přezkoumání průběhu a výsledku absolutoria v konzervatoři  Určení dne, kterým žák přestává být žákem konzervatoře    
Vydáno: 01. 09. 2017
Cílem textu je shrnout změny vyhlášky č. 177/2009 Sb., o bližších podmínkách ukončování vzdělávání ve středních školách maturitní zkouškou. Poslední novela maturitní vyhlášky (vyhláška č. 173/2014 Sb.) nabyla účinnosti 1. září 2014.
Vydáno: 07. 10. 2014
Nejčastěji se žák přihlašuje k maturitní zkoušce v řádném termínu. Řádným termínem je pro žáka ten termín, který následuje po úspěšném ukončení vzdělávání v posledním ročníku (§ 1 vyhlášky č. 177/2009 Sb., v platném znění).
Vydáno: 08. 12. 2013
Podle § 80a odst. 6 školského zákona může být jmenován komisařem pouze ten, kdo splňuje podmínky zákona o pedagogických pracovnících, splňuje odbornou kvalifikaci stanovenou pro výkon funkce prováděcím právním předpisem, je držitelem platného osvědčení o způsobilosti k výkonu funkce vydané Centrem.
Vydáno: 08. 12. 2013
Podle § 80a odst. 6 školského zákona hodnotitelem pro daný předmět může být jmenován pouze ten, kdo splňuje podmínky zákona o pedagogických pracovnících, splňuje odbornou kvalifikaci stanovenou pro výkon funkce prováděcím právním předpisem, je držitelem platného osvědčení o způsobilosti k výkonu funkce vydané Centrem.
Vydáno: 08. 12. 2013
Většinou je jedna zkušební maturitní komise jmenována pro jednu třídu určitého oboru vzdělání. V § 80a odst. 1 školského zákona je umožněno, aby byla jmenována jedna zkušební maturitní komise pro více tříd nebo více oborů vzdělání, pokud se žáci vzdělávají ve stejné skupině oborů vzdělání.
Vydáno: 08. 12. 2013
Vydáno: 08. 12. 2013
Novelizovaná vyhláška č. 177/2009 Sb. účinná od 9. 11. 2012 zkracuje lhůty, ve kterých jsou výsledky jednotlivých dílčích zkoušek společné části zpřístupněny řediteli školy a žákům (§ 22 vyhlášky č. 177/2009 Sb., v platném znění).
Vydáno: 08. 12. 2013