Dozor a dohled jako součást BOZ

Existuje někde vzor poučení nepedagogů (uklízečky, školník...) pro dohled nad žáky mj. při celoškolních akcích. Mají i nepedagogové nárok na vyšší platovou třídu? Uklízečky a školník ráno pouští žáky do školy, konají na chodbě také dohled. V MŠ jsem zase z kapacitních důvodů musel poslat paní uklízečku na celoškolní akci. Také bude (za přítomnosti učitelky) konat dohled nad dětmi. 
Vydáno: 18. 04. 2024
Na základě pilotního projektu v roce 2023 byl i v letošním roce spuštěn Kurz skialpinismu a zimní turistiky pro školy zřizované Zlínským krajem. Jedná se aktivity: školení – teoretická a praktická část, rekvalifikační kurz pro pedagogický a odborný personál škol. Následně nám byl v rámci projektu nabídnut zdarma kurz pro naše žáky. Podrobnosti zde: https://skialp-do-skol.cz/ https://www.zkola.cz/projekt-skialp-do-skol/ Jak pohlížet na provozování skialpinismu v rámci lyžařského kurzu či hodin TV z hlediska legislativy zejména ve vztahu k bezpečnosti. Metodický pokyn k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví dětí, žáků a studentů ve školách a školských zařízeních zřizovaných MŠMT č.j. 37014/2005-25 ze dne 22. 12. 2005 hovoří pouze o sjezdovém lyžování, běžeckém výcviku a snowboardu, nikoli o skialpinismu, který má jistě svá specifika. Je zde řada otázek: • V ŠVP nemáme skialpinismus nikterak ukotven. • Skialpinistické vybavení projekt nabízí k zapůjčení také pro studenty zdarma, kdo zodpovídá za bezpečnost vybavení. Dle pokynu: Žáci prokáží seřízení bezpečnostního vázání lyží potvrzením servisu. • Instruktoři projektu se kurzu účastní. Jaký je jejich právní vztah ke škole? • Mohlo by dojít v případě úrazu k neproplacení pojišťovnou? Např. v případě nutného zásahu horské služby? • Autoři uvádí, že Kurz má akreditaci MŠMT v systému DVPP, lze z toho vyvodit jakoukoli záruku bezpečnosti ve vztahu k žákům školy? Závěrem: je rozumné a z hlediska vedení odpovědné žáky na výše zmíněný kurz poslat?
Vydáno: 26. 02. 2024
Pokud žáci vyjíždějí do zahraničí na zájezd, pojištění není zahrnuto v zájezdu, připojišťují se sami. Co vše doporučujete zahrnout k pojištění (např. úraz, odpovědnost za škodu)?
Vydáno: 12. 09. 2023
Při školních výletech nebo např. při zkráceném vyučování dochází k odchylce od obvyklého rozsahu a podmínek péče poskytované jinou osobou (např. pedagogickým pracovníkem). Je nutné informovat rodiče a získat jeho souhlas správným souhlasem. 
Zajištění dohledu a BOZ v základním vzdělávání.
Školský zákon ukládá řediteli zajištění dohledu nad nezletilými žáky. Kdy je nutný dohled pedagogickým pracovníkem i mimo školu? Liší se podmínky konání dohledu nepedagogickým pracovníkem?
Dohled jako povinnost zajistit bezpečnost a ochranu zdraví strávníků.  Ředitel školy a školského zařízení odpovídá za zajištění dohledu nad dětmi a nezletilými žáky ve škole a školském zařízení.
Dohled jako povinnost zajistit bezpečnost a ochranu zdraví účastníků zájmového vzdělávání - nejvyšší počet účastníků na 1 pedagogického pracovníka; dohled nepedagogických pracovníkem. 
Dohled nad dětmi jako péče o zdraví a bezpečnost dětí; Počty dětí připadající na jednoho učitele při pobytu v místě vzdělávání i mimo místo vzdělávání; role asistenta pedagoga.
Je pedagogický pracovník povinen doprovázet žáka na ošetření v případě úrazu či nevolnosti, které vyžadují zásah záchranné služby?
Vydáno: 28. 02. 2023
Vyhláška č. 263/2007 Sb., kterou se stanoví pracovní řád pro zaměstnance škol a školských zařízení zřízených Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy, krajem, obcí nebo dobrovolným svazkem obcí, se vztahuje pouze na školy veřejné, nikoli na školy soukromé a církevní.
Když se bavíme s učiteli o lyžařských výcvicích, často se konverzace stočí na téma bezpečnosti a poučení o bezpečnosti. U všech poučení o bezpečnosti platí, že musí směřovat vůči žákům a musí bezprostředně předcházet školní akci nebo musí být žáci poučeni přímo na školní akci.
Vydáno: 20. 11. 2022
  • Článek
Pokud jedou děti na výlet spojený s koupáním, je to pro ně obrovská radost. Otázkou zůstává, zda se těší i pedagogický dozor. Žádný přehled pravidel není vyčerpávající a nejlepším řešením případného problému je prevence. Zde je několik rad, které jsme načerpali z dlouholeté praxe s plaváním dětí i s tréninkovým plaváním zkušených plavců.
Vydáno: 23. 09. 2022
Jelikož škola zajišťuje dohled nad nezletilými dětmi a žáky svými zaměstnanci (výjimku představuje pouze soukromá či církevní střední škola, u níž je představitelné, aby dohled vykonávala i jiná osoba), je potřeba zjistit, na základě čeho budou osoby pověřené dohledem tento dohled vykonávat.
Vydáno: 27. 01. 2022
V tomto textu bude komentováno několik obecně platných zásad a účelově vybraných činností, které mohou být provozovány na různých mimoškolních akcích, a proto o nich pojednáváme souborně.
Vydáno: 26. 01. 2022
Bezpečnost a ochranu zdraví žáků zajišťuje škola i při mimoškolních akcích. Jedním ze způsobů, jimž tak činí, je zajišťování dohledu.
Vydáno: 09. 01. 2022