Dozor a dohled jako součást BOZ

Vydáno: 29. 11. 2022
Když se bavíme s učiteli o lyžařských výcvicích, často se konverzace stočí na téma bezpečnosti a poučení o bezpečnosti. U všech poučení o bezpečnosti platí, že musí směřovat vůči žákům a musí bezprostředně předcházet školní akci nebo musí být žáci poučeni přímo na školní akci.
Vydáno: 20. 11. 2022
V návaznosti na vraždu učitele na učilišti v pražské Michli se ve veřejném prostoru objevily požadavky, aby byl učitel v trestním zákoníku označen jako úřední osoba. Na otázky, zda je to vůbec možné, zda by to přispělo k ochraně učitelů a co by to pro ně v praxi znamenalo, hledáme v tomto textu odpovědi.
Vydáno: 09. 05. 2022
Jelikož škola zajišťuje dohled nad nezletilými dětmi a žáky svými zaměstnanci (výjimku představuje pouze soukromá či církevní střední škola, u níž je představitelné, aby dohled vykonávala i jiná osoba), je potřeba zjistit, na základě čeho budou osoby pověřené dohledem tento dohled vykonávat.
Vydáno: 27. 01. 2022
V tomto textu bude komentováno několik obecně platných zásad a účelově vybraných činností, které mohou být provozovány na různých mimoškolních akcích, a proto o nich pojednáváme souborně.
Vydáno: 26. 01. 2022
Bezpečnost a ochranu zdraví žáků zajišťuje škola i při mimoškolních akcích. Jedním ze způsobů, jimž tak činí, je zajišťování dohledu.
Vydáno: 09. 01. 2022
Podle § 53 odst. 1 zákona č. 373/2011 Sb. jsou pracovnělékařské služby zdravotní služby preventivní, jejichž součástí je hodnocení vlivu pracovní činnosti na zdraví, hodnocení vlivu pracovního prostředí na zdraví, hodnocení vlivu pracovních podmínek na zdraví, provádění preventivních prohlídek, hodnocení zdravotního stavu za účelem posuzování zdravotní způsobilosti k práci, poradenství zaměřené na ochranu zdraví při práci, ochranu před pracovními úrazy, nemocemi z povolání a nemocemi souvisejícími s prací, školení v poskytování první pomoci, pravidelný dohled na pracovištích a nad výkonem práce nebo služby. Pracovnělékařské služby pro zaměstnance a osoby ucházející se o zaměstnání zajišťuje zaměstnavatel (§ 53 odst. 2 zákona č. 373/2011 Sb.).
Vydáno: 26. 11. 2012
Další konkretizaci obecných ustanovení o dohledu pro předškolní vzdělávání obsahuje § 5 vyhlášky č. 14/2005 Sb., o předškolním vzdělávání, v platném znění.
Vydáno: 26. 11. 2012
Vyhláška č. 48/2005 Sb., o základním vzdělávání a některých náležitostech plnění povinné školní docházky, upravuje pravidla zajištění BOZ (§ 3). Tato vyhláška se vztahuje na základní školy všech zřizovatelů. Většina žáků základní školy je nezletilá, proto je BOZ zajišťována zejména dohledem
Vydáno: 26. 11. 2012
V případě základního uměleckého vzdělávání vyhláška č. 71/2005 Sb., o základním uměleckém vzdělávání, stanovuje požadavek zajištění BOZ (§ 1 odst. 11 až 13). Na rozdíl od vyhlášky č. 48/2005 Sb. je zajištění BOZ vztaženo na nezletilé žáky. I v tomto případě půjde zejména o dohled.
Vydáno: 26. 11. 2012
V případě zájmového vzdělávání se ve vyhlášce nehovoří přímo o dohledu, ale v § 10 vyhlášky č. 74/2005 Sb., o zájmovém vzdělávání, jsou uvedena pravidla pro zajištění bezpečnosti účastníků. Účastníky jsou zejména děti a nezletilí žáci (středisko volného času, školní klub, školní družina), ale mohou to být i zletilí žáci nebo studenti (středisko volného času).
Vydáno: 26. 11. 2012
Dohled nad dětmi a nezletilými žáky v zařízení školního stravování podle právního výklad MŠMT č. 1/2005:
Vydáno: 26. 11. 2012