Spisová služba

  • Článek
Kdepak velký černý pes a mrtvý kostelník. Stačí nánosy prachu, spousta nahromaděných dokumentů třeba ještě z dob minulého režimu nebo časů císaře pána, počínající plíseň a věci, které tam ani nemají co dělat. A co je horší, teď jste ji dostali na starost vy, a aby toho nebylo málo, v poště vám přistál dopis z okresního archivu, protože jste dlouhou dobu neskartovali nebo ještě vlastně vůbec.
Vydáno: 21. 11. 2023
  • Článek
Prvního února nabyl účinnosti Postup atestačního střediska pro elektronické systémy spisové služby při provádění atestace elektronického systému spisové služby, podmínky provádění atestace a výše úplaty za provedení atestace1), vydaný v návaznosti na § 44 písm. v) zákona č. 499/2004 Sb., o archivnictví a spisové službě (dále jen „zákon“).
Vydáno: 23. 05. 2023
  • Článek
Školy se často snaží zachytit svou historii i v širším kontextu, a to v podobě školních almanachů. Ty obvykle mapují vývoj školy za desetiletí, obsahují vzpomínky, seznamy absolventů, fotografie žáků, studentů i pedagogů, ale také například výtvarné práce současných i minulých studentů.
Vydáno: 13. 12. 2022
Podle archivního zákona mají školy povinnost uchovávat dokumenty a umožnit výběr archiválií.
  • Článek
Normativní definicí spisové služby je, že „výkonem spisové služby [se rozumí] zajištění odborné správy dokumentů vzniklých z činnosti původce, popřípadě z činnosti jeho právních předchůdců, zahrnující jejich řádný příjem, evidenci, rozdělování, oběh, vyřizování, vyhotovování, podepisování, odesílání, ukládání a vyřazování ve skartačním řízení, a to včetně kontroly těchto činností“ [§ 2 písm. l) zákona č. 499/2004 Sb., o archivnictví a spisové službě a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, dále jen „AZ“].
Vydáno: 16. 11. 2022
  • Článek
Obecně z praxe platí, že spisová služba v organizaci je nejlépe vykonávána nejen na základě platných právních předpisů, ale také tak, aby byla zajištěna kontinuita řady činností, do jisté míry i bez ohledu na to, kdo je přítomen příjmu dokumentů, jejich evidenci, oběhu, vyřizování a hlavně jejich uložení.
Vydáno: 21. 10. 2022
Text se zabývá uchováváním klasifikačních prací v prostředí škol.
Vydáno: 13. 10. 2022
  • Článek
Poslední ze série článků věnovaných tvorbě Spisového řádu. V minulém čísle jsme se věnovali obsahu úvodní kapitoly a dále kapitolám o příjmu dokumentů, evidenci a vyřizování. Nyní se podíváme na zbývající oblasti, které ve Spisovém řádu nemohou chybět.
Vydáno: 23. 08. 2022
  • Článek
V závěru minulého příspěvku, který byl věnován spisovému plánu (přesněji spisovému a skartačnímu plánu), bylo konstatováno, že připravíme skartační řízení.
Vydáno: 23. 08. 2022
Škola jako veřejná instituce se musí v rámci svého chodu řídit řadou právních předpisů. Jedním z nich je i archivní zákon a jeho hlavní prováděcí předpis – vyhláška o podrobnostech výkonu spisové služby. (podrobněji viz níže). Tyto právní předpisy dávají školám, mimo jiné, za povinnost mít vlastní interní normu, která upravuje oběh dokumentů v organizaci od jejich přijetí či vzniku až po likvidaci, tedy skartaci.
Vydáno: 30. 03. 2022
Jak postupovat při tvorbě spisového a skartačního řádu?
Vydáno: 30. 03. 2022
Právní předpisy, formuláře, metodické materiály zákon č. 499/2004 Sb., o archivnictví, v platném znění zákon č. 500/2004 Sb., správní řád, v platném znění zákon č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, střením, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), v platném znění vyhláška č. 74/2005 Sb., o zájmovém vzdělávání, v platném znění
Používání „hlavičkového“ a „normálního“ papíru právní předpis neurčuje. Norma, která ve velké míře upravuje obsah „hlavičkového“ papíru, je ČSN 01 6910 Úprava písemností zpracovaných textovými editory nebo psaných strojem. Z obsahového hlediska se „hlavičkový“ papír nejvíce blíží obsahu tzv. obchodního dopisu (např. obchodní dopis s odvolacími údaji ve sloupci, obchodní dopis s odvolacími údaji v řádku).
Zákon č. 23/2017 Sb., o pravidlech rozpočtové odpovědnosti, se vztahuje mimo jiné i na veřejné instituce, kterými jsou také územní samosprávné celky a jejich příspěvkové organizace. Cílem tohoto zákona je zlepšení celkového hospodaření sektoru veřejných institucí v České republice, posílení transparentnosti a efektivnosti veřejných financí a ve výsledku též podpora konkurenceschopnosti české ekonomiky, díky čemuž přináší nové povinnosti ve vztahu k vytváření rozpočtu, které je třeba dodržet v zákonných termínech.  
Vydáno: 01. 05. 2017
 Zahájení správního řízení o přijetí k základnímu vzdělávání
Příprava a průběh správního řízení ve věci odkladu povinné školní docházky
Zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákoník práce“) ve svém § 312 dává zaměstnavateli právo vést osobní spis zaměstnance. Toto ustanovení současně uvádí, jaké písemnosti může spis obsahovat a kdo do něj může nahlížet. Personální spis je možné charakterizovat jako soubor zcela nebo částečně standardizovaných dokumentů odpovídající právním normám a zaznamenávající průběh a výsledky jednotlivých personálních činností (pef.czu.cz/~panek/AT2008/Projekty/Personalni_spis.doc, Návrh struktury personálního spisu).
Vydáno: 22. 03. 2015