Spisová služba v listinné podobě a přihláška ke vzdělávání v digitální podobě

Vydáno:

Převod dokumentu do analogové podoby

Související dokumenty

Zákony

561/2004 Sb. o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon)
500/2004 Sb. správní řád
499/2004 Sb. o archivnictví a spisové službě a o změně některých zákonů

Vyhlášky

259/2012 Sb. o podrobnostech výkonu spisové služby

Pracovní situace

Přijímání ke vzdělávání cizinců, vzdělávání cizinců, ukončování vzdělávání cizinců
Průběh správního řízení o přijetí k základnímu vzdělávání
Vzdělávání dětí, žáků, studentů z Ukrajiny
Specifika řízení soukromé a církevní školy
Vzdělávání v soukromých a církevních základních a středních školách – specifika a souvislosti
Přijímání ke vzdělávání ve střední škole
Žádost o přijetí k předškolnímu vzdělávání (přihláška)
Vyřizování stížností - směrnice
Individuální vzdělávací plán – vztah k různým oblastem činnosti školy
Soudní přezkum a rozhodnutí ředitele školy
Postup v průběhu správního řízení - zahájení správního řízení
Metodické komentáře k zákonu Lex Ukrajina pro oblast regionálního školství 1
Vzory při přijímání do MŠ a ZŠ (česko-ukrajinské)
Metodika pro MŠ a ZŠ pro konání tzv. zvláštního zápisu
Úvod ke spisové službě
Spisová služba ve školách a školských zařízeních
Příjem a evidence dokumentů ve škole
Rozdělování, oběh a vyřizování dokumentů ve škole
Tvorba spisu

Poradna

Vzdání se pracovního místa ředitele školy
Přijímací řízení - předčasné podávání žádostí
Přijetí dítěte zaměstnance do MŠ
Uchovávání dokumentu - odborná poradna, odpověď na dotaz