Školní psycholog

  • Článek
V minulém díle tohoto seriálu, který představuje blíže online kurz Děti s OMJ v české škole organizace Člověk v tísni, o. p. s., jsme se věnovali žákyni třetí třídy Darye, která se potýkala s jazykovou bariérou. Tento měsíc se přesuneme na druhý stupeň a podíváme se za čtrnáctiletou Olenou, která má potíže se začleněním do kolektivu.
Vydáno: 23. 01. 2024
  • Článek
O systémovosti a komplexní provázanosti zajišťované logopedické intervence ve školství jsem již několikrát opakovaně psala, ráda bych ale v tomto kontextu vyzdvihla záslužnou činnost koordinátorů logopedické péče. Tito odborníci svojí praktickou činností garantují úroveň a kvalitu logopedické intervence zprostředkované a poskytované primárně poradenským systémem, který cílí a směřuje na potřebné děti, žáky a studenty (dále jen „žák“) s vadami řeči (narušenou komunikační schopností) ve školách a školských zařízeních.
Vydáno: 12. 12. 2023
Od 1. září 2023 financujeme školního psychologa s úvazkem 1,0 z evropských peněz – zjednodušené projekty. Lze poskytnout tomuto pracovníkovi mimořádnou odměnu z finančních prostředků na přímé náklady na vzdělání ÚZ 33 353?
Vydáno: 02. 11. 2023
  • Článek
Mgr. Jaroslava Budíková je speciální pedagožka s řadou dlouhodobých psychoterapeutických výcviků, pracuje s dětmi a jejich rodiči v pedagogicko-psychologické poradně. Věnuje se léta dětem s ADHD, přednáší pro různé organizace. Je spoluzakladatelkou a dlouholetou aktivní členkou sdružení Duha Jasmín, který pracuje s dětmi a dospívajícími, již jsou z různých důvodů v riziku vyloučení z kolektivu.
Vydáno: 13. 12. 2022
  • Článek
Než zazvoní, které se dlouhodobě věnuje průzkumům žáků základních a středních škol, na přelomu září a října realizovalo dotazníkové šetření mezi 3 481 žáky prvních až čtvrtých ročníků středních škol. Průzkum byl zaměřen na spokojenost s výběrem střední školy, hodnocení výuky i pedagogů, ale také užívání návykových látek či přítomnost školských psychologů na školách. Přinášíme vám ta nejdůležitější zjištění.
Vydáno: 13. 12. 2022
  • Článek
Co může učitel udělat, pokud se mu nějaký jeho žák nezdá v pohodě? Kam se může obrátit a jak získat ke spolupráci rodiče? Otázky spojené s duševním zdravím dětí se ve školách řeší čím dál častěji. „Volají nám učitelé a ptají se třeba na to, co můžou udělat, pokud si dítě z jejich třídy ubližuje,“ říká Veronika Vejvodová, vedoucí Domu Přemysla Pittra pro děti, který nabízí krizovou pomoc ambulantní i pobytovou dospívajícím od 12 do 18 let. „Učitelé si všímají, když se něco děje, ale často nevědí, co dál,“ dodává.
Vydáno: 16. 11. 2022
Cílem Pracovní situace je rekapitulovat důležité činnosti výchovného poradce a školního metodika prevence v 1. pololetí školního roku 2022/2023 a zdůraznit činnosti nebo skutečnosti relativně nové. 
Vydáno: 05. 08. 2022
Poradenské služby poskytované pedagogicko-psychologickými poradnami a speciálně pedagogickými centry jsou bezesporu užitečnými, dětmi, žáky i studenty škol hojně poptávanými a využívanými službami. Cílem textu je stručně analyzovat současnou právní úpravu poskytování poradenských služeb školskými poradenskými zařízení optikou následující otázky: Lze poskytovat poradenské služby online způsobem?
Vydáno: 14. 07. 2022
Náplně práce byly zpracovány na základě přílohy č. 3 vyhlášky č. 72/2005 Sb., o poskytování poradenských služeb ve školách a školských poradenských zařízeních, ve znění pozdějších předpisů, rozdíly oproti legislativnímu textu vycházejí z potřeb pedagogického terénu škol a ŠPZ a připomínek zástupců odborných asociací (zkušenosti z MAP, KAP, RAMPS).
Vydáno: 29. 06. 2022
Supervize je jednou z forem podpory pedagogických pracovníků a představuje důležitou oblast jejich profesního růstu. Lze ji chápat současně jako aktivní prvek prevence syndromu vyhoření a přetížení (sídlení, provázení, konzultace, podpora). 
Vydáno: 28. 06. 2022
Tento metodický materiál připravilo MŠMT k podpoře základních škol a pedagogicko-psycholockých poraden („PPP“) při plošném zavádění pozic školních psychologů a školních speciálních pedagogů do základních škol.
Vydáno: 27. 06. 2022
S vysokou pravděpodobností nově příchozí žáci z Ukrajiny prožívají akutní stresovou reakci. Jestliže jsme pod tlakem a ve stresu, je pro náš mozek velmi složité se učit, vzdělávat. Mějme na paměti Maslowovu pyramidu potřeb a fakt, že většina těchto žáků je traumatizována. Péče o psychické zdraví a bezpečí těchto žáků je pro školní psychology v nastalé situaci zásadní zakázkou. Z důvodu jazykové bariéry je však velmi složité poskytovat naše služby. To, co mimo jiné můžeme, je komunikovat s laskavostí, klidem, přehledně a srozumitelně. I proto jsem vytvořila rozcestník v ukrajinštině, kde je možné se zorientovat v tom, kam je v Praze možné se obrátit s žádostí o psychologickou či psychoterapeutickou pomoc v ukrajinštině.  Anglika Sbouli, školní psycholožka a herečka na volné noze
Vydáno: 05. 04. 2022
Dětské duševní zdraví je křehké a zejména nyní, v souvislosti s probíhající válkou na Ukrajině, vyvstává řada situací, ve kterých si ani zkušení dospělí – rodiče i učitelé – nemusí vědět rady.
Vydáno: 24. 03. 2022
Ztráta významné blízké osoby představuje zátěž a stres jak v životě dospělých, tak i v životě dětí. Jak vhodným způsobem komunikovat s dětmi, které prožívají ztrátu blízké osoby a procházejí náročným procesem truchlení? Čemu je vhodné se vyhnout a na co je vhodné v komunikaci klást důraz? Text přináší tipy pro pedagogické pracovníky škol, kteří budou lépe vybaveni pro komunikaci s rodiči.
Vydáno: 10. 01. 2022
Článek shrnuje tradiční činnosti a základní nové aspekty činnosti výchovného poradce a školního metodika prevence působících v základní a střední škole, a to v jednotlivých měsících 2. pololetí školního roku 2021/2022.
Vydáno: 10. 01. 2022
Již v zářiovém vydání Řízení školy informoval Řídicí orgán OP VVV o vyhlášené výzvě Šablony pro MŠ a ZŠ I, která usnadní školám zajistit společné vzdělávání. Podporované aktivity v šablonách jsou zaměřeny na další vzdělávání pedagogických pracovníků a jejich osobnostně-profesní rozvoj, extrakurikulární rozvojové aktivity pro ZŠ, usnadňování přechodu dětí z MŠ do ZŠ a v neposlední řadě také personální podporu, která souvisí s implementací novely školského zákona (§16). 
Vydáno: 22. 10. 2016
Individuální vzdělávací plán je právní nástroj (právní institut), který zajišťuje žákům základní školy a střední školy a studentům vyšší odborné školy úpravu organizace vzdělávání, obsahového a časového rozvržení, speciálně upravené pedagogické metody.
Vydáno: 11. 08. 2013
Mezi základní projevy syndromu ADHD pak v období mladšího i staršího školního věku patří poruchy aktivity (hyperaktivita), impulzivita a poruchy koncentrace pozornosti. Dále se přidružují a se základními projevy syndromu ADHD úzce souvisejí poruchy paměti, poruchy smyslového vnímání, poruchy motoriky, řeči a myšlení, emoční poruchy a poruchy v chování. V období dospívání (adolescence), které zahrnuje období staršího školního věku (dříve označované i jako období pubescence) a období následující po něm až do rané dospělosti (období od 15 do 20 let), dochází v projevech syndromu ADHD k určitým změnám.
Vydáno: 07. 07. 2013
Syndrom poruchy pozornosti s hyperaktivitou (ADHD) nazývaný také hyperkinetický syndrom (v Mezinárodní klasifikaci nemocí označovaný kódem F. 90), dříve známý i jako syndrom lehké mozkové dysfunkce (LMD), se projevuje širokou škálou příznaků, které jsou nezřídka patrné již od útlého věku dítěte. Charakterizovaný je právě časným nástupem příznaků (většinou v prvních pěti letech života dítěte), příznaky jsou déletrvající. Mezi základní projevy syndromu patří hyperaktivita, impulzivita a poruchy schopnosti koncentrace pozornosti.
Vydáno: 03. 06. 2013