Způsob poskytování poradenských služeb školským poradenským zařízením

Vydáno:

Poradenské služby poskytované pedagogicko-psychologickými poradnami a speciálně pedagogickými centry jsou bezesporu užitečnými, dětmi, žáky i studenty škol hojně poptávanými a využívanými službami. Cílem textu je stručně analyzovat současnou právní úpravu poskytování poradenských služeb školskými poradenskými zařízení optikou následující otázky: Lze poskytovat poradenské služby online způsobem?

Související dokumenty

Pracovní situace

Činnosti zajišťované v „malotřídních“ školách
Novela vyhlášky č. 27/2016 Sb., o vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami a žáků nadaných
Novela vyhlášky č. 27/2016 Sb., o vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami a žáků nadaných (2. část)
Metodika k institucionalizaci podpůrných pedagogických pozic
Individuální vzdělávací plán – vztah k různým oblastem činnosti školy
2022/2023: Plán činnosti výchovného poradce a školního metodika prevence v 1. pololetí školního roku
Legislativní rámec vzdělávání žáků a studentů se speciálními vzdělávacími potřebami daný školským zákonem
Výchovná opatření a jejich zveřejňování
ČOSIV - odborná pomoc zdarma
Schvalování útoku na Ukrajinu žákem z právního pohledu
Změny vyhlášek související s poskytováním podpůrných opatření
Supervizní a intervizní činnost ve školském a školním poradenském systému
Metodické komentáře k zákonu Lex Ukrajina 2
Odborná kvalifikace speciálních pedagogů, psychologů, metodiků prevence a asistentů pedagoga
Individuální výchovný plán
Školní psycholog na základní škole
Individuální vzdělávací plán – obecná charakteristika
Ochrana osobních údajů v praxi poradenských pracovníků
Individuální vzdělávací plán

Poradna

Jmenování ředitele
Cestovní náklady v případě cesty na soutěž - odborná poradna, odpověď na dotaz
Zahraniční výjezd ředitele školy - odborná poradna, odpověď na dotaz
Cestovní náhrady při cestě na školení - odborná poradna, odpověď na dotaz
Čipy ve školní jídelně - odborná poradna, odpověď na dotaz
Volby do školské rady
Dohoda o výkonu práce z domova
Úplata za zájmové vzdělávání
Směrnice
Pracovní náplň
Nekomunikace
Zřizovatel
Doplňková činnost
Zástup
Pracovnělékařské služby
Jmenování ředitelky
Poplatky školní družina
GDPR
Vychovatelka ŠD
Pracovní neschopnost

Zákony

561/2004 Sb. o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon)

Vyhlášky

72/2005 Sb. o poskytování poradenských služeb ve školách a školských poradenských zařízeních