Žáci-cizinci

  • Článek
Když se mluví o ukrajinských dětech a jejich vzdělávání, většina lidí si automaticky představí předškoláky a školáky. Velký problém ale do budoucna bude představovat integrace dospívajících. Ředitelka pražského Gymnázia Na Zatlance Jitka Kmentová s kolegy pro šestnáct z nich otevřela „ukrajinský nulťák“. „Bylo mi jich líto, a pokud jim stát za nějakých podmínek neotevře střední školy, je to časovaná bomba,“ říká.
Vydáno: 21. 10. 2022
  • Článek
Cílem článku je popsat podstatné momenty novely vyhlášky č. 13/2005 Sb., o středním vzdělávání a vzdělávání v konzervatoři, ve znění pozdějších předpisů, zakotvující jazykovou přípravu ve skupině pro jazykovou přípravu. Článek je zaměřen zejména na informace, které povinně poskytuje střední škola, jíž je žák žákem (dále jen „kmenová škola“).
Vydáno: 21. 10. 2022
  • Článek
Kdysi přišel do Česka pracovat, aniž by tušil, že se po letech vrátí k oboru, který vystudoval. Nakonec tu ale využívá svoje pedagogické vzdělání a na ZŠ Lyčkovo náměstí v Praze učí matematiku a informatiku. Jeho ukrajinský původ se stal po únorové invazi ruských vojsk velkou výhodou. Dnes Valerij Prymak mimo jiné pomáhá s integrací žáků z rodin válečných uprchlíků.
Vydáno: 18. 10. 2022
  • Článek
S novým školním rokem přišlo do škol několik desítek tisíc nových dětí a žáků z Ukrajiny. Protože se vzděláváním žáků s odlišným mateřským jazykem, navíc ve větší míře, nemá mnoho pedagogů příliš zkušeností, přinášíme vám inspiraci, jak vyjít vstříc potřebám nově příchozích žáků a sladit je s potřebami své školy. Inspiraci našli redaktoři webu Zapojmevšechny.cz ve Velké Británii, kde mají ve školách již letitou zkušenost s adaptací a vzděláváním dětí a žáků s odlišným mateřským jazykem z mnoha různých (a to i mimoevropských) zemí. Mnohé léty osvědčené vzdělávací strategie a učební aktivity z nich se dají úspěšně přenést i do českého vzdělávacího systému.
Vydáno: 18. 10. 2022
- pro oblast regionálního školství =  Je určený jako celek pro všechny školy a školská zařízení a zároveň některé jeho konkrétní části cílí přímo na MŠ, ZŠ, SŠ a konzervatoře a VOŠ.
Vydáno: 06. 07. 2022
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy připravilo souhrn několika doporučení pro Školská poradenská zařízení (ŠPZ) k přístupu k ukrajinským dětem, které na území České republiky pobývají za základě migrace způsobené válečným konfliktem, především k případným odkladům povinné školní docházky (OŠD). Více viz následující texty: „Několik informací pro ŠPZ“ a „Formuláře NPI„.
Vydáno: 17. 05. 2022
Tento metodický materiál připravilo MŠMT pro zaměstnance a studenty vyšších odborných škol v souvislosti s konáním hodnocením studentů, tj. specificky pro osoby, kterým byla v ČR poskytnuta dočasná ochrana nebo jim bylo uděleno vízum k pobytu nad 90 dnů za účelem strpění pobytu v ČR dle Lex Ukrajina.Metodiky nejsou určeny pro ostatní cizincei když jde o ukrajinské občany.
Vydáno: 17. 05. 2022
Tento metodický materiál připravilo MŠMT pro zaměstnance a žáky středních škol a konzervatoří v souvislosti s konáním hodnocením žáků, tj. specificky pro osoby, kterým byla v ČR poskytnuta dočasná ochrana nebo jim bylo uděleno vízum k pobytu nad 90 dnů za účelem strpění pobytu v ČR dle Lex Ukrajina.Metodiky nejsou určeny pro ostatní cizincei když jde o ukrajinské občany.
Vydáno: 16. 05. 2022
Tento metodický materiál připravilo MŠMT pro zaměstnance a žáky základních škol v souvislosti s konáním hodnocením žáků, tj. specificky pro osoby, kterým byla v ČR poskytnuta dočasná ochrana nebo jim bylo uděleno vízum k pobytu nad 90 dnů za účelem strpění pobytu v ČR dle Lex Ukrajina.Metodiky nejsou určeny pro ostatní cizincei když jde o ukrajinské občany.
Vydáno: 16. 05. 2022
Otázka: Po zápise do jedné třídy 1. ročníku nám zůstávají do naplnění kapacity třídy 25 žáků 3 místa volná. Už teď ale víme, že k mimořádnému zápisu přijde 5 dětí, které uprchly z Ukrajiny před válkou. Jak máme postupovat při jejich zápise, když od zřizovatele víme, že školy v okolí (máme společného zřizovatele) už nemají pro budoucí prvňáčky místo, maximálně občas někdo jedno, více však ne. Stejně jsme na tom i v ostatních třídách na 1. i 2. stupni.
Vydáno: 11. 05. 2022
Tento metodický materiál připravilo MŠMT pro mateřské (MŠ) a základní (ZŠ) školy v souvislosti s konáním tzv. zvláštního zápisu. Materiál navazuje § 2 zákona č. 67/2022 Sb. ze dne 21. 3. 2022 (Lex Ukrajina školství) a má pomoci při zvláštním zápisu.
Vydáno: 09. 05. 2022
S vysokou pravděpodobností nově příchozí žáci z Ukrajiny prožívají akutní stresovou reakci. Jestliže jsme pod tlakem a ve stresu, je pro náš mozek velmi složité se učit, vzdělávat. Mějme na paměti Maslowovu pyramidu potřeb a fakt, že většina těchto žáků je traumatizována. Péče o psychické zdraví a bezpečí těchto žáků je pro školní psychology v nastalé situaci zásadní zakázkou. Z důvodu jazykové bariéry je však velmi složité poskytovat naše služby. To, co mimo jiné můžeme, je komunikovat s laskavostí, klidem, přehledně a srozumitelně. I proto jsem vytvořila rozcestník v ukrajinštině, kde je možné se zorientovat v tom, kam je v Praze možné se obrátit s žádostí o psychologickou či psychoterapeutickou pomoc v ukrajinštině.  Anglika Sbouli, školní psycholožka a herečka na volné noze
Vydáno: 05. 04. 2022
S ohledem na vývoj migračních událostí, které jsou důsledkem válečné agrese Ruské federace na území Ukrajiny, upravuje Česká školní inspekce v kontextu souvisejících činností realizovaných v rámci rezortu školství, mládeže a tělovýchovy priority své práce do konce školního roku 2021/2022 a výraznou metodickou pozornost, podporu i personální kapacity bude směřovat k vybraným školám (zejména základním) s cílem pomoci přímo na místě zvládnout náročnou situaci spojenou s příchodem ukrajinských dětí a žáků do českého vzdělávacího systému, s jejich začleňováním a s udržitelným vzděláváním smíšených kolektivů českých a ukrajinských dětí a žáků.
Vydáno: 31. 03. 2022
MŠMT ve spolupráci s NPI připravilo pro mateřské a základní školy česko-ukrajinské vzory žádostí o přijetí ke vzdělávání a vzory informace o přijetí či nepřijetí. Správní řízení je vždy vedeno v úředním jazyce, tedy v českém jazyce. Doporučujeme, aby ředitel akceptoval také dvojjazyčnou přihlášku podle vzoru MŠMT. V případě přijetí přihlášky výhradně v ukrajinském jazyce se má postupovat podle § 16 odst. 2 správního řádu a účastník řízení ji má předložit jak v originálním znění, tak v úředně ověřeném překladu do českého jazyka, pokud ředitel školy nesdělí, že překlad nevyžaduje.
Vydáno: 28. 03. 2022
Tento metodický materiál doporučuje postupy pro školská poradenská zařízení (dále ŠPZ) v souvislosti s poskytováním poradenských služeb žákům z Ukrajiny. Poradenské služby ze strany ŠPZ budou poskytovány pouze ve výjimečných případech, a to u žáků se speciálními vzdělávacími potřebami uvedenými v § 16 odst. 9 školského zákona. Nedostatečná znalost českého jazyka sama o sobě není důvodem k vyšetření ŠPZ. V této souvislosti nebyla přijata žádná zvláštní právní úprava, a proto se poskytování poradenských služeb žákům z Ukrajiny řídí běžnými pravidly.
Vydáno: 27. 03. 2022
Dětské duševní zdraví je křehké a zejména nyní, v souvislosti s probíhající válkou na Ukrajině, vyvstává řada situací, ve kterých si ani zkušení dospělí – rodiče i učitelé – nemusí vědět rady.
Vydáno: 24. 03. 2022
- poskytování žáku - cizinci podporu při jeho adaptaci na nové kulturní prostředí a odlišné životní podmínky
Vydáno: 21. 03. 2022
Zákon č. 67/2022 Sb., o opatřeních v oblasti školství v souvislosti s ozbrojeným konfliktem na území Ukrajiny vyvolaným invazí vojsk Ruské federace Účinnost: 21. 3. 2022 Ukončení platnosti: zákon pozbývá platnosti uplynutím dne 31. března 2023; výjimka z požadavku znalosti českého jazyka do 31. 8. 2022
Vydáno: 21. 03. 2022
Právní předpisy, metodika, informace, judikatura zákon č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů zákon č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů vyhláška č. 14/2005 Sb., o předškolním vzdělávání, ve znění pozdějších předpisů vyhláška č. 48/2005 Sb., o základním vzdělávání a některých náležitostech plnění povinné školní docházky, ve znění pozdějších předpisů vyhláška č. 108/2005 Sb., o školských výchovných a ubytovacích zařízeních a školských účelových zařízeních, ve znění pozdějších předpisů vyhlášky č. 27/2016 Sb., o vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami a žáků nadaných, ve znění pozdějších předpisů
Vydáno: 07. 03. 2022