Na co nás upozornilo přijímání ukrajinských válečných uprchlíků k základnímu vzdělávání (1. část)

Vydáno: 16 minut čtení

V září 2023 začal další školní rok, v němž do základních škol nastoupily i děti, které jsou ukrajinskými válečnými uprchlíky. I přes to, že se situace od konce února 2022, kdy do České republiky přicházely týdně tisíce dětí, od dětí školkových až po vysokoškoláky, svým způsobem stabilizovala, zůstal i letos pro ukrajinské válečné uprchlíky zachován pro přijetí do mateřských a základních škol od září 2023 oddělený, tzv. ukrajinský, zápis. Nešlo přitom už o povinnost ředitelů mateřských a základních škol, ale o možnost rozdělit zápis na zápis pro všechny mimo ukrajinské válečné uprchlíky a na zápis pouze pro ně. Statisticky bude jistě zajímavé, kolik ředitelů možnosti odděleného zápisu ukrajinských válečných uprchlíků zvolilo a čeho tím bylo dosaženo. To je však otázka směřující na Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR (dále jen „ministerstvo“). Určitě by si na ni měli odpovědět i ředitelé škol, nejlépe společně se zřizovateli, v rámci vyhodnocení zápisu nových dětí s nástupem do mateřských a základních škol od září 2023.

Na co nás upozornilo přijímání ukrajinských válečných uprchlíků k základnímu vzdělávání (1. část)
Mgr.
Veronika
Doležilová
právnička, členka koordinačního výboru spolku Spoluškola, z. s.,
Proč je pod drobnohledem právě základní vzdělávání?
V červnovém vydání
Řízení školy
jsem se věnovala tomu, proč musejí být všechny děti k základnímu vzdělávání přijímány pouze na základě věku a v případě škol s určeným spádovým obvodem také na základě (trvalého) pobytu v něm.1) Příčina je prostá: základní vzdělání včetně přístupu k němu je určeno každému dítěti a je bezpodmínečné. Jako takové jsou poskytování základního vzdělávání a přístup k němu pod mezinárodněprávní ochranou. Předškolní, střední a jakékoli další vzdělávání už nikoli.
Prakticky to znamená, že právo na základní vzdělávání i rovný přístup k němu má každé dítě bez ohledu na státní občanství, bez ohledu na pobytový
status
a bez ohledu na cokoli, co znamená hodnocení „kvality“ dítěte a jeho okolí z pohledu ředitele školy, který o přijetí rozhoduje jako správní orgán. Ve svém důsledku to znamená, že jakákoli běžná základní škola zapsaná v rejstříku škol bez ohledu na druh zřizovatele se bude chovat co do přijímání dětí obecně shodně jak v případě dítěte bez státního občanství, s ilegálním pobytem a bez rodinného nebo funkčního rodinného zázemí v České republice, tak i v případě dítěte, které je český státní obča

Související dokumenty

Zákony

326/1999 Sb. o pobytu cizinců na území České republiky a o změně některých zákonů
221/2003 Sb. o dočasné ochraně cizinců
67/2022 Sb. o opatřeních v oblasti školství v souvislosti s ozbrojeným konfliktem na území Ukrajiny vyvolaným invazí vojsk Ruské federace
20/2023 Sb. , kterým se mění zákon č. 65/2022 Sb., o některých opatřeních v souvislosti s ozbrojeným konfliktem na území Ukrajiny vyvolaným invazí vojsk Ruské federace, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony

Vyhlášky

120/1976 Sb. o Mezinárodním paktu o občanských a politických právech a Mezinárodním paktu o hospodářských, sociálních a kulturních právech
13/2005 Sb. o středním vzdělávání a vzdělávání v konzervatoři
250/2022 Sb. , kterou se mění vyhláška č. 13/2005 Sb., o středním vzdělávání a vzdělávání v konzervatoři, ve znění pozdějších předpisů, a vyhláška č. 48/2005 Sb., o základním vzdělávání a některých náležitostech plnění povinné školní docházky, ve znění pozdějších předpisů
266/2023 Sb. , kterou se mění vyhláška č. 13/2005 Sb., o středním vzdělávání a vzdělávání v konzervatoři, ve znění pozdějších předpisů, a vyhláška č. 250/2022 Sb., kterou se mění vyhláška č. 13/2005 Sb., o středním vzdělávání a vzdělávání v konzervatoři, ve znění pozdějších předpisů, a vyhláška č. 48/2005 Sb., o základním vzdělávání a některých náležitostech plnění povinné školní docházky, ve znění pozdějších předpisů

Pracovní situace

Vzdělávání dětí, žáků, studentů z Ukrajiny
Metodika pro MŠ a ZŠ pro konání tzv. zvláštního zápisu
Mimořádné zápisy
Přijímání ke vzdělávání cizinců, vzdělávání cizinců, ukončování vzdělávání cizinců
Vzory při přijímání do MŠ a ZŠ (česko-ukrajinské)
Metodické komentáře k zákonu Lex Ukrajina 2
Novela maturitní vyhlášky
Individuální vzdělávací plán
Integrace a vzdělávání ukrajinských dětí a žáků – metodická podpora ze strany České školní inspekce
Co udělat s učitelem podporujícím Putina nebo šířícím proruské dezinformace?
Novela školského zákona
Právní předpisy týkající se žáků-cizinců
Zápis do prvního ročníku základního vzdělávání – základní souvislosti v rámci školského zákona a prováděcích vyhlášek
Průběh správního řízení o přijetí k základnímu vzdělávání
Přijetí k základnímu vzdělávání spojené se zařazením do vzdělávacího programu základní školy speciální
Adaptační koordinátor
Metodika k hodnocení žáků v základních školách dle zákona Lex Ukrajina ve školním roce 2021/2022
Metodika k hodnocení studentů ve vyšších odborných školách dle zákona Lex Ukrajina ve školním roce 2021/2022
Doporučení pro ŠPZ k přístupu k ukrajinským dětem
Specifika řízení soukromé a církevní školy

Poradna

Přijímací řízení - předčasné podávání žádostí
Přijetí cizince do základní školy
Sloučení škol
Zápis do MŠ
Přijetí dítěte zaměstnance do MŠ
Odklad
Akce v mateřské škole přes noc
Zápis do MŠ
Odpolední vyučování 1. stupeň
Podání žádosti v rámci zápisu do 1. třídy ZŠ mimo termín zápisu
Kariérový poradce na ZŠ
Ochranné pomůcky učitelky MŠ při stravování
Školení hygienického minima
Dobrovolnická práce
Jmenování ředitelky
Vychovatelka ŠD
Škola v přírodě
Doprovod do školy
Ukončení pracovního poměru
Pobyt žáka v zahraničí