Personalistika

Od poloviny prosince je vyučující v pracovní neschopnosti, komunikuje s námi minimálně. O příčinách neschopnosti máme pouze informace od něj, diagnózu nám, na základě svých práv, nesdělil, není ani schopen říci, kdy se do práce bude moci vrátit. Vzhledem k tomu, že se jedná o vyučujícího s plným pracovním úvazkem, již nelze dále zaměstnávat zastupujícího učitele na dohodu. Pokud s tímto zastupujícím učitelem uzavřeme pracovní poměr na dobu určitou (u pedagoga na 12 měsíců) a vyučující se po nemoci vrátí do výuky, jaký je další správný postup? Oba na plný úvazek zaměstnat nelze. 
Vydáno: 09. 04. 2024
Pedagogický pracovník pracuje v tomto školním roce na 2. stupni základní školy a zároveň vykonává funkci výchovného poradce. Tento pracovník je zařazen do 13. platové třídy (dále PT). Z tohoto důvodu je zařazen i zástupce ředitele pro 2. stupeň do 13. PT, protože nemůže řídit zaměstnance zařazeného ve vyšší platové třídě. Od září je však v plánu, že daný pedagogický pracovník bude z organizačních důvodů vyučovat 8 VH v pátém ročníku, tzn. na 1. stupni. Je možno, popř. je to povinnost zaměstnavatele, zařadit kromě zástupce ředitele pro 2. stupeň i zástupce ředitele pro 1. stupeň do 13. PT, a to po dobu, pokud bude daný pedagog na 1. stupni vyučovat?
Vydáno: 02. 04. 2024
Jsme škola, která vede FKSP dle zákona č. 250/2000 Sb. Máme nastavenou vnitřní směrnici o FKSP. Je nutné mít určeného správce FKSP, nebo stačí správce rozpočtu, příkazce operace dle zákona o finanční kontrole v organizaci? U nás je to ekonom a ředitelka školy.
Vydáno: 02. 04. 2024
Škola přiznala pedagogickému zaměstnanci odměnu s odvoláním na § 10 písm. a) nařízení vlády č. 330/2003 Sb. Tento předpis byl ale zrušen. Nemělo by se písemné odůvodnění přiznání odměny odvolávat spíše na zákoník práce § 134?
Vydáno: 27. 03. 2024
Jsme základní škola, která má současně i mateřskou školu. Od 1. 3. bude naše paní učitelka z MŠ, vyučovat v mateřské školce, ve které pracuje, holčičku z Vietnamu českému jazyku. Toto rozhodnutí je na základě doporučení PPP a bude činit 1 hodinu týdně. Jaké bude prosím její pracovní zařazení (asistentka pedagoga nebo učitelka) a na jakou dobu máme uzavřít pracovní smlouvu, když návrh na poskytování podpůrných opatření je do 31. 3. 2026 a dítě bude od 1. 9. 2024 již žákem základní školy. Předpokládáme, že učitelka z MŠ nebude již od září docházet do ZŠ učit žákyni českému jazyku. Bude se jednat pravděpodobně o jiného zaměstnance.
Vydáno: 19. 03. 2024
Jsme základní škola, příspěvková organizace. V zásadách hospodaření s prostředky FKSP máme v roce 2023 uvedeno, že příspěvek na penzijní připojištění budeme poskytovat ve výši 600 Kč na zaměstnance. Tuto částku jsme poslali ještě v měsíci lednu a únoru 2024 na účty zaměstnanců u PF. Jelikož dle nové právní úpravy je povinnost 50 % z přídělu vyčlenit na produkty spoření na stáří zaměstnanců pro všechny zaměstnance, nejsme schopni tuto částku v uvedené výši dodržet pro rok 2024 a musíme ji podstatně snížit. Bylo by v pořádku, kdybychom nyní 2 měsíce příspěvek na jednotlivé účty zaměstnanců neposílali a v květnu ho poslali již snížený, abychom se „vešli“ do účelově vázaných finančních prostředků? 
Vydáno: 12. 03. 2024
Zřizovatel dočasně (krátkodobě) bez konkursního řízení jmenoval ředitele školy do doby, dokud nebude jmenován ředitel na základě konkursního řízení. Tento pedagog (nyní dočasný ředitel) dosud na škole pracoval se smlouvou na dobu neurčitou s úvazkem 1,00 a vykonával další funkce a pozice (výchovný poradce, preventista, třídní učitel atd.). Pro tohoto pedagoga (který škole a zřizovateli v nouzové situaci vyšel vstříc) platí – je-li jmenován ředitelem školy na dobu určitou pedagogický pracovník, který byl dosud v dané škole v pracovním poměru na dobu neurčitou –, že se tento pedagogický pracovník nevrací na své „původní“ pracovní místo, ale jeho pracovní poměr končí a pro další zaměstnávání v dané škole je proto nezbytné uzavřít novou pracovní smlouvu? O této skutečnosti však nebyl předem informován (zřizovatelem) a neměl o možných následcích tušení. Může s tím „zpětně“ něco dělat? Reálně může nastat situace, že od nově jmenovaného ředitele obdrží nevýhodné podmínky, případně výpověď pro nadbytečnost? V případě, že se ještě v pozici „dočasného“ ředitele vzdá této funkce nebo po nástupu jmenovaného ředitele, vznikne vůči němu zaměstnavateli tzv. nabídková povinnost? A pokud ji odmítne, vzniká překážka v práci na straně zaměstnavatele (§ 208 zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce)? Po dobu trvání této překážky náleží zaměstnanci náhrada platu ve výši průměrného výdělku?
Vydáno: 08. 03. 2024
Jsme základní škola, tvoříme FKSP. Z fondu poskytujeme dary při životních jubileích i osobám, které jsou našimi důchodci. V zásadách máme stanovenou částku 600 Kč. Za 500 Kč kupujeme dárkové karty, za zbytek květinu. Jak budeme těmto osobám tyto dary danit, když nemají u naší organizace žádný příjem?
Vydáno: 08. 03. 2024
Jak postupovat v případě, že chci u svého zaměstnance zrušit pověření funkcí koordinátora ŠVP? Jsem povinna uvést konkrétní důvody, které mě k tomu vedou?
Vydáno: 08. 03. 2024
Zaměstnankyně byla od 1. 1. 2023 do 31. 8. 2023 na rodičovské dovolené. Jedná se o paní vychovatelku v základní škole, tj. pedagog má nárok na dovolenou 8 týdnů. Úvazek měla do 31. 8. 2023 ve výši 78.57 % (pokud by byl 100 %, pak je 40hodinová týdenní pracovní doba, tj. při úvazku 78,57 % vychází týdenní pracovní doba 31,42 hod.). Zaměstnankyně ale při čerpání rodičovské dovolené odpracovala celkem 325 hod. denně dle potřeby - pouze výpomoc. Dále od 1. 9. 2023 nastoupila do práce a úvazek se jí změnil na 83,33 %, tj. týdenní pracovní doba 33,33 hod., ale opět nám dne 13. 10. 2023 nastoupila na PPM do konce rok 2023. Jaký je její nárok na dovolenou za celý rok 2023? Týdenní pracovní doba je 31,43 hod. v prvním pracovním poměru. Druhá týdenní pracovního doba je 33,33 hod. - rozvržena rovnoměrně do 5 pracovních dní. 325 hod. odpracovala při přerušení rodičovské dovolené od května do června 2023.
Vydáno: 07. 03. 2024
Může mít jeden zaměstnanec u jednoho zaměstnavatele v mateřské škole smlouvu na pedagoga mateřské školy a zároveň DPP na školního asistenta? 
Vydáno: 29. 02. 2024
Evidence tzv. přespočetných (nadúvazkových) hodin ve veřejných školách a školských zařízeních vyplývá z § 3 odst. 5 vyhlášky č. 263/2007 Sb., kterou se stanoví pracovní řád pro zaměstnance škol a školských zařízení zřízených Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy, krajem, obcí nebo dobrovolným svazkem obcí.
Vydáno: 26. 02. 2024
Obracíme se na Vás s dotazem ohledně úvazků ředitele a statutárního zástupce ředitele ZUŠ (113 žáků). Paní ředitelka je v současné době ještě do konce dubna na rodičovské dovolené, po dobu její nepřítomnosti zastávala funkci statutární zástupkyně. Paní ředitelka by se od května měla vrátit. Z rodinných důvodů, by ale ráda alespoň na přechodnou dobu pracovala na částečný úvazek, tak, že by se zbývající část doplnila úvazkem současné zástupkyně, která s řešením souhlasí. I z pohledu finanční současné situace by bylo nutné dodržet pouze 1 celý úvazek vedoucích zaměstnanců. V jiné škole v jiném kraji však zřizovatel na takové řešení nechtěl přistoupit. Je z právního hlediska možné, aby měl vedoucí zaměstnanec částečný/zkrácený pracovní úvazek? 
Vydáno: 26. 02. 2024
Vymezení tzv. přespočetné (nadúvazkové) hodiny vyplývá z § 2 a § 23 odst. 4 zákona o pedagogických pracovnících a § 132 zákoníku práce.
Vydáno: 26. 02. 2024
V srpnu se vrací školnice po rodičovské dovolené. Bohužel jí nemohu dát stejný úvazek, který měla před nástupem na mateřskou dovolenou. Jaký bude postup, pokud odmítne nastoupit na zkrácený úvazek?
Vydáno: 21. 02. 2024
  • Článek
V článku se autorky zaměřují na popis správného čerpání účelově vázané části přídělu fondu kulturních a sociálních potřeb (dále jen „FKSP“). Článek je určen pro školy a školská zařízení v právní formě státní příspěvkové organizace, příspěvkové organizace zřízené územním samosprávným celkem nebo svazkem obcí a pro „veřejné“ školské právnické osoby.
Vydáno: 21. 02. 2024
  • Článek
Pokud máte někoho, kdo je ochoten navštívit vaši výuku a sdělit vám, co v hodině viděl, vyhráli jste v kantorské loterii první cenu. A nemůže být zřejmě větší profesní cti, než když se vám dostane stejného pozvání.
Vydáno: 21. 02. 2024
  • Článek
Potkaly se nejen jednou – a ne u Kolína, advokátka s ředitelkou a povídaly si o všem možném. A také o právních věcech ve školství. A díky spojení školské praxe a právní teorie vznikla tato série rozhovorů, se kterými se setkáváte po celý školní rok 2023/2024. Zamýšlíme se nad personálními záležitostmi ředitele školy a vymýšlíme, jak nastavit personální činnosti co nejlépe. Minule jsme si povídaly o překážkách v práci a dnes se podíváme na to, jak je to s ukončováním pracovního poměru.
Vydáno: 21. 02. 2024
  • Článek
Novela zákona o pedagogických pracovnících byla schválena po letech projednávání, dohadů a odkladů. Cílem je především posílení manažerské role ředitelů škol, ukotvení adaptačního období pro začínající učitele a zřízení pozice uvádějícího učitele. Novela tak bude mít vliv na velké procento škol. Změn plynoucích z novely je velké množství. Tímto textem bychom rády shrnuly ty nejzásadnější, které z ní vyplývají v oblasti nových učitelů. Pro přehlednost se v první části zaměříme na změny, které se týkají zájemců o učitelství, a ve druhé pak začínajících učitelů.
Vydáno: 20. 02. 2024
Jsme střední a základní škola. Zaměstnáváme mimo jiné na DPP, DPČ zaměstnance s pevným rozvržením pracovní doby (učitele na ZŠ a SŠ nebo vrátné). Podle § 206 jsou zaměstnanci povinni prokazovat svou nepřítomnost v práci. Je ale zaměstnavatel povinen toto prokazování nepřítomnosti vyžadovat u dohod? Podmínky si chceme upravit ve vnitřním předpisu a naše úvaha je, že pro případ, kdy dohodáři nevzniká za dobu nepřítomnosti právo na náhradu ušlé odměny z dohody, ale zaměstnavatel je povinen omluvit zaměstnance z práce (po dobu trvání jiných důležitých osobních překážek v práci podle ustanovení § 199 ZP a překážek v práci z důvodu obecného zájmu podle ustanovení § 200 až § 205 ZP, není-li dohodnuto nebo vnitřním předpisem stanoveno jinak), tak nebudeme požadovat prokazování nepřítomnosti, bude stačit pouze telefonické nebo e-mailové sdělení, že pracovat nemůže a z jakého důvodu. Toto následně promítneme do evidence pracovní doby. U dočasné pracovní neschopnosti nevíme, jak se k věci postavit, protože tam nárok na náhradu v nemoci u dohodářů sice je, ale jen při splnění dalších podmínek. Přijde nám tedy zbytečné zaměstnance nutit si nechat vystavovat vždy neschopenku, když to pro něj nebudeme mít žádný význam (finanční). Je, nebo není dohodář zaměstnavateli povinen prokazovat svou nepřítomnost v práci? Je zaměstnavatel povinen to prokazovánípo zaměstnanci pracujícího na DPP či DPČ vyžadovat, nebo to může vyžadovat jen v těch případech, kdy přichází v úvahu nějaká náhrada odměny z DPP DPČ (upraveno přesněji ve vnitřní směrnici)? Jak to řešit v případě pracovní neschopnosti, kdy ne vždy je nárok na náhradu odměny?
Vydáno: 19. 02. 2024