Podpůrná opatření

  • Článek
Pojem podpůrná opatřeni (dále i PO) se v českých zákonech objevil poprvé v roce 2015 (novela č. 82/2015 Sb. školského zákona č. j. 561/2004 Sb.).
Vydáno: 18. 10. 2022
  • Článek
DYS-centrum® Praha, z. ú., je již druhým rokem zapojené do mezinárodního projektu „Additional support and Mediated learning in Inclusive education – ASUMIE“. Jak už z názvu plyne, výstupy projektu si kladou za cíl podpořit inkluzivní vzdělávání. Přidanou hodnotou mezinárodních projektů je možnost sdílet zkušenosti s partnery z různých zemí Evropy. Zeptali jsme se proto některých z nich, jak funguje inkluze u nich, čím bychom se mohli inspirovat.
Vydáno: 18. 10. 2022
Vydáno: 01. 11. 2022
Poradenské služby poskytované pedagogicko-psychologickými poradnami a speciálně pedagogickými centry jsou bezesporu užitečnými, dětmi, žáky i studenty škol hojně poptávanými a využívanými službami. Cílem textu je stručně analyzovat současnou právní úpravu poskytování poradenských služeb školskými poradenskými zařízení optikou následující otázky: Lze poskytovat poradenské služby online způsobem?
Vydáno: 14. 07. 2022
Tento metodický materiál připravilo MŠMT k podpoře základních škol a pedagogicko-psycholockých poraden („PPP“) při plošném zavádění pozic školních psychologů a školních speciálních pedagogů do základních škol.
Vydáno: 27. 06. 2022
- poskytování žáku - cizinci podporu při jeho adaptaci na nové kulturní prostředí a odlišné životní podmínky
Vydáno: 21. 03. 2022
Do mateřských škol přicházejí každý rok děti, pro které není čeština rodným jazykem. Obecně o nich mluvíme jako o dětech s odlišným mateřským jazykem (OMJ). Do této skupiny dětí patří i děti-cizinci.
Vydáno: 17. 09. 2021
Právní předpisy, judikatura, formuláře, metodické materiály
Vydáno: 21. 02. 2021
Cílem textu je shrnout obsah novely vyhlášky č. 27/2016 Sb., o vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami a žáků nadaných, ve znění pozdějších předpisů, a novely vyhlášky č. 72/2005 Sb., o poskytování poradenských služeb ve školách a školských poradenských zařízeních, ve znění pozdějších předpisů, který souvisí s poskytováním podpůrných opatření.
Vydáno: 02. 02. 2021
Cílem pracovní situace je popsat změny vyhlášky č. 27/2016 Sb., o vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami a žáků nadaných, účinné od 1. 1. 2020, a to se zaměřením na doporučení školského poradenského zařízení, pomůcky dle přílohy č. 1 a zvláštní ustanovení o vzdělávání žáků uvedených v § 16 odst. 9 školského zákona (zařazování žáků do školy, třídy, oddělení nebo studijní skupiny zřízené podle § 16 odst. 9 školského zákona; převedení žáka do vzdělávacího programu základní školy speciální; přezkoumání podmínek; víceoborové třídy; počet žáků ve skupině odborného výcviku a ostatních součástech praktického vyučování).
Vydáno: 26. 02. 2020