Význam tandemové výuky při práci se žáky s výukovými obtížemi

Vydáno: 12 minut čtení

V lednovém čísle časopisu Školní poradenství v praxi vyšlo odborné sdělení, které prezentovalo výsledky výzkumu mezi žáky po odkladu školní docházky (Štefánková, Bílková a Páchová, 2023). Autorky sledovaly školní úspěšnost i celkový vývoj žáků ve druhých a třetích třídách a v některých vzdělávacích oblastech konstatovaly přetrvávající obtíže navzdory odkladu. Jednalo se o závěry, které zkušenosti z praxe často potvrzují. Ve shodě s autorkami lednového článku je třeba konstatovat, že pro mnohé děti samotné odložení školní docházky o rok nic nevyřeší. Klíčová je systematická podpora školních dovedností a někdy také dalších psychických procesů, které tvoří východiska pro zvládání nároků školy – sociálních, emocionálních i kognitivních. V následujícím článku představujeme mezinárodní projekt, který nabízí náměty i konkrétní materiály pro žáky, kteří potřebují intenzivnější podporu na počátku školní docházky.

Význam tandemové výuky při práci se žáky s výukovými obtížemi
Doc. PhDr.
Lenka
Krejčová
Ph.D.
ZŠ Poznávání, s. r. o.;DYS-centrum®Praha, z. ú.
Projekt CoTIC (Collaborative Teaching in the InclusiveClassroom) realizují v rámci projektu Erasmus+ školy a poradenská zařízení ze sedmi evropských zemí (Bulharsko, Lotyšsko, Itálie, Portugalsko, Malta, Česká republika, Turecko). Za Českou republiku se ho účastní základní škola Poznávání v úzké spolupráci s brněnskou základní školou Labyrinth. Cíle projektu lze popsat ve dvou rovinách. Jednou z nich je podpora žáků s výukovými obtížemi na počátku školní docházky. Druhá významná oblast, kterou se zabýváme, je spolupráce vyučujících nebo vyučujícího a asistenta pedagoga, případně vyučující a poradenského pracovníka – pracují ve výuce společně, a kontinuálně tak podporují žáky, u nichž se objevují nějaké rizikové faktory ve vývoji. V obou sférách, které projekt řeší, se objevuje mnoho inspirativních momentů. Spolupráce se zahraničními partnery napříč Evropou nám ukazuje, že školy v řadě zemí řeší podobné obtíže a hledají podobné formy podpory pro žáky. Na druhou stranu výměna zkušeností a nápadů obohacuje a přináší podněty, na něž nemusíme být v ČR zvyklí, přitom mohou naše profesní
kompetence

Související dokumenty

Pracovní situace

Žáci se speciálními vzdělávacími potřebami
Zařazování do platových tříd - asistent pedagoga
Žádost o souhlas k využití asistenta pedagoga
Novela vyhlášky č. 27/2016 Sb., o vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami a žáků nadaných
Individuální vzdělávací plány a plány pedagogické podpory pro žáky se speciálními vzdělávacími potřebami
Odborná kvalifikace speciálních pedagogů, psychologů, metodiků prevence a asistentů pedagoga
Individuální vzdělávací plán v mateřské škole
Individuální vzdělávací plán v základní škole
Individuální vzdělávací plán ve střední škole, konzervatoři a vyšší odborné škole
Výchovný poradce a žáci s SVP
VP a speciálně pedagogické centrum
Individuální vzdělávací plán – obecná charakteristika
Adaptační koordinátor
Novela vyhlášky č. 27/2016 Sb., o vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami a žáků nadaných (2. část)
Vybrané aspekty implementace společného vzdělávání
Odborná kvalifikace asistenta pedagoga
Legislativní rámec vzdělávání žáků a studentů se speciálními vzdělávacími potřebami daný školským zákonem
Podpora implementace novely školského zákona z Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání
Individuální výchovný plán
Praktické tipy, náměty z oblasti ICT

Poradna

Prodloužení zkušební doby
Odborná kvalifikace asistenta pedagoga
Mimořádná lékařská prohlídka při dlouhodobé pracovní neschopnosti
Pracovní poměr na dobu určitou a souběžný pracovní poměr učitele a asistenta pedagoga
Asistent pedagoga jako vyučující v rámci PSPP
Úvazek
Kvalifikace
Důchod
Cestovní náhrady
Odpolední vyučování 1. stupeň
Doprovod do školy
Asistent pedagoga
Doplnění pedagogické kvalifikace; asistent pedagoga
Asistent pedagoga
Úvazek asistenta
Pracovní smlouva
Nárok na příplatek za suplované hodiny u vychovatelek nebo asistentek
Povinnost zaměstnavatele dát výpověď zaměstnanci pro nesplnění předpokladu odborné kvalifikace
Asistent v roli třídního učitele
Bezúhonnost před uzavřením pracovního poměru