Vznik pracovního poměru

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy vydalo následující informaci především pro vedení škol, aby vyjasnilo možnosti zaměstnávání ukrajinských občanů na pozici pedagogického pracovníka.
Vydáno: 29. 03. 2022
(§ 34 odst. 3,4 a § 36 zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů, dále jen zákoník práce)
Vydáno: 12. 12. 2021
zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce, v platném znění zákon č. 563/2004 Sb., o pedagogických pracovnících a o změně některých zákonů, v platném znění rozsudek Nejvyššího soudu ČR, sp. zn. 21 Cdo 1611/2012
Vydáno: 05. 11. 2020
Potřebuje-li zaměstnavatel, aby pro něj zaměstnanec konal více různých prací, má v zásadě dvě možnosti. Sjednat jeden pracovněprávní vztah s dostatečně širokým druhem práce, nebo více pracovněprávních vztahů s úžeji definovanými druhy práce.
Vydáno: 06. 10. 2020
Protokol o předání agendy spojené s výkon pracovního místa ředitele
Vydáno: 29. 04. 2019
Přehled právních předpisů zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce, v platném znění
Vydáno: 01. 04. 2019
Přehled právních předpisů zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce, v platném znění zákon č. 563/2004 Sb., o pedagogických pracovnících a o změně některých zákonů, v platném znění
Vydáno: 01. 04. 2019
Způsoby založení pracovního poměru + důležité doplňující informace
Vydáno: 01. 03. 2019
Smyslem „zkušební doby“ je umožnit zaměstnavateli i zaměstnanci, aby ověřili (vyzkoušeli), zda sjednaný pracovní poměr odpovídá jejich očekávání.
Vydáno: 01. 03. 2019
Přehled právních předpisů Pracovní smlouvy a vznik pracovního poměru Výběr zaměstnance a vyžadování údajů Práva a povinnosti uchazeče Vstupní lékařská prohlídka Prokázání bezúhonnosti   
Vydáno: 01. 03. 2018
Cílem autorů je pomoci školám a školským zařízením při vytváření smysluplného, konzistentního a obsahově správného systému interních předpisů (např. organizačního řádu, vnitřního platového předpisu, pracovního řádu).  Zaměstnavatelé – příspěvkové organizace v textu naleznou důležité informace, díky kterým zhodnotí plánované uzavření pracovní smlouvy se zaměstnancem nebo jmenování vedoucího zaměstnance z úhlu pohledu organizační struktury zaměstnavatele, druhu práce zaměstnance, povinnosti zaměstnance jmenovat na vedoucí pracovní místo nebo s ním uzavřít pracovní smlouvu.  
Vydáno: 29. 10. 2017
Obecně (nejen pro malotřídní školy) je problematika uzavírání pracovního poměru na dobu určitou pedagogického pracovníka popsána v souboru Pracovní poměr na dobu určitou pedagogického pracovníka
Vydáno: 27. 06. 2017
Stejně jako v případě ostatních zaměstnanců i uchazeči o zaměstnání, kteří mají vykonávat práci v zařízení školního stravování, se musí podrobit vstupní prohlídce (§ 59 zákona č. 373/2011 Sb., v platném znění), v rámci které je posuzována jejich zdravotní způsobilost.
Vydáno: 05. 04. 2016
Novela zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce účinná od 1. 10. 2015 zpřesňuje text zákoníku práce v částech upravujících povinnost zaměstnavatele nahradit zaměstnanci škodu způsobenou pracovním úrazem nebo nemocí z povolání (§ 271a, § 271b, § 271p zákona č. 262/2006 Sb., v platném znění). Novelizovaná ustanovení jsou doplněna o výslovnou úpravu nároku na náhradu škody způsobené pracovním úrazem nebo nemocí z povolání i pro zaměstnance, kterým tato škoda vznikne při výkonu práce na základě dohod o pracích konaných mimo pracovní poměr. Jde o zpřesnění textu, neboť nárok na náhradu škody těmto zaměstnancům vzniká i podle současné právní úpravy; zaměstnavatel je pro případ své odpovědnosti i v těchto případech pojištěn.
Vydáno: 01. 01. 2016
Vstupní lékařskou prohlídkou se zjišťuje uchazečova zdravotní způsobilost k práci. V § 59 odst. 1 písm. b) zákona č. 373/2011 Sb. je striktně řečeno, že zaměstnavatel vstupní lékařskou prohlídku zajistí vždy před uzavřením pracovního poměru. Ve školské praxi se nejčastěji jedná o situaci, kdy zaměstnavatel musí zajistit vstupní lékařskou prohlídku před uzavřením pracovní smlouvy.
Vydáno: 09. 04. 2013