PhDr. Mgr. Monika Puškinová, Ph.D.

Může se žák, který neukončil poslední ročník studia (je neklasifikován/neprospěl) přihlásit k pozimnímu termínu maturitní zkoušky, když bude opravné zkoušky konat na konci srpna nebo je pro tyto žáky posledních ročníků nutné vypsat termíny opravných zkoušek před termínem podání přihlášky k podzimní MZ, aby již bylo zřejmé zda prospěli či ne?
Vydáno: 15. 04. 2024
Máme jako střední škola právo si určit maximální možnou hranici tolerované absence? Např. 30 % v každém předmětu za pololetí a v případě překročení žádat např. přezkoušení? Zejména u studentů posledních ročníků bývá ve druhém pololetí docházka tristní. 
Vydáno: 19. 03. 2024
Žák 8. ročníku je v 1. pololetí nehodnocen ze šesti předmětů. Náhradní termín uplynul bez toho, aby žák do školy docházel a hodnocení mohlo být doplněno. Absence je dílem omluvená, dílem neomluvená, řešíme s OSPOD. Jak postupovat při hodnocení dál? Znamená to, že automaticky opakuje ročník?
Vydáno: 07. 03. 2024
Evidence tzv. přespočetných (nadúvazkových) hodin ve veřejných školách a školských zařízeních vyplývá z § 3 odst. 5 vyhlášky č. 263/2007 Sb., kterou se stanoví pracovní řád pro zaměstnance škol a školských zařízení zřízených Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy, krajem, obcí nebo dobrovolným svazkem obcí.
Vydáno: 26. 02. 2024
Vymezení tzv. přespočetné (nadúvazkové) hodiny vyplývá z § 2 a § 23 odst. 4 zákona o pedagogických pracovnících a § 132 zákoníku práce.
Vydáno: 26. 02. 2024
  • Článek
V článku se autorky zaměřují na popis správného čerpání účelově vázané části přídělu fondu kulturních a sociálních potřeb (dále jen „FKSP“). Článek je určen pro školy a školská zařízení v právní formě státní příspěvkové organizace, příspěvkové organizace zřízené územním samosprávným celkem nebo svazkem obcí a pro „veřejné“ školské právnické osoby.
Vydáno: 21. 02. 2024
  • Článek
Změny za období únor 2024 PhDr. Mgr. Monika Puškinová Ph.D. specialista na školskou legislativu;www.monikapuskinova.cz Sbírka zákonů Zdroj: www.mvcr.cz Vyhláška č. 11/2024 Sb., kterou se mění vyhláška č. 79/2013 Sb.,...
Vydáno: 21. 02. 2024
Musí být třídní výkaz na základní škole stále veden v tištěné podobě, nebo ho můžeme vést již jen elektronicky?
Vydáno: 20. 02. 2024
Prosím o vysvětlení tohoto bodu NV č. 75/2005 Sb. § 2 odst. (3): „Týdenní rozsah přímé pedagogické činnosti lze rozvrhnout nerovnoměrně na jednotlivé týdny tak, aby nebyl překročen průměrný stanovený týdenní rozsah přímé pedagogické činnosti za období nejdéle 5 po sobě následujících měsíců." Řešíme totiž situaci, kdy učitelé SŠ odjíždí na plánované akce s dětmi (lyžařský výcvik, sportovně turistický kurz, seznamovací pobyt, exkurze, ředitelská volna), a za ně suplují hodiny kolegové. Doteď jsme se opírali o výše zmíněné ustanovení (je také zakotveno i v zákoně o pedagogických pracovnících v § 23 odst. 1, máme jeho i ve vnitřní směrnici) s tím, že jsme používali zmíněných 5 měsíců pro nepravidelné rozvržení hodin přímé vyučovací činnosti. Teď někteří s pedagogů chtějí tyto přespočetní hodiny proplácet. Zjišťovali jsme, jak v takovém to případě postupují jiné školy. Jsou na to dva názory. Jedni přespočetní hodiny proplácí, jiné používají obdobný systém jako my. Potřebovaly bychom tedy vědět, zda postupujeme správně, a zda se můžeme obhájit platnou legislativou. Jde nám mimo jiné i o to, že pokud by se ve výše popsaných případech musely proplácet tyto hodiny, tak učitelé, co jezdí na exkurze, a účastní se jiných plánovaných aktivit s dětmi, mohli by nám tyto aktivity odmítat z důvodu, že pokud oni budou na exkurzi a také tu celou akci naplánují, tak jsou odměňování stejně, jako by byly v hodině, na rozdíl od suplujícího kolegy, který nikam nejezdí, žádných jiných školních aktivit se neúčastní, a jen odsupluje za chybějící kolegy, ale dostane to zaplacené da se říci 200 procenty.
Vydáno: 16. 02. 2024
Nastupuji na pozici ředitele střediska volného času (příspěvková organizace zřízená krajem), stávajícímu řediteli skončilo funkční období. Rád bych převzal veškerou agendu co nejlépe a chtěl bych se tedy zeptat na následující: Na co si dát obecně při předávání pozor? Budu rád za případnou kazuistiku, zdroj k nastudování. Existuje nějaký dokument/checklist, který je vhodný pro předání agendy (předávací protokol apod.)? Pokud ano, budu rád za zaslání vzoru. O jakou pomoc ze strany zřizovatele bych mohl požádat?
Vydáno: 06. 02. 2024
Cílem textu je shrnout důležité činnosti střední školy v únoru 2024, a to zejména v kontextu nových právních předpisů.
Vydáno: 01. 02. 2024
  • Článek
Cílem článku je vyčlenit základní právní předpisy upravující hospodaření s FKSP a principiální změny ovlivňující hospodaření s FKSP, a to pro školy a školská zařízení v právní formě státní příspěvkové organizace, příspěvkové organizace zřízené územním samosprávným celkem nebo svazkem obcí a „veřejné“ školské právnické osoby. 1)
Vydáno: 23. 01. 2024
  • Článek
V průběhu roku 2023 byly novelizovány mnohé „školské“ právní předpisy. Článek je zacílen na jejich shrnutí a vyčlenění důležitých momentů, které ovlivňují nebo ovlivní činnost škol a školských zařízení v roce 2024 (spadajícím do školního roku 2023/2024 a školního roku 2024/2025).
Vydáno: 23. 01. 2024
  • Článek
Článek je zacílen na popis nových a důležitých standardních činností mateřské školy ve 2. pololetí školního roku 2023/2024. V případě, že se činnost týká pouze mateřských škol určitého zřizovatele, je tato skutečnost uvedena.
Vydáno: 23. 01. 2024
  • Článek
Článek je zacílen na důležité činnosti základní umělecké školy ve druhém pololetí školního roku 2023/2024 v kontextu změn právních předpisů. Jestliže se činnost týká základní umělecké školy pouze určitého zřizovatele, je tato skutečnost uvedena.
Vydáno: 23. 01. 2024
  • Článek
  Právní předpisy a informace významné pro práci škol a školských zařízení Změny za období leden 2024 PhDr. Mgr. Monika Puškinová Ph.D. specialista na školskou legislativu;www.monikapuskinova.cz Sbírka zákonů Zdroj: www.mvcr.cz...
Vydáno: 23. 01. 2024
Jaký může být rozsah a obsah stanovené výukové látky, která může být předmětem přezkoušení v situaci, kdy je žák "ohodnocován" na konci druhého pololetí, jestliže v 1. pololetí nemohl být z daného předmětu hodnocen nebo z něho dostal nedostatečnou? Jde mi o to, zda je mu možné pokládat při ověřování výsledků vzdělávání otázky v tomto případu jak z materie, která byla obsahem výuky v druhém pololetí, tak z materie, která byla obsahem výuky i v prvním pololetí. Vycházíme z předpokladu, že v prvním pololetí měl z daného předmětu "N" nebo 5.
Vydáno: 19. 01. 2024
Dítě s českým občanstvím žije v zahraničí a chodí ve školním roce 23/24 do 1. třídy (v zahraničí). 6 let mu bude v září 24. Rodiče mají zájem od školního roku 24/25 zapsat dítě v ČR do kmenové základní školy s plněním docházky v zahraničí. Jaký je správný postup přijímacího řízení? Musí rodiče dodat doporučující vyjádření školského poradenského zařízení nebo v tomto případě stačí vysvědčení z 1. třídy (potvrzení o studiu) ze školy v zahraničí?
Vydáno: 19. 01. 2024
Základní právní předpisy upravující hospodaření s FKSP a principiální změny ovlivňující hospodaření s FKSP, a to pro školy a školská zařízení v právní formě státní příspěvkové organizace, příspěvkové organizace zřízené územním samosprávným celkem nebo svazkem obcí a „veřejné“ školské právnické osoby. Právní úprava hospodaření s FKSP od 1. 1. 2024 předpokládá, že organizace zná a správně používá právní předpisy. Proto musí organizace: přesně znát svou právní formu (státní příspěvková organizace, příspěvková organizace zřízená územním samosprávným celkem nebo svazkem obcí, školská právnická osoba); respektovat právní normy, které změnit nelze; brát v úvahu právní předpisy, které souvisejí s poskytováním příspěvku z FKSP (např. při poskytování příspěvku na stravování, v rámci daní z příjmů); důvodně a transparentně stanovit pravidla čerpání FKSP v té části, ve které organizace postupuje podle svého uvážení.
Vydáno: 16. 01. 2024
Ve školském zákoně se uvádí: „Nelze-li žáka hodnotit na konci prvního pololetí, určí ředitel školy pro jeho hodnocení náhradní termín, a to tak, aby hodnocení za první pololetí bylo provedeno nejpozději do konce června. Není-li možné žáka hodnotit ani v náhradním termínu, žák se za první pololetí nehodnotí. Není-li žák hodnocen z povinného předmětu vyučovaného pouze v prvním pololetí ani v náhradním termínu, neprospěl.“ Znamená to, že jako ředitel mohu určit takovým žákům termín např. do 31. 3. pro splnění podmínek klasifikace, a pokud to nestihnou, jsou neklasifikováni a toto hodnocení se objeví i na vysvědčení za 1. pololetí? Má tato situace vliv na připuštění žáka maturitního ročníku k maturitě, který za 1. pololetí nebude klasifikován, ale druhé pololetí řádně uzavře?
Vydáno: 10. 01. 2024