Shrnutí základních informací spojených s novelou nařízení vlády č. 123/2018 Sb.

Vydáno: 3 minuty čtení

Financování školy ze státního rozpočtu ve školním roce 2024/2025

Nařízení vlády č. 110/2024 Sb.

Ve Sbírce zákonů byla vydáno nařízení vlády č. 110/2024 Sb., kterým se mění nařízení vlády č. 123/2018 Sb., o stanovení maximálního počtu hodin výuky financovaného ze státního rozpočtu pro základní školu, střední školu a konzervatoř zřizovanou krajem, obcí nebo svazkem obcí, ve znění pozdějších předpisů.

Nařízení vlády nabývá účinnosti 1. září 2024.     

Snížení hodnot maximálního počtu hodin výuky financovaného ze státního rozpočtu (PHmax)

Nařízením vlády č. 110/2024 Sb. se ve většině případů skupin základních škol a oborů vzdělání středních škol snižují hodnoty maximálního počtu hodin výuky financovaného ze státního rozpočtu (PHmax).

Například:

Financování školy ze státního rozpočtu ve školním roce 2024/2025

  • Září až prosinec 2024: Do konce roku 2024 jsou školy financovány ze státního rozpočtu na základě údajů, které školy uvedly ve výkazu P1c-01 podle stavu k 30. 9. 2023 (v podmínkách „nesnížených“ hodnot PHmax).
  • Leden až srpen 2025: Od ledna 2025 do srpna 2025, a následně i do prosince 2025 budou školy financovány podle údajů uvedených ve výkazu P1c-01 podle stavu k 30. 9. 2024. Výkaz P1c-01 je nutné správně a zodpovědně vyplnit v kontextu „snížených“ hodnot PHmax uvedených v nařízení vlády č. 123/2018 Sb., ve znění pozdějších předpisů.

Organizace vzdělávání a příprava na případně změněnou organizaci vzdělávání

I když novela nařízení vlády č. 123/2018 Sb. ovlivní financování škol ze státního rozpočtu v roce 2025, je nutné mít na paměti, že školní rok 2024/2025 je organizován jako celek.

Jednoduše řečeno,

  • škola nezmění rozvrhy vyučovacích hodin, dělení tříd, nebude sjednávat změnu úvazků pedagogických pracovníků atd. od 1. 1. 2025, protože se teprve v roce 2025 finančně projeví snížené hodnoty maximálního počtu hodin výuky financovaného ze státního rozpočtu (PHmax),
  • škola bude organizovat školní rok 2024/2025 v kontextu snížených hodnot maximálního počtu hodin výuky financovaného ze státního rozpočtu (PHmax) již od 1. 9. 2024.

Období od 16. 5. 2024, kdy byla novela nařízení vlády č. 123/2018 Sb. publikována ve Sbírce zákonů, do 1. 9. 2024 je obdobím, ve kterém se školy mají na novelu nařízení vlády č. 123/2018 Sb. nachystat, a proto i naplánovat a připravit případně změněnou organizaci vzdělávání od 1. 9. 2024.

Přitom musí mít škola na paměti, že

  • je povinna zajistit vzdělávání podle RVP a ŠVP dané školy,
  • týdenní pracovní dobu pedagogických pracovníků sjednanou v pracovních smlouvách nemůže zaměstnavatel jednostranně měnit (snižovat),
  • týdenní rozsah přímé pedagogické činnosti stanovený nařízením vlády č. 75/2005 Sb., ve znění pozdějších předpisů, se nemění.

Zdroj: MŠMT; https://www.edu.cz/methodology/zmena-v-nastaveni-phmax-2024/