Školní stravování

Jsme soukromá lesní mateřská škola, školská právnická osoba, zřizovaná spolkem. Nemáme registrovanou výdejnu. Školní stravování zajišťujeme soukromou firmou, se kterou máme uzavřenu smlouvu o školním stravování, tato firma nám stravu také vydává (obědy, svačiny i přesnídávky). Ani tato firma není zapsána jako zařízení školního stravování. Tedy ani naše školka, ani stravovací firma nepobíráme na stravování žádné dotace (normativ). Je tedy v tomto případě mou povinností zajistit plnění spotřebního koše? Ve vyhlášce č. 107/2005 Sb. je definováno: „Typy zařízení školního stravování jsou a) školní jídelna, b) školní jídelna – vývařovna (dále jen ‚vývařovna‘), c) školní jídelna – výdejna (dále jen ‚výdejna‘), d) výdejna lesní mateřské školy. “ Nejsme ani jedno z výše jmenovaných zařízení, tudíž usuzuji, že se tato povinnost na nás nevztahuje? 
Vydáno: 24. 11. 2022
Vydáno: 01. 11. 2022
Pracovní situace se zaměřuje na základní činnosti školní jídelny v průběhu prvního pololetí školního roku 2022/2023. 
Vydáno: 05. 08. 2022
V roce 2021 vydal veřejný ochránce práv sborník ŠKOLSTVÍ, ve kterém shrnuje své závěry a zjištění v oblasti státní správy školství, kterou vykonává od samého počátku své činnosti v roce 2000, a také z oblasti rovného přístupu ke vzdělávání, kterou vykonává od roku 2009. Ochránce se za tuto dobu opakovaně setkával s podněty rodičů, kteří usilovali o úpravu školního stravování pro své děti a nebyli spokojeni s tím, jak škola s jejich žádostí naložila. Tento článek si klade za cíl shrnout hlavní závěry ochránce obsažené ve sborníku k tomuto tématu a poskytnout základní informace o povinnostech, které při poskytování stravování pro školy vyplývají z antidiskriminačního zákona.1)
Vydáno: 31. 01. 2022
Ubytovací prostory musí splňovat požadavky vyhlášky č. 106/2001 Sb. Je vhodné, pokud jde o nové a neznámé místo, si ubytování dopředu prohlédnout a seznámit se s prostředím i kvůli tomu, že se pak bude daleko lépe plánovat program akce (a eliminuje se tím například zbytečná příprava her, které nejsou vhodné pro dané prostory, ať už venkovní, nebo vnitřní). Pokud se jedná o akci, která má každý rok stejný termín, je dobré si místo pojistit s předstihem několika měsíců, nejlépe i celý rok dopředu.
Vydáno: 26. 01. 2022
Původně již v letošním roce měla být Parlamentem ČR projednána a schválena tzv. „velká novela“ zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZZVZ“).1) Jednalo se (a stále se jedná) o komplexní novelu ZZVZ po více než třech letech od jeho účinnosti, která se mimo jiné zásadním způsobem dotkne i způsobu nákupu potravin, byť jen u těch zadavatelů, kteří budou povinni veřejné zakázky na tento druh komodity zadávat v nadlimitním režimu. V tomto ohledu se budoucí novela dotkne především státních školských stravovacích zařízení2), které utratí za nákup potravin v objemu alespoň cca 3,5 milionů Kč bez DPH ročně, a obecních, resp. krajských, školských stravovacích zařízení3), které utratí za nákup potravin v objemu alespoň cca 5,5 milionů Kč bez DPH ročně.
Vydáno: 01. 01. 2022
Základní předpisy
Vydáno: 22. 08. 2021
Spotřební koš a zdravé stravování
Vydáno: 01. 12. 2018
Dne 1. 1. 2017 nabyla účinnosti další část zákona č. 178/2016 Sb., kterým se postupně[1] novelizuje školský zákon. Podstatnou částí této novely bylo zavedení povinnosti předškolního vzdělávání pro určitou skupinu dětí. O povinnosti předškolního vzdělávání toho již bylo napsáno a řečeno mnoho, tato pracovní situace[2] se proto zaměřuje na opomíjenou, možná až zapomenutou, vazbu mezi touto novinkou a povinnostmi mateřských škol v oblasti stravování dětí. V této souvislosti ostatně hraje významnou roli další dílčí nabytí účinnosti zákona č. 178/2016 Sb. ke dni 1. 9. 2017. [1] Jednotlivé části zákona č. 178/2016 Sb. nabývají účinnosti postupně, a to od 1. 9. 2016 až do 1. 11. 2020. [2] V této pracovní situaci je vyjádřen právní názor jeho autorů. V případě sporu, včetně soudního řízení týkajícího se konkrétní věci, mohou být stanoviska a závěry třetích stran, včetně soudu, odlišná od těch, která jsou v tomto článku prezentovaná.
Vydáno: 11. 06. 2018
Před třemi lety vešla v platnost vyhláška o školním stravování, která umožnila poskytování dietního stravování v rámci školního stravování. I přes veškerou snahu o informovanost se stále šíří dezinformace, které v mnoha případech nejsou založeny na nevědomosti, ale na záměrném zkreslování pravdy, tak, aby nemuselo býti vyhověno. Mezi nejčastější výmluvy patří: dietní stravování nemusíme poskytovat, je to finančně náročné, potřebujeme oddělené prostory, nemusíme u dětí s dietním režimem sledovat žádné výživové hodnoty pokrmů, rodiče podepíší nezávadnost za donesou stravu, a tím to pro nás hasne… Jak to tedy je u mateřských škol? Publikujeme článek ze Speciálu pro školní jídelny časopisu Řízení školy (3/2018)
Vydáno: 01. 06. 2018
Obecné nařízení o ochraně osobních údajů účinné od 25. května 2018 (GDPR) zavádí v čl. 30  povinnost vést záznamy o činnostech zpracování. V tomto příspěvku se zaměříme na to, co je záznam o činnostech zpracování a zda jsou školní jídelny povinny tyto záznamy vést. Domníváme se, že školní jídelny mají povinnost vést záznamy o činnostech zpracování osobních údajů. Proto by si měly ujasnit, jaké osobní údaje v jakých procesech zpracovávají. Na základě toho vypracují tyto záznamy, které obecně popisují, jak jsou osobní údaje zpracovány v jednotlivých agendách školní jídelny.
Vydáno: 01. 06. 2018
Z pohledu elektronické evidence tržeb
Vydáno: 17. 03. 2017
Dne 1. 7. 2016 nabyl účinnosti zákon č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), který přinesl mimo jiné povinnost některých subjektů zveřejňovat soukromoprávní smlouvy, smlouvy o poskytnutí dotace nebo návratné finanční výpomoci.
Vydáno: 10. 10. 2016
Vydáno: 06. 04. 2016