Pracovní doba

Pracovní úvazek pedagoga při 100% úvazku je 40 hodin týdně, který je rozdělen na přímou, tj. 31 hodin týdně /na pracovišti/ a nepřímou, tj. 9 hod. týdně /příprava doma/. Z důvodu zajištění provozní doby mateřské školy v rozsahu 6-16 hod. a efektivního využití pracovní doby k překrývání pedagogů v dopolední části provozu je přímá pracovní doba rozvržena do dvou týdnů nepravidelně. Dotaz: V případě nepřítomnosti pedagoga na pracovišti z důvodu nemoci, dovolené, OČR, semináře, státního svátku apod. se jeho přímá pracovní doba průměruje na 6 hod. 12 minut? Příklad: V jednom týdnu má pedagog rozpis pracovní doby v rozsahu 25 hodin za týden, ve druhém týdnu 37 hodin za týden. Při zprůměrování dvou týdnů je výsledkem 31 hodin přímé práce. V případě čerpání dovolené v týdnu s 37 hodinami by měl pedagog napracovat 6 hodin, které mu chybí v týdnu s 25 hodinami?
Vydáno: 11. 11. 2022
  • Článek
Koordinátor ICT Jedná se o situaci, kdy zástupce ředitele je zároveň koordinátorem ICT (absolvoval specializační studium). Snižuje se mu jeho (již snížený) úvazek o další hodiny kvůli funkci koordinátora? U...
Vydáno: 21. 10. 2022
  • Článek
U každého zaměstnance může vzniknout potřeba nechat se vyšetřit u lékaře. V dnešním článku vysvětlím, jaké nároky zaměstnanci v souvislosti s vyšetřením u lékaře vznikají.
Vydáno: 18. 10. 2022
  • Článek
Pod pojem nepedagogický pracovník lze zahrnout velice různorodé práce, které jsou ve školách a školských zařízeních vykonávány. Těmto zaměstnancům je pracovní doba rozvrhována zpravidla rovnoměrně. V tomto článku vysvětlím, jaké způsoby rozvržení pracovní doby u nepedagogů přicházejí do úvahy a která část z nich by mohla profitovat z "flexibilnějšího" způsobu rozvržení pracovní doby.
Vydáno: 18. 10. 2022
Text se zabývá stanovením týdenního rozsahu přímé pedagogické činnosti zástupce ředitele v MŠ a ZŠ, faktory, které na tuto probelmatiku mají vliv.
Vydáno: 13. 10. 2022
  • Článek
Cílem článku je okomentovat postup při stanovení týdenního rozsahu hodin přímé pedagogické činnosti (dále jen „PPČ“) zástupce ředitele dle novelizovaného nařízení vlády č. 75/2005 Sb., o stanovení rozsahu přímé vyučovací, přímé výchovné, přímé speciálně pedagogické a přímé pedagogicko-psychologické činnosti pedagogických pracovníků (dále jen „nařízení vlády č. 75/2005 Sb.“) v situacích, které vyvolávají časté dotazy. Článek je určen zejména pro mateřské a základní školy, nepopisuje speciální pravidla spojená s týdenním rozsahem PPČ zástupce ředitele střední školy a vedoucího učitele praktického vyučování.
Vydáno: 20. 09. 2022
Jaké nároky vznikají zaměstnanci v souvislosti s vyšetřením u lékaře?
Vydáno: 01. 06. 2022
Je pracovním volnem pro zaměstnance poskytovaným zaměstnavatelem na základě vnitřního předpisu nebo kolektivní smlouvy. Má povahu jiné důležité osobní překážky v práci na straně zaměstnance. Slouží k překlenutí krátkodobé, indispozice zaměstnance v práci, v případech, kdy zaměstnanci nevzniká překážka v práci na jeho straně.
Vydáno: 16. 09. 2021
Cílem pracovní situace je vyčlenit speciální právní úpravu spojenou s pracovní dobou pedagogických pracovníků.
Vydáno: 07. 11. 2016
Zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákoník práce“), v ustanovení § 96 zaměstnavatelům přikazuje vést evidenci pracovní doby. Zákon upravuje výše uvedenou problematiku pouze velmi stručně. Zákoník práce ani žádný jiný právní předpis nestanoví způsob vedení evidence pracovní doby. Protože povinnost vést evidenci pracovní doby je zákoníkem práce uložena zaměstnavateli (samozřejmě za nezbytné součinnosti zaměstnance), je tedy pouze na něm, jaký způsob evidence pracovní doby. Zvolený způsob však musí odpovídat účelu vedení evidence pracovní doby. Je ale nezbytné rozlišovat mezi podklady pro zpracování evidence pracovní doby a samotnou touto evidencí.
Vydáno: 26. 10. 2015
Zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákoník práce“), v ustanovení § 96 zaměstnavatelům přikazuje vést evidenci pracovní doby. Obecně je možné konstatovat, že zaměstnavatel vede evidenci skutečností uvedených v ustanovení § 96 zákoníku.
Vydáno: 25. 10. 2015
Součástí většiny zaměstnání je i pravidelné prohlubování kvalifikace. S ohledem na to, aby toto prohlubování nenarušovalo běžný pracovní proces, probíhá často po pracovní době nebo o víkendech. Zaměstnavatelé ovšem obvykle nevědí, jaké důsledky z takového víkendového školení pro zaměstnavatele plynou a považují jej za soukromou záležitost zaměstnance.
Vydáno: 28. 12. 2014
Je zcela nepochybné, že každý zaměstnanec občas potřebuje navštívit lékaře v pracovní době. Zaměstnavatelé nezřídka kdy na tuto potřebu reagují tím, že po zaměstnanci vyžadují zameškaný čas napracovat. Zaměstnanci netuší, zda je tento požadavek oprávněný či nikoli.
Vydáno: 02. 09. 2014
Z ustanovení § 93 zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů („zákoník práce“), vyplývá, že prací přesčas je práce, která překročí stanovenou týdenní pracovní dobu a je vykonávána zaměstnancem mimo předem stanovený rozvrh směn:
Vydáno: 02. 09. 2014
Zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákoník práce“), obsahuje mimo jiné úpravu sjednávání a určení mezd, ochranu zaměstnanců při kompenzaci práce v obtížných pracovních podmínkách (přesčasy, práce ve svátek, v noci, ve ztíženém pracovním prostředí, v sobotu a v neděli), poskytování mzdy v naturální formě a uplatnění konta pracovní doby. Mezi zákonem uvedené příplatky patří i příplatek za přímou pedagogickou činnost nad stanovený rozsah. Tento příplatek bývá často zaměňován s příplatkem za práci přes čas. Tato záměna je zcela chybná. Příplatky jsou každý vyplácený za jiných okolností a existují vedle sebe.
Vydáno: 26. 08. 2014
Možnost opustit pracoviště během přestávek v práci je jedním z nejčastějších sporných bodů ve vztahu mezi zaměstnavatelem a zaměstnancem. Někteří zaměstnavatelé jen neradi umožňují pracoviště opustit, někteří to dokonce zakazují a zaměstnanci na druhou stranu chtějí dobu přestávek trávit dle svého uvážení, nejen pokud jde o způsob, ale i o místo.
Vydáno: 14. 04. 2014