Personální zajištění maturitní/závěrečné zkoušky

Absolutorium v konzervatoři se koná před zkušební komisí (§ 90 odst. 5 školského zákona). Činnost zkušební komise a organizace absolutoria v konzervatoři  
Vydáno: 15. 01. 2018
Podle § 80a odst. 6 školského zákona může být jmenován komisařem pouze ten, kdo splňuje podmínky zákona o pedagogických pracovnících, splňuje odbornou kvalifikaci stanovenou pro výkon funkce prováděcím právním předpisem, je držitelem platného osvědčení o způsobilosti k výkonu funkce vydané Centrem.
Vydáno: 08. 12. 2013
Podle § 80a odst. 6 školského zákona hodnotitelem pro daný předmět může být jmenován pouze ten, kdo splňuje podmínky zákona o pedagogických pracovnících, splňuje odbornou kvalifikaci stanovenou pro výkon funkce prováděcím právním předpisem, je držitelem platného osvědčení o způsobilosti k výkonu funkce vydané Centrem.
Vydáno: 08. 12. 2013
Většinou je jedna zkušební maturitní komise jmenována pro jednu třídu určitého oboru vzdělání. V § 80a odst. 1 školského zákona je umožněno, aby byla jmenována jedna zkušební maturitní komise pro více tříd nebo více oborů vzdělání, pokud se žáci vzdělávají ve stejné skupině oborů vzdělání.
Vydáno: 08. 12. 2013
Podle § 80a odst. 6 školského zákona zadavatelem pro daný zkušební předmět může být jmenován pouze ten, kdo splňuje podmínky zákona o pedagogických pracovnících, splňuje odbornou kvalifikaci stanovenou pro výkon funkce prováděcím právním předpisem, je držitelem platného osvědčení o způsobilosti k výkonu funkce vydané Centrem.
Vydáno: 18. 09. 2012