Ekonomika

V naší škole, jejímž zřizovatelem je město, máme školní družinu. Vybíráme od rodičů školné ve výši 800 Kč na žáka. Které náklady lze hradit z tohoto vybíraného školného? Vychovatelky přišly s požadavkem na pořízení kopírky, školení pro vychovatelky.
Vydáno: 20. 09. 2023
V roce 2022 naše škola skončila ztrátou. V rezervním fondu jsme neměli žádné prostředky. V červenci nám náš zřizovatel poukázal mimořádný příspěvek na úhradu ztráty. Jak mám toto zaúčtovat? V roce 2023 mám po schválení účetní závěrky vytvořený účetní doklad MD 432/D 431.
Vydáno: 05. 09. 2023
Jsme nestátní nezisková organizace, škola a máme rezervní fond, do kterého vkládáme zlepšený/zhoršený HV. Nyní ho máme dost vysoký a chceme čerpat na další rozvoj (odměny, nákup nábytku do tříd). Můžeme ho čerpat v průběhu roku, nebo máme počkat, až spadne HV do ztráty a tím snížit rezervní fond? Zřizovatel je církev. 
Vydáno: 29. 08. 2023
Lze z dotace poskytované na základě zákona o dotacích soukromým školám dle vyhlášky č. 306/1999 Sb. zakoupit IT vybavení do výuky za více než 80 000 Kč, např. SMART tabuli?
Vydáno: 29. 08. 2023
Ve škole, kde jsem nastoupila jako účetní platí pan školník, který má byt ve škole, pouze nájemné. Zřizovatelem školy je město. Musíme mu stanovit i zálohy na elektřinu, Musí být tyto zálohy součástí nájemného - tedy zahrnuté v celkové částce, kterou platí? Případně jaké náklady bychom tam měli ještě zahrnout? Je správný postup potom zúčtovat tyto zálohy a případný přeplatek mu vrátit?
Vydáno: 28. 08. 2023
  • Článek
V tomto článku se budeme zabývat různými kategoriemi majetku škol, které jsou zřízeny jako příspěvkové organizace, jelikož tato právní forma je u škol nejčastější a zároveň z hlediska kategorií majetku nejkomplikovanější. Kategorie majetku budeme zkoumat primárně z pohledu vztahu mezi školou, jako příspěvkovou organizací, a jejím zřizovatelem, což je v případě základních či mateřských škol v drtivé většině příslušná obec. A v případě středních škol je zřizovatelem převážně příslušný kraj.
Vydáno: 23. 08. 2023
  • Článek
Již několik měsíců předkládají příjemci Řídicímu orgánu OP JAK zprávy o realizaci projektů z výzev Šablony I OP JAK (výzvy č. 02_22_002 a č. 02_22_003).
Vydáno: 23. 08. 2023
Vedoucí školní jídelny předložila přeplatky za stravné (některé jsou starší dvou let), které si strávníci nevyzvedli v hotovosti a nemáme je ani kam vrátit (neznáme číslo účtu, adresu atd.). Jak máme postupovat ohledně těchto přeplatků z hlediska účtování atd.?
Vydáno: 16. 08. 2023
V tomto článku se budeme zabývat různými kategoriemi majetku škol, které jsou zřízeny jako příspěvkové organizace, jelikož tato právní forma je u škol nejčastější a zároveň z hlediska kategorií majetku nejkomplikovanější. Kategorie majetku budeme zkoumat primárně z pohledu vztahu mezi školou, jako příspěvkovou organizací, a jejím zřizovatelem, což je v případě základních či mateřských škol v drtivé většině příslušná obec. A v případě středních škol je zřizovatelem převážně příslušný kraj.   
Vydáno: 15. 08. 2023
Je možno z FKSP hradit pronájem kávovaru do sborovny? 
Vydáno: 18. 07. 2023
Při kontrole České školní inspekce je nutné se připravit na tři základní činnosti – hodnocení, kontrolu a šetření různých podnětů, stížností či petic. Pracovní situace je doplněna praktickými check listy.
Vydáno: 10. 07. 2023
Odpověď zní, že záleží na situaci. Předně je třeba uvést, že žákům základních škol, přípravných tříd a žákům středních škol, kteří stále plní povinnou školní docházku, musí škola poskytovat učebnice a učební texty s doložkou MŠMT zdarma.
Vydáno: 29. 06. 2023
Jsme střední škola, zřízená krajem - lze účtovat šrot (odevzdaný do sběrných surovin) na účet 649?
Vydáno: 15. 06. 2023
  • Článek
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR (MŠMT) připravuje systémovou změnu financování pozice asistent pedagoga (AP). Základní školy by měly dostávat finanční prostředky na platy asistentů ve stejném režimu jako na platy učitelů. Výhodou parametrizovaného financování je bezesporu jistota a předvídatelnost, kterou tento systém přináší. Financování na základě prostředků na podpůrná opatření je vázáno na doporučení školského poradenského zařízení s omezenou platností, což je jeho největší slabina. Většina odborné společnosti v principu nově plánovaný systém vítá, nicméně způsob, jakým má být zaveden, vzbuzuje oprávněné obavy.
Vydáno: 13. 06. 2023
Jsme základní škola (zřizovatel město) a máme zde fakturu za čištění vzduchotechniky v kuchyni ZŠ (práce 16 200 Kč, materiál 12 200 Kč, doprava 1 200 Kč). Máme účtovat na účet 511 nebo 518? 
Vydáno: 12. 06. 2023
Jsme soukromá MŠ a ZŠ, s. r. o. K Mikuláši a na Velikonoce dáváme dětem ve školkách balíčky, podobně v prosinci dostanou adventní kalendář. Je pravda, že všechny tyto položky budou nedaňové a účtovat se budou jako náklady na reprezentaci? Nebo lze nějak zaúčtovat v případě školky jako daňový náklad? A pokud jde o výhry v pořádaných soutěžích, ty lze vnímat jako daňový náklad, bez něhož by se soutěž nemohla uspořádat?
Vydáno: 31. 05. 2023
Jsme soukromá MŠ a ZŠ, s. r. o. Chtěla bych se zeptat na zaúčtování faktury za lyžařský kurz/školu v přírodě za pedagogický doprovod za ubytování a stravování pedagogických pracovníků. Bude v tomto případě pro školu stravování pedagogů daňovým nákladem? Pokud ano, budu fakturu účtovat na účet 512 nebo 518?
Vydáno: 29. 05. 2023