Zápis do prvního ročníku

  • Článek
… aneb udělejme první krok ke zlepšení situace nejen dětí se speciálními vzdělávacími potřebami při realizaci práva na vzdělávání. K 30. květnu má být ukončeno přijímání budoucích prvňáčků do základních škol, protože zápisu probíhají celý duben (teoreticky tedy včetně letošního nedělního pálení čarodějnic) a ředitelé škol mají jako správní orgán podle správního řádu třicet dnů na vydání rozhodnutí. To znamená, že až na několik výjimek každý budoucí prvňáček a jeho rodiče vědí, do které školy na podzim nastoupí.
Vydáno: 23. 05. 2023
Základní škole byla prostřednictvím datové schránky doručena dne 27. 3. 2023 žádost o přijetí k základnímu vzdělávání od školního roku 2023/2024. Jedná se o dítě, které nemá trvalé bydliště ve školském obvodu této školy. Samotná žádost netrpí vadami, pouze byla podána předčasně. 1) Jak má v případě takového podání ředitel ZŠ dále postupovat, když žádost o přijetí dítěte k základnímu vzdělávání byla podána mimo dobu zápisu stanovenou ředitelem (§ 46 odst. 1 školského zákona), tj. 13. dubna 2023? Má ředitel řízení o žádosti zastavit usnesením pro zjevnou právní nepřípustnost [§ 66 odst. 1 písm. b) správního řádu] nebo má postupovat jinak? Jak? 2) Jak postupovat v případě, že zákonný zástupce podá žádost v průběhu dubna, kdy má v souladu s § 36 odst. 4 školského zákona povinnost přihlásit dítě k povinné školní docházce, ale v jiný termín (před nebo po), než jaký stanovil ředitel školy pro zápis?
Vydáno: 04. 04. 2023
  • Článek
V květnu se po celé České republice konají zápisy do mateřských škol a pro mnoho rodičů je to důležitý milník v životě, protože tímto okamžikem začíná vzdělávací proces, který už je jen krůček od toho, že „za chvíli” budou mít doma školáka.
Vydáno: 21. 03. 2023
Cílem stanoviska je sjednotit praxi škol, kontrolních orgánů a nadřízených správních orgánů a zajistit předvídatelnost rozhodování.
Vydáno: 06. 03. 2023
  • Článek
Téma stanovení kritérií pro přijímání žáků k základnímu vzdělání je v oblasti správy školství stále aktuální. Školský zákon1) stojí na kritériu spádovosti dítěte, tj. místa trvalého pobytu.2) Tento článek se zabývá uplatňováním kritéria v podobě testování určitých znalostí a dovedností, testování „školní zralosti“ a podobně, a to jak u soukromých a církevních škol, tak i u veřejných základních škol. Proces přijetí dítěte k základnímu vzdělání začal v některých krajních případech připomínat až přijímací řízení obdobné tomu, jaké vyžadují střední školy s talentovými zkouškami. Všechny tyto přijímací procesy přitom vyžadovaly osobní přítomnost dítěte u zápisu, aby se dítě mohlo „testu školní zralosti“ podrobit.
Vydáno: 21. 02. 2023
  • Článek
„Máme dát odklad? Proč ho nenecháme ve školce? A nebude se nudit, když bude větší?“ Toto jsou jen některé z mnoha otázek, které si kladou rodiče budoucích prvňáku. Jejich otázky ukazují, že vnímají, o jak dalekosáhlé rozhodnutí se jedná. Odpovědi často hledají u učitelů i v poradenských zařízeních. Názory odborníků na toto téma ale rozhodně nejsou jednotné. Někteří odklad školní docházky vnímají jako nevhodný nástroj, který je nadužíván, jiní naopak poukazují na riziko předčasného nástupu do školy. Podle školských statistik se týká každého pátého dítěte. Jde tedy o tak významný jev, že je zarážející, jak málo studií se věnuje jeho efektivitě.
Vydáno: 13. 12. 2022
Může škola odmítnout přijmout dítě k základnímu vzdělávání, protože mu rodič účelově přepsal místo trvalého pobytu do školského obvodu?
Vydáno: 12. 10. 2021
Zápis Smlouva o poskytování vzdělávání za úplatu Další vzdělávání pedagogických pracovníků Mzda
Vydáno: 01. 12. 2019
Obecné informace sdělené před konáním zápisu k povinné školní docházce Informace pro jednotlivé uchazeče předávané v průběhu zápisu  
Vydáno: 01. 03. 2019
Soukromé a církevní školy jako školy „neveřejné“- obecně Přijímání k základnímu vzdělávání, smlouva o poskytování vzdělávání
Vydáno: 01. 07. 2017
 Zahájení správního řízení o přijetí k základnímu vzdělávání
Vydáno: 15. 02. 2017
Specifické momenty přijetí k základnímu vzdělávání spojenému se zařazením do vzdělávacího programu základní školy speciální
Vydáno: 28. 01. 2017
Příprava a průběh správního řízení ve věci odkladu povinné školní docházky
Vydáno: 28. 01. 2017
Speciální pravidlo spolupráce spádové školy a obecního úřadu je vymezeno v § 36 odst. 8 školského zákona: Obecní úřad obce, na jejímž území je školský obvod základní školy, poskytuje této škole s dostatečným předstihem před termínem zápisu k povinné školní docházce seznam dětí, pro které je tato škola spádová a jichž se týká povinnost podle odstavce 4. Seznam obsahuje vždy jméno, popřípadě jména, a příjmení, datum narození a adresu místa trvalého pobytu dítěte.
Vydáno: 30. 03. 2016