Přijetí k základnímu vzdělávání spojené se zařazením do vzdělávacího programu základní školy speciální

Vydáno:

Specifické momenty přijetí k základnímu vzdělávání spojenému se zařazením do vzdělávacího programu základní školy speciální

Související dokumenty

Zákony

561/2004 Sb. o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon)

Vyhlášky

27/2016 Sb. o vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami a žáků nadaných

Pracovní situace

Průběh správního řízení o přijetí k základnímu vzdělávání
Rozhodnutí o odkladu povinné školní docházky
Rozhodnutí o zamítnutí žádosti o odklad povinné školní docházky
Zápis do prvního ročníku základního vzdělávání
Zápisová turistika
Specifika řízení soukromé a církevní školy
Dodatečný odklad povinné školní docházky
Řízení o odkladu povinné školní docházky
Odklad povinné školní docházky
Zápis do prvního ročníku základního vzdělávání – základní souvislosti v rámci školského zákona a prováděcích vyhlášek
Zápis - Shrnutí informací o organizaci a průběhu zápisu k povinné školní docházce
Vzdělávání dětí, žáků, studentů z Ukrajiny
Spolupráce školy s obecním úřadem, informování jiné základní školy, informování OSPOD
Přijímání ke vzdělávání cizinců, vzdělávání cizinců, ukončování vzdělávání cizinců
Mimořádné zápisy
Vzory při přijímání do MŠ a ZŠ (česko-ukrajinské)
Zápis k povinné školní docházce (do prvního ročníku základního vzdělávání)
Metodika pro MŠ a ZŠ pro konání tzv. zvláštního zápisu
Vztahy školy a zřizovatele - neveřejné školy

Poradna

Přijímací řízení - předčasné podávání žádostí
Individuální vzdělávání
Přijímání ke vzdělávání
Odklad
Zápis do MŠ
Zásada procesní rovnosti a předvídatelnosti rozhodování správního orgánu
Přijetí dítěte zaměstnance do MŠ