Přijetí k základnímu vzdělávání spojené se zařazením do vzdělávacího programu základní školy speciální

Vydáno:

Specifické momenty přijetí k základnímu vzdělávání spojenému se zařazením do vzdělávacího programu základní školy speciální

Související dokumenty

Pracovní situace

Průběh správního řízení o přijetí k základnímu vzdělávání
Rozhodnutí o odkladu povinné školní docházky
Rozhodnutí o zamítnutí žádosti o odklad povinné školní docházky
Zápisová turistika
Specifika řízení soukromé a církevní školy
Odklad povinné školní docházky
Řízení o odkladu povinné školní docházky
Dodatečný odklad povinné školní docházky
Zápis do prvního ročníku základního vzdělávání – základní souvislosti v rámci školského zákona a prováděcích vyhlášek
Zápis - Shrnutí informací o organizaci a průběhu zápisu k povinné školní docházce
Spolupráce školy s obecním úřadem, informování jiné základní školy, informování OSPOD
Vzdělávání dětí, žáků, studentů z Ukrajiny
Přijímání ke vzdělávání cizinců, vzdělávání cizinců, ukončování vzdělávání cizinců
Vzdělávání v soukromých a církevních základních a středních školách – specifika a souvislosti
Vzory při přijímání do MŠ a ZŠ (česko-ukrajinské)
Mimořádné zápisy
Zápis k povinné školní docházce (do prvního ročníku základního vzdělávání)
Přijímání ke vzdělávání ve střední škole
Rozhodnutí o přijetí ke vzdělávání ve střední škole a doručení rozhodnutí

Poradna

Zápis - správní řízení
Přijetí cizince do základní školy
Přijímací řízení - předčasné podávání žádostí
Podání žádosti v rámci zápisu do 1. třídy ZŠ mimo termín zápisu
Přiznání podpůrného opatření prodloužení délky studia střední školy – nutnost podávání žádosti a vydávání rozhodnutí
Zápis do MŠ
Zásada procesní rovnosti a předvídatelnosti rozhodování správního orgánu
Přijetí dítěte zaměstnance do MŠ
Individuální vzdělávání
Přijímání ke vzdělávání
Odklad
Přijetí dítěte do 1. ročníku před dosažením 6. roku, pokud už plní školní docházku v zahraniční škole

Zákony

561/2004 Sb. o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon)

Vyhlášky

27/2016 Sb. o vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami a žáků nadaných

Vzory