Účetnictví, financování, rozpočet

Můžeme z ONIV koupit počítače, které jsou ve třídách a jsou určené k výuce?
Vydáno: 08. 11. 2023
  • Článek
Logopedickou péči potřebujeme včasnou, kvalitní a dostupnou, a to napříč všemi věkovými kategoriemi i dotčenými rezorty. Potřeba dobré logopedické péče je velmi vysoká v každém věku i čase, nicméně ve školském rezortu – s ohledem na naplnění potřeb dětí a žáků předškolních zařízení, základních a středních škol – je požadavek dostupné kvalitní logopedické péče možná ještě o kousek vyšší a intenzivnější.
Vydáno: 24. 10. 2023
  • Článek
Dne 7. 6. 2023 prezident ČR podepsal novelu zákona č. 563/2004 Sb., o pedagogických pracovnících a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů. Většina novinek je účinná již od 1. září 2023.
Vydáno: 24. 10. 2023
  • Článek
V PAQ Researclink neustále rozšiřujeme nabídku dat, která může každý procházet na DataPAQ.cz . Nadále se věnujeme i sledování aktuálních témat školství, jako je integrace ukrajinských uprchlíků. Pojďme si společně projít několik důležitých témat a dat, která nám ukáží, o čem se bude v dalších měsících mluvit v novinách, školách i ve sněmovně.
Vydáno: 24. 10. 2023
Lze předplatné Řízení školy online platit z OP JAK? 
Vydáno: 11. 10. 2023
Soukromá školská právnická osoba, neplátce DPH, pořádá v průběhu roku akce pro děti, např. adaptační pobyt na začátku školního roku. Součástí akce je i přespání dětí ve škole. V průběhu této akce si děti připravují společně stravu (večeři, snídani) - suroviny jsou zakoupené školou, škola hradila dětem např. i zmrzlinu. Jsou tyto náklady daňově uznatelné? Rodiče hradí měsíční školné.
Vydáno: 09. 10. 2023
Jak máme zaúčtovat malování tříd v základní škole –  na účet 518 nebo 511? 
Vydáno: 27. 09. 2023
V naší škole, jejímž zřizovatelem je město, máme školní družinu. Vybíráme od rodičů školné ve výši 800 Kč na žáka. Které náklady lze hradit z tohoto vybíraného školného? Vychovatelky přišly s požadavkem na pořízení kopírky, školení pro vychovatelky.
Vydáno: 20. 09. 2023
  • Článek
V květnu 2022 byly v rámci Operačního programu Jan Amos Komenský vyhlášeny krátce po sobě dvě výzvy pro školy a školská zařízení. Administrátoři z Odboru administrace zjednodušených projektů zkontrolovali a schválili ve výzvě 002 Šablony pro MŠ a ZŠ I celkem 6 815 žádostí o podporu a ve výzvě 003 Šablony pro SŠ a VOŠ I celkem 1 068 žádostí o podporu.
Vydáno: 19. 09. 2023
V roce 2022 naše škola skončila ztrátou. V rezervním fondu jsme neměli žádné prostředky. V červenci nám náš zřizovatel poukázal mimořádný příspěvek na úhradu ztráty. Jak mám toto zaúčtovat? V roce 2023 mám po schválení účetní závěrky vytvořený účetní doklad MD 432/D 431.
Vydáno: 05. 09. 2023
Jsme nestátní nezisková organizace, škola a máme rezervní fond, do kterého vkládáme zlepšený/zhoršený HV. Nyní ho máme dost vysoký a chceme čerpat na další rozvoj (odměny, nákup nábytku do tříd). Můžeme ho čerpat v průběhu roku, nebo máme počkat, až spadne HV do ztráty a tím snížit rezervní fond? Zřizovatel je církev. 
Vydáno: 29. 08. 2023
Lze z dotace poskytované na základě zákona o dotacích soukromým školám dle vyhlášky č. 306/1999 Sb. zakoupit IT vybavení do výuky za více než 80 000 Kč, např. SMART tabuli?
Vydáno: 29. 08. 2023
Ve škole, kde jsem nastoupila jako účetní platí pan školník, který má byt ve škole, pouze nájemné. Zřizovatelem školy je město. Musíme mu stanovit i zálohy na elektřinu, Musí být tyto zálohy součástí nájemného - tedy zahrnuté v celkové částce, kterou platí? Případně jaké náklady bychom tam měli ještě zahrnout? Je správný postup potom zúčtovat tyto zálohy a případný přeplatek mu vrátit?
Vydáno: 28. 08. 2023
  • Článek
V tomto článku se budeme zabývat různými kategoriemi majetku škol, které jsou zřízeny jako příspěvkové organizace, jelikož tato právní forma je u škol nejčastější a zároveň z hlediska kategorií majetku nejkomplikovanější. Kategorie majetku budeme zkoumat primárně z pohledu vztahu mezi školou, jako příspěvkovou organizací, a jejím zřizovatelem, což je v případě základních či mateřských škol v drtivé většině příslušná obec. A v případě středních škol je zřizovatelem převážně příslušný kraj.
Vydáno: 23. 08. 2023
  • Článek
Již několik měsíců předkládají příjemci Řídicímu orgánu OP JAK zprávy o realizaci projektů z výzev Šablony I OP JAK (výzvy č. 02_22_002 a č. 02_22_003).
Vydáno: 23. 08. 2023
Vedoucí školní jídelny předložila přeplatky za stravné (některé jsou starší dvou let), které si strávníci nevyzvedli v hotovosti a nemáme je ani kam vrátit (neznáme číslo účtu, adresu atd.). Jak máme postupovat ohledně těchto přeplatků z hlediska účtování atd.?
Vydáno: 16. 08. 2023
Je možno z FKSP hradit pronájem kávovaru do sborovny? 
Vydáno: 18. 07. 2023
Při kontrole České školní inspekce je nutné se připravit na tři základní činnosti – hodnocení, kontrolu a šetření různých podnětů, stížností či petic. Pracovní situace je doplněna praktickými check listy.
Vydáno: 10. 07. 2023