Skončení pracovního poměru

  • Článek
Zrušení pracovního poměru Mám dotaz ohledně zrušení pracovního poměru ve zkušební době. Pokud zkušební doba končila k 30. 9. 2022, ale zaměstnankyně je od 23. 9. v dočasné pracovní neschopnosti,...
Vydáno: 21. 10. 2022
Konkrétní příklady
Vydáno: 30. 03. 2022
V souvislosti s překážkami pedagogických pracovníků dlouhodobějších charakteru (např. mateřská a rodičovská dovolená) zaměstnavatelé zpravidla sjednávají se zastupujícím pedagogem pracovní poměr na dobu určitou, který je omezen datem nebo rozvazovací podmínkou (zpravidla skončením překážky v práci na straně zaměstnance).
Vydáno: 25. 03. 2021
1. Právní předpisy, informace, judikatura zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce, v platném znění zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění rozhodnutí Vrchního soudu v Praze sp. zn. 6 Cdo 11/94
Vydáno: 26. 01. 2021
Protokol o předání agendy spojené s výkon pracovního místa ředitele
Vydáno: 29. 04. 2019
Přehled právních předpisů zákon č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), v platném znění zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce, v platném znění vyhláška č. 263/2007 Sb., kterou se stanoví pracovní řád pro zaměstnance škol a školských zařízení zřízených Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy, krajem, obcí nebo dobrovolným svazkem obcí  
Vydáno: 05. 04. 2019
Právní předpisy zákon č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), v platném znění zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce, v platném znění vyhláška č. 263/2007 Sb., kterou se stanoví pracovní řád pro zaměstnance škol a školských zařízení zřízených Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy, krajem, obcí nebo dobrovolným svazkem obcí Související judikatura a stanoviska rozsudek Nejvyššího soudu ze dne 24. 3. 1999 sp. zn. 21 Cdo 2088/98 rozsudek Nejvyššího soudu ze dne 14. 11. 2003 sp. zn. 21 Cdo 521/2003 rozsudek Nejvyššího soudu ze dne 14. 11. 2003 sp. zn. 21 Cdo 581/2003 rozsudek Nejvyššího soudu ze dne 6. 6. 2006 sp. zn. 21 Cdo 1825/2005 rozsudek Nejvyššího soudu ze dne 11. 5. 2006 sp. zn. 21 Cdo 3016/2005 rozsudek Nejvyššího soudu ze dne 12. 1. 2010 sp. zn. 21 Cdo 5030/2008 rozsudek Nejvyššího soudu ze dne 19. 7. 2010 sp. zn. 21 Cdo 1474/2009 rozsudek Nejvyššího soudu ze dne 11. 3. 2011, sp. zn. 21 Cdo 4897/2009 rozsudek Nejvyššího soudu ze dne 12. 1. 2012 sp. zn. 21 Cdo 3201/2010 rozsudek Nejvyššího soudu ze dne 22. 11. 2011 sp. zn. 21 Cdo 4447/2010 rozsudek Nejvyššího soudu ze dne 16. 12. 2014 sp. zn. 21 Cdo 4113/2013 rozsudek Nejvyššího soudu ze dne 2. 9.2015, sp. zn. 21 Cdo 759/2014 rozsudek Nejvyššího soudu ze dne 5. 5. 2016 sp. zn. 21 Cdo 1659/2014 rozsudek Nejvyššího soudu ze dne 29. 6. 2016 sp. zn. 21 Cdo 2305/2015 rozsudek Nejvyššího soudu ze dne 5. 5. 2016 sp. zn. 21 Cdo 2376/2015 rozsudek Nejvyššího soudu ze dne 14. 3. 2018, sp. zn. 21 Cdo 4930/2016 výkladové stanovisko AKV, 9b. část - k problémům pracovního práva, dokončení
Vydáno: 01. 07. 2018
Obecně (nejen pro malotřídní školy) je problematika uzavírání pracovního poměru na dobu určitou pedagogického pracovníka popsána v souboru Pracovní poměr na dobu určitou pedagogického pracovníka
Vydáno: 27. 06. 2017
Sjednání zkušební doby podle § 35 zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů, v praxi znamená, že v této době lze rychle, neformálně a snadno skončit pracovní poměr, a to jak ze strany zaměstnavatele, tak i zaměstnance. Je-li sjednána zkušební doba, nesmí být delší než tři měsíce po sobě jdoucí ode dne vzniku pracovního poměru, nebo šest měsíců po sobě jdoucích ode dne vzniku pracovního poměru u vedoucího zaměstnance.
Vydáno: 11. 12. 2016
Datum 31. 12. 2014 (očekávané ve školách s různými pocity nebo i obavami) často vyvolává v řadách ředitelů otázku Jak dát správně výpověď pedagogickému pracovníkovi, který nesplňuje předpoklad odborné kvalifikace?
Vydáno: 08. 04. 2014
Nadbytečnost je jedním ze zákonem uznaných důvodů, kdy je zaměstnavatel oprávněn rozvázat se zaměstnancem pracovní poměr buď jednostranně – výpovědí, nebo také dvoustranně – dohodou.
Vydáno: 19. 06. 2013
Vydáno: 27. 05. 2013
Zaměstnavatel může dát zaměstnanci výpověď na základě výpovědních důvodů uvedených v § 52 zákona č. 262/006 Sb., v platném znění, jestliže se na zaměstnance nevztahuje tzv. ochranná doba (§ 53 zákona č. 262/2006 Sb., v platném znění).
Vydáno: 27. 05. 2013
Výpověď je jednostranný právní úkon. Proto není nutné, aby zaměstnanec jako adresát výpovědi s výpovědí souhlasil nebo aby se k výpovědi vyjadřoval. Výpověď daná zaměstnavatelem musí být písemná. Jestliže by výpověď daná zaměstnavatelem nebyla písemná, pak je neplatná. Vadu písemné formy výpovědi nelze dodatečně odstranit.
Vydáno: 27. 05. 2013
Pracovní poměr skončí uplynutím výpovědní doby, která činí nejméně 2 měsíce. Výpovědní doba může být prodloužena (nikoli zkrácena) individuální písemnou smlouvou mezi zaměstnavatelem a zaměstnancem (v pracovní smlouvě nebo zvláštní smlouvě).
Vydáno: 27. 05. 2013
Dohoda o provedení práce může být uzavřena na dobu určitou i na dobu neurčitou. Zákoník práce neuvádí možné způsoby skončení DPP před uplynutím sjednané určité doby nebo způsoby skončení DPP sjednané na dobu neurčitou.
Vydáno: 27. 05. 2013