Skončení pracovního poměru

Jsme základní škola. Když chce zaměstnanec rozvázat pracovní poměr dohodou, žádáme ho, aby napsal žádost k jakému dni, ředitel školy se k žádosti vyjádří zda-li souhlasí nebo navrhne např. pozdější termín ukončení pracovního poměru a na základě jejich vzájemné dohody je zaměstnavatelem sepsána dohoda o ukončení pracovního poměru dohodou. Je tento postup správný, nebo pokud zaměstnanec chce ukončit pracovní poměr dohodou, přinese rovnou sepsanou dohodu a ředitel školy ji buď podepíše, nebo ne?
Vydáno: 07. 06. 2024
Stávající ředitel SVČ je odvolán k 31. 7. 2024. Nový ředitel mu navrhne 1. 8. 2024 změnu pracovního zařazení na pozici pedagoga volného času. Bývalý ředitel ji nepřijme. Zůstává dále v pracovním poměru a nový ředitel mu musí dát výpověď dle § 52 písm. c), v srpnu, tedy k 31. 10. 2024? Může mu být nařízena řádná dovolená, která mu ještě zbývá? Může po dobu této výpovědní lhůty dostat bývalý ředitel přidělenou práci, nebo automaticky nastávají překážky v práci na straně zaměstnavatele a bývalý ředitel bude doma? (V srpnu by měl odevzdat monitorovací zprávu projektu MŠMT, může mu nový ředitel nařídit tuto zprávu vypracovat? Zatím má přístupová práva do systému projektu jen stávající ředitel.)
Vydáno: 07. 06. 2024
Pozbyl-li zaměstnanec vzhledem ke svému zdravotnímu stavu podle lékařského posudku vydaného poskytovatelem pracovně lékařských služeb nebo rozhodnutí příslušného správního orgánu, který lékařský posudek přezkoumává, dlouhodobě zdravotní způsobilost - jak je to s odstupným v případě ztráty zdravotní způsobilosti ?
Vydáno: 21. 05. 2024
  • Článek
Cílem článku je popsat pravidla zákoníku práce, která upravují situaci ředitele po odvolání z pracovního místa ředitele školy nebo školského zařízení nebo po vzdání se pracovního místa ředitele školy nebo školského zařízení.
Z důvodu snížení tzv. PhMax - viz Nařízení vlády 123/2018 Sb., které se nás bude se týkat od 1. 9. 2024 a zároveň předpokládaným nižším počtem žáků od 1. 9. 2024 vznikne výpovědní důvod pro nadbytečnost (aktuálně nám stát platí 647 hodin, od září to bude 588 hodin, což je rozdíl 59 hodin, tedy cca 2,7 úvazku). Vím, že musí být vyhlášena organizační změna atp. Mohu si jako zaměstnavatel nastavit vlastní kritéria pro výběr zaměstnanců, kterých se bude výpověď týkat, aniž bych cokoliv porušila a výpověď nebyla v případě sporu neplatná? Mám na mysli to, že hlavním kritériem nebude čistě splnění kvalifikačních předpokladů, ale i např. i soulad s vizí školy, komunikace s žáky, rodiči, kolegy v rámci pedagogických zásad apod. Jednoduše řečeno, vyberu-li pro výpověď zaměstnance splňujícího kvalifikační předpoklady (ale bohužel ne jiné požadavky) a ponechám si zaměstnance, který si kvalifikaci právě doplňuje, ale je pro školu celkově přínosnější a perspektivnější, je to v pořádku, nebo je to napadnutelně např. v souvislosti se zákonem o pedagogických pracovnících? 
Vydáno: 07. 05. 2024
Dobrý den, kolegyně vystudovala VŠ v magisterském programu obor Informační a knihovnická studia (Filozoficko-přírodovědecká fakulta). Dále absolvovala státní jazykovou zkoušku z Aj. Musí pro splnění kvalifikace učitelky 2. stupně ZŠ (zejména pro výuky Aj) doplnit oborovou didaktiku a doplňující pedagogické minimum? Jak dlouho mohu zaměstnávat nekvalifikovanou učitelku? 
Vydáno: 02. 05. 2024
Zaměstnankyně, paní učitelka ve školce, má plný úvazek 40 hod týdně, s dovolenou 8 týdnů, tj. 320 hodin na rok. Nyní je těhotná a bude odcházet přibližně 15. 9. 2024 na PPM. 1) V roce 2024 má nárok na plnou dovolenou, tj. 320 hodin a musí tuto dovolenou vyčerpat všechnu než odejde na PPM? 2) Jaký bude její nárok na dovolenou v roce 2025, pokud nastoupí např. 15. 9. 2024 na PPM a hned po skončení PPM (tedy někdy v únoru, březnu) ihned nastoupí na rodičovskou dovolenou? Je možné v roce 2025 čerpat dovolenou a jakým způsobem či nikoliv? 3) Jak by to bylo s jejím pracovním poměrem, když tato paní učitelka odcházejí v záři 2024 na PPM je u nás zaměstnána po dobu rodičovské dovolené jiné paní učitelky - vracející se paní učitelka se má vrátit v létě 2025, pak bychom při nástupu vracející se paní učitelky ukončili pracovní poměr paní učitelky, která odešla na PPM, resp. RD, bez dohody, protože pracovní poměr měla po dobu rodičovské dovolené jiné zaměstnankyně, prostře by k určitému datu skončila a ještě bychom jí vypočetly dovolenou za půl rok 2025 viz druhá otázka?
Vydáno: 23. 04. 2024
  • Článek
Ředitel školy je vedoucím zaměstnancem, jehož ustanovení do funkce je specifické. Jmenování na základě konkursního řízení provádí zřizovatel. Ukončení výkonu funkce upravuje školský zákon1) a také zákoník práce2) .
Vydáno: 19. 03. 2024
Zřizovatel dočasně (krátkodobě) bez konkursního řízení jmenoval ředitele školy do doby, dokud nebude jmenován ředitel na základě konkursního řízení. Tento pedagog (nyní dočasný ředitel) dosud na škole pracoval se smlouvou na dobu neurčitou s úvazkem 1,00 a vykonával další funkce a pozice (výchovný poradce, preventista, třídní učitel atd.). Pro tohoto pedagoga (který škole a zřizovateli v nouzové situaci vyšel vstříc) platí – je-li jmenován ředitelem školy na dobu určitou pedagogický pracovník, který byl dosud v dané škole v pracovním poměru na dobu neurčitou –, že se tento pedagogický pracovník nevrací na své „původní“ pracovní místo, ale jeho pracovní poměr končí a pro další zaměstnávání v dané škole je proto nezbytné uzavřít novou pracovní smlouvu? O této skutečnosti však nebyl předem informován (zřizovatelem) a neměl o možných následcích tušení. Může s tím „zpětně“ něco dělat? Reálně může nastat situace, že od nově jmenovaného ředitele obdrží nevýhodné podmínky, případně výpověď pro nadbytečnost? V případě, že se ještě v pozici „dočasného“ ředitele vzdá této funkce nebo po nástupu jmenovaného ředitele, vznikne vůči němu zaměstnavateli tzv. nabídková povinnost? A pokud ji odmítne, vzniká překážka v práci na straně zaměstnavatele (§ 208 zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce)? Po dobu trvání této překážky náleží zaměstnanci náhrada platu ve výši průměrného výdělku?
Vydáno: 08. 03. 2024
V srpnu se vrací školnice po rodičovské dovolené. Bohužel jí nemohu dát stejný úvazek, který měla před nástupem na mateřskou dovolenou. Jaký bude postup, pokud odmítne nastoupit na zkrácený úvazek?
Vydáno: 21. 02. 2024
  • Článek
Potkaly se nejen jednou – a ne u Kolína, advokátka s ředitelkou a povídaly si o všem možném. A také o právních věcech ve školství. A díky spojení školské praxe a právní teorie vznikla tato série rozhovorů, se kterými se setkáváte po celý školní rok 2023/2024. Zamýšlíme se nad personálními záležitostmi ředitele školy a vymýšlíme, jak nastavit personální činnosti co nejlépe. Minule jsme si povídaly o překážkách v práci a dnes se podíváme na to, jak je to s ukončováním pracovního poměru.
Vysokoškolský učitel má uzavřenou pracovní smlouvu na 2 katedrách u každé na 0,5 úvazku. Na jedné katedře je s ním rozvázán pracovní poměr z důvodu nadbytečnosti. Má nárok na odstupné z tohoto poměru, když má u stejného zaměstnavatele ještě jeden pracovní poměr?
Vydáno: 18. 12. 2023
Zaměstnankyně podala k 1. 11. 2023 výpověď. Počítám-li správně, výpovědní lhůta se počítá od 1. 12., tedy pracovní poměr končí k 31. 1. 2024. Jak písemně ošetřit přání zaměstnankyně skončit k 31. 12. 2023, které jsem schopna přijmout, vyhovět mu? 
Vydáno: 14. 12. 2023
V současné době (k 1. 9. 2023) působím jako ředitel školy, ale již v průběhu října 2023 (15. 10. 2023) chci nastoupit k jinému zaměstnavateli. Předpokládám správně, že pokud se funkce vzdám k 29. 9. 2023 a zároveň k tomuto dni nabídku dalšího zaměstnávání v organizaci odmítnu, výpověď pro nadbytečnost začíná běžet od 30. 9. 2023, dvouměsíční výpovědní doba začíná běžet od 1. 10. a pracovní poměr končí 30. 11. 2023, případně pokud se funkce vzdám k 30. 9. 2023, dvouměsíční výpovědní doba začíná běžet od 1. 10. a pracovní poměr končí 30. 12. 2023? K jakému dni se tedy mám vzdát funkce ředitele školy a odmítnout nabídku zaměstnávání v organizaci, abych mohl nastoupit do nového zaměstnaní od 15. 10. 2023 a ze stávajícího místa obdržel výpověď pro nadbytečnost?
Vydáno: 07. 09. 2023
Na základní škole (příspěvkové organizaci města) pracuje na 75% úvazek – pracovní poměr asistenta pedagoga. Dále každý rok dostává malinký úvazek (např. 10 % – každý školní rok je to jiné) od paní ředitelky na učitele ZŠ. Je možné, aby paní ředitelka dávala vždy pracovní poměry na dobu určitou na práci učitele ZŠ, byť na malinký úvazek a vlastně zároveň na souběžný druhý pracovní poměr (pokud to má vliv?)? Pracovní poměry učitele ne vždy na sebe přesně navazovaly, např. byly od 1. 9. 2019 - 31. 7. 2020, 1. 9. 2020 - 30. 6. 2021, 1. 9. 2021 - 30. 6. 2022, 1. 9. 2022 - 31. 7. 2023. Jak by měl být správně učitel ZŠ zaměstnáván a dle jakého ustanovení zákona, má na to vliv jeho vzdělání atd.?
Vydáno: 30. 08. 2023
Dojde k nějaké změně k 1. 9. 2023 u pracovních poměrů na dobu určitou u pedagogických pracovníků? Nyní máme ve škole již druhým rokem paní učitelku (již měla dvakrát pracovní smlouvu na jeden rok) – můžeme jí od 1. 9. 2023 dát smlouvu opět na jeden rok, nebo již musí být smlouva na dobu určitou, nebo s ní již nemůžeme uzavřít pracovní poměr? Je platné znění, že pracovní smlouva (pokud to není např. záskok za mateřskou dovolenou, nemoc) musí být sjednána minimálně na 12 měsíců, tj. smlouva od 1. 9. 2023 do 31. 8. 2024? Budou se týkat od 1. 9. 2023 pracovních smluv nějaké změny? 
Vydáno: 30. 08. 2023
  • Článek
Pod číslem 183/2023 byla ve Sbírce zákonů publikována novela zákona č. 563/2004 Sb., o pedagogických pracovních a o změně některých zákonů (dále jen „zákon o pedagogických pracovnících“ nebo „ZoPP“), a rovněž zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), oba ve znění pozdějších předpisů. Až na výjimky nabyla novela výše uvedených právních předpisů účinnosti ke dni 1. 9. 2023 (se začátkem školního roku).
  • Článek
Paní učitelka má pracovní smlouvu od 23. 8. 2021 na dobu určitou s 3měsíční zkušební lhůtou. V průběhu této zkušební lhůty byla od 16. do 30. 10. v karanténě – tedy na neschopence. Prodlužuje se tedy tato zkušební doba o 14 dní i v tomto případě? Mohu jí dát výpověď v současné době, i když je opět v karanténě? Důvod ve výpovědi sice neuvedu, ale nejsou to opakované karantény.
Vydáno: 23. 05. 2023
  • Článek
Jsme příspěvková organizace s několika odloučenými pracovišti, která vznikla k 1. 1. 2003. Na jednotlivých pracovištích byly jmenovány zástupkyně ředitelky (vedoucí odloučeného pracoviště) ještě mojí předchůdkyní. Nyní mi jedna z těchto vedoucích pracovnic přinesla rezignaci na tuto funkci k 31. 12. 2022, s tím, že považuje toto za důvod k ukončení pracovního poměru. Od 1. 1. 2023 již nechce v organizaci pracovat, přestože jí bylo nabídnuto místo učitelky MŠ. Jak v tomto případě postupovat, aby to bylo legislativně správně?
Vydáno: 23. 05. 2023
  • Článek
Mnoho pozornosti je věnováno přípravě začínajících učitelů i přípravě budoucích ředitelů. Málo se ale hovoří o tematice, která s jistotou potká každého z nás a která určitě není o nic snazší, než jsou učitelské nebo ředitelské začátky. Rozhodli jsme se proto, že se otázce „odcházení“ budeme pravidelně věnovat a pokusíme se i oslovit ty, kteří tuto zkušenost mají za sebou a jsou ochotni se o ni podělit.
Vydáno: 23. 05. 2023