Poradna

Jsme soukromá lesní mateřská škola, školská právnická osoba, zřizovaná spolkem. Nemáme registrovanou výdejnu. Školní stravování zajišťujeme soukromou firmou, se kterou máme uzavřenu smlouvu o školním stravování, tato firma nám stravu také vydává (obědy, svačiny i přesnídávky). Ani tato firma není zapsána jako zařízení školního stravování. Tedy ani naše školka, ani stravovací firma nepobíráme na stravování žádné dotace (normativ). Je tedy v tomto případě mou povinností zajistit plnění spotřebního koše? Ve vyhlášce č. 107/2005 Sb. je definováno: „Typy zařízení školního stravování jsou a) školní jídelna, b) školní jídelna – vývařovna (dále jen ‚vývařovna‘), c) školní jídelna – výdejna (dále jen ‚výdejna‘), d) výdejna lesní mateřské školy. “ Nejsme ani jedno z výše jmenovaných zařízení, tudíž usuzuji, že se tato povinnost na nás nevztahuje? 
Vydáno: 24. 11. 2022
Dobrý den, prosím o zodpovězení dotazu, zda lze na pozici učitelky MŠ po nezbytnou dobu zaměstnat nekvalifikovanou osobu, která však nemá ani maturitu. Vím, že nekvalifikovaného ped. pracovníka může ředitel zaměstnat na dobu nezbytně nutnou (§ 22 odst. 7 zákona o ped. pracovnících), ale jak je to s maturitou, resp. zj. s ohledem na § 3 odstavec 1e, kdy každý pedagogický pracovník musí prokázat znalost českého jazyka (viz dále v § 4). Z toho odvozuji, že můžu na pozici učitelky MŠ zaměstnat osobu bez maturity, ale musí doložit znalost českého jazyka (např. zkouškou z českého jazyka na vysoké škole v rámci programu celoživotního vzdělávání). Jsou mé závěry správné, nebo se mýlím? Děkuji předem za odpověď.
Vydáno: 15. 11. 2022
Pracovní úvazek pedagoga při 100% úvazku je 40 hodin týdně, který je rozdělen na přímou, tj. 31 hodin týdně /na pracovišti/ a nepřímou, tj. 9 hod. týdně /příprava doma/. Z důvodu zajištění provozní doby mateřské školy v rozsahu 6-16 hod. a efektivního využití pracovní doby k překrývání pedagogů v dopolední části provozu je přímá pracovní doba rozvržena do dvou týdnů nepravidelně. Dotaz: V případě nepřítomnosti pedagoga na pracovišti z důvodu nemoci, dovolené, OČR, semináře, státního svátku apod. se jeho přímá pracovní doba průměruje na 6 hod. 12 minut? Příklad: V jednom týdnu má pedagog rozpis pracovní doby v rozsahu 25 hodin za týden, ve druhém týdnu 37 hodin za týden. Při zprůměrování dvou týdnů je výsledkem 31 hodin přímé práce. V případě čerpání dovolené v týdnu s 37 hodinami by měl pedagog napracovat 6 hodin, které mu chybí v týdnu s 25 hodinami?
Vydáno: 11. 11. 2022
Jsme střední škola příspěvková organizace zřízená krajem. Naši žáci a učitelé jezdí na lyžařský výcvikový kurz. Pak dostáváme fakturu zvlášť za žáky a zvlášť za učitele za ubytování a stravování na tomto kurzu. Faktury hradí škola. Ale od žáků jsou náklady proplaceny. Máme požadovat i po učitelích, aby částku za stravné na lyžařském výcvikovém kurzu si sami uhradili a my jim po té spočítáme stravné v cestovním příkazu dle u nás stanovené výše? Nebo jaké je správné řešení?
Vydáno: 06. 10. 2022
Roční zúčtování daně Jsme střední škola příspěvková organizace zřízená krajem. Každý rok do 15. února provádíme zúčtování daně většině svých zaměstnanců. Pokud ukončí zaměstnanec pracovní poměr např. 16. 7. a neodvedl žádnou zálohovou daň, tzn. měsíční daň byla taková, že na její pokrytí stačil vždy odpočet daně, je třeba tomuto zaměstnanci zúčtování daně provádět? My si myslíme, že je to zbytečné. Stejně tak u osob, které pracují na dohody o provedení práce a také neuhradily žádnou daň, tak si myslíme, že žádné zúčtování daně se u nich provádět nemusí. Je naše mínění správné?
Vydáno: 06. 10. 2022
Střední škola má nadační fond pro rozvoj učňovského školství, který je využíván pro žáky. Příspěvky na autobus na výlet, věcné odměny za reprezentaci školy ap. Může tento fond nadále fungovat nebo musí být rozpuštěn dle nějakého nařízení, které ale nemohu nikde najít.
Vydáno: 06. 10. 2022
Jsme střední škola, příspěvková organizace zřízená Jihomoravským krajem, která mimo jiné poskytuje obory vzdělávání s výučním listem (kuchař, zahradník). Je povinností školy poskytnout těmto žákům OOPP (osobní ochranné pracovní prostředky) při výkonu praktického vyučování?
Vydáno: 06. 10. 2022
Jsme základní škola (příspěvková org.) - mohou některé příjmy z hlavní činnosti vstupovat do daňového přiznání PO např. jako příjmy osvobozené, nebo podléhající zdanění? Např. máme výnosy z úhrady školného za družinu v případě, že hospodářský výsledek z hlavní činnosti je nula. A u doplňkové činnosti, zda příjmy z podnájmu školního bytu a výdejny podléhají  osvobození od DPPO jako pronájem statního majetku (jedná se o prostory zřizovatele, což je městská část Praha 5), zisk z této činnosti je převeden v dalším účetním období do rezervního fondu. 
Vydáno: 06. 10. 2022
Zrušili jsme, v dobré víře uchránit peníze rodičů a z hlediska bezpečnosti našich žáků, plánovaný lyžařský zájezd do Rakouska dne 11. 3. 2020 (další den by se navýšilo storno na 100 %)  a vzápětí den poté vláda vyhlásila celoplošný zákaz výjezdů do zahraničí. Děti měly odjíždět dne 15. 3. 2020. Cestovní kancelář nám odmítla vrátit celou částku, snížila sice výši storno poplatku 40 % jeho původní výše, ale ani s tím nejsou někteří rodiče ztotožněni a brání se. Nejsme si jistí, kde, za těchto mimořádných událostí, je pravda.
Vydáno: 06. 10. 2022
Jsme střední škola, příspěvková organizace zřízená Jihomoravským krajem. V letošním roce 2020 jsme z fondu FKSP poskytli našim zaměstnancům příspěvek na rekreaci. Jak máme postupovat v současné situaci, kdy jsou rekreace kvůli koronaviru rušeny? Máme po zaměstnancích požadovat vrácení příspěvku? 
Vydáno: 06. 10. 2022
Pročetli jsme si všechny vaše články, týkající se momentální situace kvůli nouzovému stavu, ale k vyřešení všech otázek týkajících se platů nám to nepomohlo. U vyučujících je nám situace jasná, obdrželi dohody o výkonu práce z domova a vše je vykazováno jako obvykle. Předpokládáme, že tak je to v pořádku. Jiná je situace u vychovatelek školní družiny, asistentů pedagoga a některých provozních zaměstnanců. Někteří asistenti nabídli pomoc rodičům a jsou s dětmi v kontaktu, někteří tuto pomoc nevyužili. Vychovatelky i asistenti dostali materiály na studium, ale na celou dobu trvání mimořádných opatření plnohodnotnou náhradu práce nezajistíme. Lze tedy vykazovat třeba dva měsíce překážku na straně zaměstnavatele a vyplácet plat ve výši průměrného výdělku? Jaký postup doporučujete?
Vydáno: 06. 10. 2022
Je možné zaměstnankyni, která pobírá OČR z důvodu uzavření škol, vyplatit za stejný měsíc odměnu? Lze jako vstřícné gesto zaměstnavatele doplácet např. do 80 % platu? Nekrátí se potom OČR? 
Vydáno: 06. 10. 2022
DPH u obědů zaměstnanců Jsme střední škola, příspěvková organizace zřízená Jihomoravským krajem. Naše zařízení školní jídelny vaří obědy jednak pro žáky školy, jednak pro své zaměstnance a také pro cizí strávníky. Bude v platnosti avizovaná změna v DPH. Podle absolvovaného školení by mělo dojít od 1. 5. 2020 ke změně DPH u zaměstnanců školy a u cizích strávníků z 15 % na 10 %. Je to prosím tak? Můžete mi případně upřesnit jaké má být DPH, u koho a od kdy?
Vydáno: 06. 10. 2022
Jsme základní škola - příspěvková organizace, která má pod sebou 4 mateřské školy. Ve školním roce 2020/2021 se hlásí do mateřské školy chlapec, kterému budou v září 2020 4 roky a má diabetes 1. typu. Pod kůží má nainstalovaný senzor, který je napojen na mobilní telefon matky, která mu v současné době podává inzulin. Od září by měl chlapec využívat inzulínovou pumpu. Chtěli jsme se zeptat, zda může učitelka mateřské školy obsluhovat pumpu nebo inzulinové pero dítěti, aniž by prošla nějakých zdravotnickým kursem nebo přednáškou. Nebo je škola (případně rodiče) povinna zajistit asistentku k dítěti a kdo hradí mzdové náklady této pracovnici. Zajímalo by nás, co vše musí škola zajistit po dobu pobytu dítěte v mateřské škole a jaké povinnosti plynou rodičům dítěte ve vztahu ke škole. Měla by být uzavřena nějaká smlouva o zajištění péče dítěte? 
Vydáno: 06. 10. 2022
Máme vyučující, která má ve smlouvě dáno, že je učitelka 1. stupně. V příštím roce by měla učit i na druhém stupni. Kolik hodin na prvním stupni musí odučit, aby splňovala podmínku, která je dána ve smlouvě - učitelka 1. stupně. Počítáme s plným úvazkem 22 hodin, musí mít větší část - tedy 12 hodin na prvním stupni a zbytek může mít na druhém? Nebo je to jinak?
Vydáno: 06. 10. 2022
Jsme střední škol, příspěvková organizace zřízená Jihomoravským krajem. V současné době vyplácíme svým zaměstnancům dary při 50 letech věku a při prvním odchodu do důchodu. Prosím, platí se z těchto odměn sociální a zdravotní pojištění? Daň z příjmů se odvádí. Neodvádí se jen z věcného daru maximálně do 2 000 Kč. Nevím, jak tomu mám rozumět, protože když vykážu ve mzdovém programu Vemy přímo tady ten druh odměny – např. při odchodu do důchodu, tak se mi tam zaměstnanci to sociální a zdravotní pojištění napočítá.
Vydáno: 06. 10. 2022
Jsme střední škola,příspěvková organizace zřízená krajem. Na jedné z budov proběhlo technické zhodnocení – výměna dvou dveří za vrata za 15 000 Kč. Další technické zhodnocení již v letošním roce na této budově neproběhne. Tato částka je hrazena z provozních prostředků školy. Musíme tento náklad dát v daňovém přiznání jako daňové neúčinný? My předpokládáme, že ne, neboť jak z pohledu daňového, tak účetního se jedná o technické zhodnocení do 40 000 Kč.
Vydáno: 06. 10. 2022
Jsme střední škola, příspěvková organizace zřízená Jihomoravským krajem. Vedle své hlavní činnosti vykonáváme také činnost doplňkovou a jsme plátci DPH. Když nám dodavatel vystaví fakturu za nějakou činnost včetně DPH, u které bychom si DPH nemohli nárokovat – protože to není pro ekonomickou činnost, musíme na něm přesto požadovat vystavení faktury v režimu přenesené daňové povinnosti, pokud by předmět faktury do tohoto režimu spadal? Musíme režim přenesené daňové povinnosti hlídat my, nebo je to povinností dodavatele? U některých činností to není na první pohled zřejmé. Kdo nese odpovědnost za chybně vystavenou fakturu? Uvedu příklad: Dodavatel ví, že jsme plátci DPH a přesto, že by měla být faktura vystavena v režimu přenesené daňové povinnosti, vystaví tuto fakturu včetně DPH. My fakturu takto uhradíme, protože předpokládáme, že ten kdo se danou činností zaobírá, ví nejlépe, jak má faktury vystavovat. V případě kontroly ze strany finančního úřadu má chybu kdo, ten kdo fakturu vystavil - dodavatel, nebo příjemce, který fakturu v dobré víře přijal a uhradil včetně DPH? Případně jaký je za toto možný postih? 
Vydáno: 06. 10. 2022
Učitelka v MŠ byla přijata jako zástup za kolegyni, která odešla na mateřskou dovolenou. S novou učitelkou byla sepsána smlouva na dobu určitou, která již byla dvakrát prodloužena. V měsíci červnu by se tedy jednalo o třetí prodloužení smlouvy na dobu určitou - uplynou tři roky (kolegyně na mateřské dovolené má druhé dítě a je stále na mateřské/rodičovské). Má nárok nová učitelka na změnu smlouvy na dobu neurčitou dle § 39 odst. 2 zákoníku práce? Nebo je to v případě zástupu na mateřskou/rodičovskou jinak? Nová učitelka by mě zájem o smlouvu na dobu neurčitou - jaké jsou její možnosti? 
Vydáno: 06. 10. 2022
Jsme střední škola, příspěvková organizace zřízená Jihomoravským krajem. Z FKSP byl zakoupen pro potřeby zaměstnanců kávovar. Z jakých prostředků máme hradit případné náhradní díly k tomuto kávovaru, např. nový filtr nebo opravu kávovaru? Můžeme to hradit z FKSP, nebo se to již musí hradit z provozních prostředků organizace? 
Vydáno: 06. 10. 2022