Dohody o pracích konaných mimo pracovní poměr

Obracím se na vás s prosbou o výklad povinnosti vstupních lékařských prohlídek u pedagogických pracovníků zaměstnaných na dohody mimo hlavní pracovní poměr. Já si to vykládám tak, že pro splnění § 3 odst. 1 písm. b) zákona č. 563/2004 Sb. o pedagogických pracovnících mít vstupní lékařskou prohlídku musí. Ráda bych věděla, zda je tato úvaha správná.  
Vydáno: 22. 12. 2022
Potřebuje-li zaměstnavatel, aby pro něj zaměstnanec konal více různých prací, má v zásadě dvě možnosti. Sjednat jeden pracovněprávní vztah s dostatečně širokým druhem práce, nebo více pracovněprávních vztahů s úžeji definovanými druhy práce.
Vydáno: 06. 10. 2020
Vydáno: 01. 01. 2016
Vydáno: 01. 01. 2016
Novela zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce účinná od 1. 10. 2015 zpřesňuje text zákoníku práce v částech upravujících povinnost zaměstnavatele nahradit zaměstnanci škodu způsobenou pracovním úrazem nebo nemocí z povolání (§ 271a, § 271b, § 271p zákona č. 262/2006 Sb., v platném znění). Novelizovaná ustanovení jsou doplněna o výslovnou úpravu nároku na náhradu škody způsobené pracovním úrazem nebo nemocí z povolání i pro zaměstnance, kterým tato škoda vznikne při výkonu práce na základě dohod o pracích konaných mimo pracovní poměr. Jde o zpřesnění textu, neboť nárok na náhradu škody těmto zaměstnancům vzniká i podle současné právní úpravy; zaměstnavatel je pro případ své odpovědnosti i v těchto případech pojištěn.
Vydáno: 01. 01. 2016
Dohoda o provedení práce může být uzavřena na dobu určitou i na dobu neurčitou. Zákoník práce neuvádí možné způsoby skončení DPP před uplynutím sjednané určité doby nebo způsoby skončení DPP sjednané na dobu neurčitou.
Vydáno: 27. 05. 2013
Ustanovení § 11 odst. 5 vyhlášky č. 79/2013 Sb., že jde-li o práce vykonávané na základě dohod o pracích konaných mimo pracovní poměr, periodické prohlídky se neprovádějí.
Vydáno: 09. 04. 2013