Školní řád

Na naší škole zajišťujeme povinnou výuku plavání formou dvou výjezdů do nedalekého bazénu a lekcemi plavání v průběhu školy v přírodě. Jak mám přistoupit k plnění či hodnocení žáka, který se: a) Neúčastnil z důvodu např. nemoci ani jednoho „dne plavání“ v průběhu školního roku a také s námi nejel na školu v přírodě. Mám tuto skutečnost nějak řešit? b) Neúčastnil z důvodu omluvenky od rodičů, že si nepřejí, aby se jejich dítě plavání účastnilo. Tuto omluvenku předalo vedení školy i na školu v přírodě. Jsou nějaké oprávněné důvody (např. potvrzení lékaře, že se nemůže této výuky zúčastnit či finanční důvody, např. podíl na dopravě) a lze některé považovat za neoprávněné (např. rodič napíše omluvenku z důvodu, že si nepřeje, aby si dítě namočilo vlasy a mohlo nastydnout)? 
Vydáno: 11. 08. 2023
  • Článek
Začátek nového kalendářního roku nebo začátek druhého pololetí školního roku je často okamžikem, ke kterému se mění, aktualizují interní předpisy školy nebo školského zařízení. Cílem článku je usnadnit školám uvedenou činnost a popsat ustanovení organizačního řádu, vnitřního platového předpisu, školního řádu a vnitřního řádu vyžadující zvýšenou pozornost, a to z důvodu nové právní úpravy nebo častých pochybení v dané oblasti. Článek je určen pouze pro školy nebo školská zařízení v právní formě příspěvkové organizace.
Vydáno: 13. 12. 2022
  • Článek
Energetické nápoje a nikotinové sáčky Můžeme dát do školního řádu (se souhlasem školské rady) zákaz energetických nápojů v areálu školy? A co se současným „hitem“ dětí – nikotinovými sáčky (mimochodem...
Vydáno: 23. 08. 2022
  • Článek
Škola by měla být v prvé řadě i v posledku instituce lidská, tedy tolerantní, chápající, vstřícná, odpouštějící. Taková lidskost může sice někdy působit jako slabost a rozvolnění či přímo narušení školního řádu sloužícího efektivnímu učení, některé děti i jejich rodiče ji mohou až zneužívat, ale to by nás nemělo vést k tomu, že ji odmítneme pro všechny ostatní.
Vydáno: 23. 08. 2022
Ve školním roce 2021/2022 je jediným zdrojem pravidel, která určují získávání podkladů pro hodnocení výsledků vzdělávání žáků na vysvědčení, školní řád. Školní řád nelze „vypnout“ právním předpisem. V souvislosti se vzděláváním distančním způsobem byl měl ředitel školy přistupovat k obsahu školního řádu systémově a stanovit pravidla získávání podkladů pro hodnocení výsledků vzdělávání žáka na vysvědčení za „standardních“ podmínek i speciální, dostatečně konkrétní pravidla upravující získávání podkladů pro hodnocení výsledků vzdělávání žáků na vysvědčení pro dobu vzdělávání distančním způsobem.
Vydáno: 24. 01. 2022
Právní předpisy, informace, judikatura zákon č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), v platném znění vyhláška č. 10/2005 Sb., o vyšším odborném vzdělávání, v platném znění
Vydáno: 27. 01. 2021