Jak si vedou děti s odkladem školní docházky po nástupu do školy ve srovnání se svými vrstevníky?

„Máme dát odklad? Proč ho nenecháme ve školce? A nebude se nudit, když bude větší?“ Toto jsou jen některé z mnoha otázek, které si kladou rodiče budoucích prvňáku. Jejich otázky ukazují, že vnímají, o jak dalekosáhlé rozhodnutí se jedná. Odpovědi často hledají u učitelů i v poradenských zařízeních. Názory odborníků na toto téma ale rozhodně nejsou jednotné. Někteří odklad školní docházky vnímají jako nevhodný nástroj, který je nadužíván, jiní naopak poukazují na riziko předčasného nástupu do školy. Podle školských statistik se týká každého pátého dítěte. Jde tedy o tak významný jev, že je zarážející, jak málo studií se věnuje jeho efektivitě.

Jak si vedou děti s odkladem školní docházky po nástupu do školy ve srovnání se svými vrstevníky?
PhDr.
Anna
Páchová
Ph.D.
vědecká pracovnice Pedagogické fakulty Univerzity Karlovy
Mgr.
Zuzana
Bílková
Ph.D.
odborná asistentka na Katedře speciální pedagogiky PedF JČU, České Budějovice
Mgr.
Zuzana
Štefánková
Ph.D.
odborná asistentka na Katedře speciální pedagogiky PedF JČU, České Budějovice
Úvod
Odklady školní docházky (OŠD) jsou složitým tématem. Na jedné straně se ukazuje, že volba vhodného času k nástupu do školy je důležitý krok (Ordine, Rose a Sposato, 2018), protože děti, které vstupují do školní docházky nezralé, jsou vystaveny zvýšenému potenciálnímu riziku selhání. Na druhou stranu jsou při využívání OŠD mezi dětmi vstupujícími do prvních ročníků velké věkové rozdíly a nehomogenní věkové složení žáků je pro učitele i pro samotné žáky v mnohém náročné. A to nejen na počátku školní docházky.
V České republice se OŠD dlouhodobě drží na vysoké úrovni. Každoročně dostává odklad zhruba 20 % dětí1) (Školy a školská zařízení 2020/2021). Tedy každé páté dítě, které by z hlediska věku mělo nastoupit do základní školy. To je výrazně více, než je tomu v okolních zemích. V mnoha evropských zemích OŠD nejsou vůbec povoleny, ale i tam, kde povoleny jsou, je odkladů výrazně méně, než je tomu u nás. A to včetně Slovenska (Greger in Greger, Simonová a Straková, 2015).
Dle Mertina (Mertin in Greger, Simonová