Rozhodnutí o odkladu povinné školní docházky

Vydáno:

 

Související dokumenty

Zákony

500/2004 Sb. správní řád
561/2004 Sb. o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon)

Pracovní situace

Rozhodnutí o zamítnutí žádosti o odklad povinné školní docházky
Průběh správního řízení o přijetí k základnímu vzdělávání
Přijetí k základnímu vzdělávání spojené se zařazením do vzdělávacího programu základní školy speciální
Odklad povinné školní docházky
Řízení o odkladu povinné školní docházky
Dodatečný odklad povinné školní docházky
Zápis do prvního ročníku základního vzdělávání – základní souvislosti v rámci školského zákona a prováděcích vyhlášek
Zápisová turistika
Zápis - Shrnutí informací o organizaci a průběhu zápisu k povinné školní docházce
Specifika řízení soukromé a církevní školy
Spolupráce školy s obecním úřadem, informování jiné základní školy, informování OSPOD
Volba ZŠ a postup v případě neshody rodičů
Přijímání ke vzdělávání cizinců, vzdělávání cizinců, ukončování vzdělávání cizinců
Vzdělávání dětí, žáků, studentů z Ukrajiny
Vzory při přijímání do MŠ a ZŠ (česko-ukrajinské)
Mimořádné zápisy
Vztahy školy a zřizovatele - neveřejné školy
Vztahy školy a zřizovatele - školy veřejné
Zápis k povinné školní docházce (do prvního ročníku základního vzdělávání)

Poradna

Zápis do MŠ
Zásada procesní rovnosti a předvídatelnosti rozhodování správního orgánu
Přijímací řízení - předčasné podávání žádostí
Individuální vzdělávání
Přijímání ke vzdělávání
Odklad