Vzdělávání v soukromých a církevních základních a středních školách

  • Soukromé a církevní školy jako školy „neveřejné“- obecně
  • Přijímání k základnímu vzdělávání, smlouva o poskytování vzdělávání

Související dokumenty

Pracovní situace

Specifika řízení soukromé a církevní školy
Zápis - Shrnutí informací o organizaci a průběhu zápisu k povinné školní docházce
Zápisová turistika
Spolupráce školy s obecním úřadem, informování jiné základní školy, informování OSPOD
Zápis do prvního ročníku základního vzdělávání – základní souvislosti v rámci školského zákona a prováděcích vyhlášek
Průběh správního řízení o přijetí k základnímu vzdělávání
Přijetí k základnímu vzdělávání spojené se zařazením do vzdělávacího programu základní školy speciální
Smlouva o úplatném vzdělávání v soukromé a církevní škole - 2. část
Odklad povinné školní docházky
Řízení o odkladu povinné školní docházky
Rozhodnutí o odkladu povinné školní docházky
Rozhodnutí o zamítnutí žádosti o odklad povinné školní docházky
Dodatečný odklad povinné školní docházky
Vzdělávání ve SŠ s vysokou mírou neúspěšnosti žáků ve společné části MZ
Maturita - právní předpisy, pokyny, informace, výklady, zdroje informací
Maturita - přehledy obsahu právních předpisů
Vzdělávání dětí, žáků, studentů z Ukrajiny
Informace k novému zákonu o přijímacím řízení na střední školy a ukončování středoškolského vzdělávání ve školním roce 2019/2020
Školní řád – vzdělávání dětí distančním způsobem

Poradna

Odklad
Stanovení počtu skupin na odborném výcviku za účelem určení počtu zástupců ředitelů/VUOV
Odpolední vyučování 1. stupeň
Změna ředitele v soukromé škole
Přijetí cizince do základní školy
Kariérový poradce na ZŠ
Hospodaření školy - zaúčtování ztrátového výsledku z předchozího roku
Škola v přírodě
Doprovod do školy
Pobyt žáka v zahraničí
Počet žáků ve třídě
Kvalifikace
Vozíčkář
Pobyt v zahraničí dítěte
Sloučení škol
Přímá ped. činnost
Odklad povinné školní docházky
Uvolnění z výuky
Ukončení předškolního vzdělávání
Přijímání ke vzdělávání

Zákony

561/2004 Sb. o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon)
90/2012 Sb. o obchodních společnostech a družstvech (zákon o obchodních korporacích)
248/1995 Sb. o obecně prospěšných společnostech a o změně a doplnění některých zákonů
198/2009 Sb. o rovném zacházení a o právních prostředcích ochrany před diskriminací a o změně některých zákonů (antidiskriminační zákon)
89/2012 Sb. občanský zákoník