Specifika řízení soukromé a církevní školy

Vydáno:

  • Zápis
  • Smlouva o poskytování vzdělávání za úplatu
  • Další vzdělávání pedagogických pracovníků
  • Mzda

Související dokumenty

Pracovní situace

Zápis do prvního ročníku základního vzdělávání – základní souvislosti v rámci školského zákona a prováděcích vyhlášek
Průběh správního řízení o přijetí k základnímu vzdělávání
Přijetí k základnímu vzdělávání spojené se zařazením do vzdělávacího programu základní školy speciální
Přijímání ke vzdělávání cizinců, vzdělávání cizinců, ukončování vzdělávání cizinců
Vzdělávání dětí, žáků, studentů z Ukrajiny
Zápisová turistika
Zápis - Shrnutí informací o organizaci a průběhu zápisu k povinné školní docházce
Vzdělávání v soukromých a církevních základních a středních školách – specifika a souvislosti
Odklad povinné školní docházky
Řízení o odkladu povinné školní docházky
Rozhodnutí o odkladu povinné školní docházky
Rozhodnutí o zamítnutí žádosti o odklad povinné školní docházky
Dodatečný odklad povinné školní docházky
Vzdělávání v soukromých a církevních základních a středních školách
Spolupráce školy s obecním úřadem, informování jiné základní školy, informování OSPOD
Vzory při přijímání do MŠ a ZŠ (česko-ukrajinské)
Spisová služba v listinné podobě a přihláška ke vzdělávání v digitální podobě
Metodické komentáře k zákonu Lex Ukrajina pro oblast regionálního školství 1
Platové tarify - odpovědi na základní otázky k novele

Poradna

Podání žádosti v rámci zápisu do 1. třídy ZŠ mimo termín zápisu
Odklad
Zápis - správní řízení
Koordinátor ŠVP
Několik výchovných poradců ve škole
IT technika do výuky a nákup z dotace
Snížení rozsahu přímé vyučovací povinnosti u výchovných poradců
Přespočetné hodiny na VOŠ
Změna ředitele v soukromé škole
Odměna asistenta
Snížený úvazek a příplatky
Příplatek
Zápis do MŠ
Týdenní rozsah přímé pedagogické činnosti výchovných poradců
Přímá pedagogická činnost
Výchovný poradce
ICT koordinátor
Přespočetné hodiny a práce přesčas
Cestovné učitelů během školní akce
Cestovní náhrady a poskytování stravného vs. stravování

Zákony

561/2004 Sb. o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon)
563/2004 Sb. o pedagogických pracovnících a o změně některých zákonů
89/2012 Sb. občanský zákoník
262/2006 Sb. zákoník práce

Nařízení vlády

211/2010 Sb. o soustavě oborů vzdělání v základním, středním a vyšším odborném vzdělávání
75/2005 Sb. o stanovení rozsahu přímé vyučovací, přímé výchovné, přímé speciálně pedagogické a přímé pedagogicko-psychologické činnosti pedagogických pracovníků