Mohou si neveřejné základní školy vybírat žáky? Od 1. 1. 2023 platí nové znění vyhlášky o základním vzdělávání

Vydáno: 13 minut čtení

Téma stanovení kritérií pro přijímání žáků k základnímu vzdělání je v oblasti správy školství stále aktuální. Školský zákon1) stojí na kritériu spádovosti dítěte, tj. místa trvalého pobytu.2) Tento článek se zabývá uplatňováním kritéria v podobě testování určitých znalostí a dovedností, testování „školní zralosti“ a podobně, a to jak u soukromých a církevních škol, tak i u veřejných základních škol. Proces přijetí dítěte k základnímu vzdělání začal v některých krajních případech připomínat až přijímací řízení obdobné tomu, jaké vyžadují střední školy s talentovými zkouškami. Všechny tyto přijímací procesy přitom vyžadovaly osobní přítomnost dítěte u zápisu, aby se dítě mohlo „testu školní zralosti“ podrobit.

Mohou si neveřejné základní školy vybírat žáky? Od 1. 1. 2023 platí nové znění vyhlášky o základním vzdělávání
Bc.
Jakub
Čech
student
Vojtěch
Pavlíček
student 4. ročníku oboru Právo a právní věda Právnické fakulty Univerzity Karlovy
Uvedené téma je předmětem četných diskuzí a v současné době je aktuální zejména v souvislosti s nedávnou novelou vyhlášky o základním vzdělávání.3) Představíme proto dosavadní praxi České školní inspekce a upozorníme na nedávný rozsudek Městského soudu v Praze, který tuto praxi popřel a otevřel nejen soukromým, ale i veřejným základním školám široký prostor pro výběr dětí k základnímu vzdělání. Nakonec čtenáře seznámíme s novelou vyhlášky o základním vzdělání a s analýzou jejího dopadu na správní praxi škol.
Dosavadní paradigma: test školní zralosti je nepřípustný
Dosud převažující názor, ať už v aplikační praxi České školní inspekce, či v doporučujících stanoviscích Veřejného ochránce práv, byl takový, že základní školy (bez ohledu na osobu zřizovatele) nesmějí vyžadovat osobní přítomnost u zápisu a nesmějí jako kritérium výběru dětí k přijetí používat žádné znalostní či dovednostní testy.4)<

Související dokumenty

Pracovní situace

Zápisová turistika
Průběh správního řízení o přijetí k základnímu vzdělávání
Přijetí k základnímu vzdělávání spojené se zařazením do vzdělávacího programu základní školy speciální
Specifika řízení soukromé a církevní školy
Vzdělávání v soukromých a církevních základních a středních školách
Zápis - Shrnutí informací o organizaci a průběhu zápisu k povinné školní docházce
Zápis k povinné školní docházce (do prvního ročníku základního vzdělávání)
Spolupráce školy s obecním úřadem, informování jiné základní školy, informování OSPOD
Zápis do prvního ročníku základního vzdělávání – základní souvislosti v rámci školského zákona a prováděcích vyhlášek
2022/2023: Plán činnosti střední školy v 1. pololetí školního roku
Krizový plán jako součást interní dokumentace školy
Bezpečnostní plán jako součást interní dokumentace školy
Odklad povinné školní docházky
Řízení o odkladu povinné školní docházky
Rozhodnutí o odkladu povinné školní docházky
Rozhodnutí o zamítnutí žádosti o odklad povinné školní docházky
Dodatečný odklad povinné školní docházky
Žáci-cizinci ve SŠ a VOŠ
Přijímání ke vzdělávání cizinců, vzdělávání cizinců, ukončování vzdělávání cizinců
Komisionální zkouška žáka střední školy

Poradna

Počet žáků ve třídě
Žák v zahraničí
Odpolední vyučování 1. stupeň
Přijetí cizince do základní školy
Kariérový poradce na ZŠ
Hospodaření školy - zaúčtování ztrátového výsledku z předchozího roku
Odpovědnost školy za škodu - odpověď na dotaz
Dozor při odvozu do nemocnice - odborná poradna, odpověď na dotaz
Škola v přírodě
Doprovod do školy
Pobyt žáka v zahraničí
Vozíčkář
Pobyt v zahraničí dítěte
Sloučení škol
Poplatky za ŠD při rotační výuce
Přijímací řízení - předčasné podávání žádostí
Přímá ped. činnost
Přijetí dítěte zaměstnance do MŠ
Odklad povinné školní docházky
Uvolnění z výuky

Zákony

2/1993 Sb. o vyhlášení LISTINY ZÁKLADNÍCH PRÁV A SVOBOD jako součásti ústavního pořádku České republiky
500/2004 Sb. správní řád
561/2004 Sb. o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon)
198/2009 Sb. o rovném zacházení a o právních prostředcích ochrany před diskriminací a o změně některých zákonů (antidiskriminační zákon)

Vyhlášky

48/2005 Sb. o základním vzdělávání a některých náležitostech plnění povinné školní docházky
435/2022 Sb. , kterou se mění vyhláška č. 48/2005 Sb., o základním vzdělávání a některých náležitostech plnění povinné školní docházky, ve znění pozdějších předpisů