Hodnotitel

Vydáno:

Podle § 80a odst. 6 školského zákona hodnotitelem pro daný předmět může být jmenován pouze ten, kdo splňuje podmínky zákona o pedagogických pracovnících, splňuje odbornou kvalifikaci stanovenou pro výkon funkce prováděcím právním předpisem, je držitelem platného osvědčení o způsobilosti k výkonu funkce vydané Centrem.

Související dokumenty

Zákony

561/2004 Sb. o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon)
89/2012 Sb. občanský zákoník

Vyhlášky

177/2009 Sb. o bližších podmínkách ukončování vzdělávání ve středních školách maturitní zkouškou

Pracovní situace

Maturitní komisař
Zkušební maturitní komise
Jmenování (určení, stanovení) komisaře, zadavatelů, hodnotitelů a členů maturitní komise
Hodnocení maturitní zkoušky
Opravné a náhradní maturitní zkoušky
Přezkoumání průběhu a výsledků maturitní zkoušky
Zkušební komise absolutoria v konzervatoři
Zkoušky společné a profilové části
Příklady nabídky zkušebních předmětů pro povinné a nepovinné zkoušky profilové části maturity
Maturita - právní předpisy, pokyny, informace, výklady, zdroje informací
Přihlašování k maturitní zkoušce
Maturita - pracovní listy
Komisionální zkouška žáka střední školy
Maturitní a závěrečná zkouška podzim 2021, opravná a náhradní maturitní zkouška, opakování ročníku
Vysvědčení o maturitní a závěrečné zkoušce, výuční list
Informace o zkušebních předmětech profilové části maturitní zkoušky - příklad
Maturita - přehledy obsahu právních předpisů
Vzdělávání ve SŠ s vysokou mírou neúspěšnosti žáků ve společné části MZ
Informace k novému zákonu o přijímacím řízení na střední školy a ukončování středoškolského vzdělávání ve školním roce 2019/2020

Poradna

Odpovědnost školy za škodu - odpověď na dotaz
Dobrovolnická práce
Vedoucí kuchařka
Kvalifikace
Nehodnocení
Zástupce ředitele
Pomůcky
Odvolání
Vyživovací povinnost
Jmenování ředitele
Dny volna před maturitou
Hodnocení v náhradním termínu