Hodnotitel

Podle § 80a odst. 6 školského zákona hodnotitelem pro daný předmět může být jmenován pouze ten, kdo splňuje podmínky zákona o pedagogických pracovnících, splňuje odbornou kvalifikaci stanovenou pro výkon funkce prováděcím právním předpisem, je držitelem platného osvědčení o způsobilosti k výkonu funkce vydané Centrem.

Související dokumenty

Pracovní situace

Maturitní komisař
Zkušební maturitní komise
Jmenování (určení, stanovení) komisaře, zadavatelů, hodnotitelů a členů maturitní komise
Hodnocení maturitní zkoušky
Opravné a náhradní maturitní zkoušky
Přezkoumání průběhu a výsledků maturitní zkoušky
Zkušební komise absolutoria v konzervatoři
Komisionální zkouška žáka střední školy
Maturita - právní předpisy, pokyny, informace, výklady, zdroje informací
Přihlašování k maturitní zkoušce
Maturita - pracovní listy
Zkoušky společné a profilové části
Příklady nabídky zkušebních předmětů pro povinné a nepovinné zkoušky profilové části maturity
Maturitní a závěrečná zkouška podzim 2021, opravná a náhradní maturitní zkouška, opakování ročníku
Vysvědčení o maturitní a závěrečné zkoušce, výuční list
Vzdělávání ve SŠ s vysokou mírou neúspěšnosti žáků ve společné části MZ
Maturita - přehledy obsahu právních předpisů
Informace o zkušebních předmětech profilové části maturitní zkoušky - příklad
Zadavatel

Poradna

Stanovení počtu skupin na odborném výcviku za účelem určení počtu zástupců ředitelů/VUOV
Dny volna před maturitou
Hodnocení v náhradním termínu
Odpovědnost školy za škodu - odpověď na dotaz
Dobrovolnická práce
Vedoucí kuchařka
Kvalifikace
Nehodnocení
Zástupce ředitele
Pomůcky
Odvolání
Vyživovací povinnost
Jmenování ředitele
Nepedagog jako zástupce ředitele
Náhrada druhého cizího jazyka
Poskytnutí informací třetí osobě
Hodnocení za 1. pololetí - nehodnocen
Dočasně jmenovaný ředitel školy = ztráta pracovní pozice v organizaci
Rozsah a obsah hodnocení žáka
Přihlášení k podzimnímu termínu maturitní zkoušky u žáků s neukončeným ročníkem

Zákony

561/2004 Sb. o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon)
89/2012 Sb. občanský zákoník
262/2006 Sb. zákoník práce

Vyhlášky

177/2009 Sb. o bližších podmínkách ukončování vzdělávání ve středních školách maturitní zkouškou