Jak pomoci se vzděláváním dětem s odlišným mateřským jazykem

Vydáno: 8 minut čtení

Česká společnost se stává stále více multikulturní, což odráží i složení žákovské populace ve školách. Jedním z významných aspektů této skutečnosti je integrace žáků s odlišným mateřským jazykem (dále jen „OMJ“). To přináší nejen výzvy v oblasti jazykového vzdělávání, ale vyžaduje také systematický přístup k sociálnímu a kulturnímu začlenění těchto žáků. Následující článek nabízí metody a aktivity, které podporují začlenění žáků s OMJ do českého systému školství a jejich výuku. Dozvíte se také, jak lze žáky s OMJ co nejlépe připravit na přijímací zkoušky na střední školu a následně jim pomoci se složením maturitní zkoušky.

Jak pomoci se vzděláváním dětem s odlišným mateřským jazykem
PROP ČR
Autorský tým
Žáky s OMJ nelze vnímat jako homogenní skupinu, protože jejich potřeby se liší v návaznosti na věkovou kategorii a stupeň jazykového rozvoje. Proto je důležité úzce spolupracovat s rodiči. Komunikaci s rodiči je potřeba dobře nastavit, aby cítili podporu a měli důvěru ve školu, kterou jejich dítě navštěvuje. Efektivní komunikace vyžaduje vysokou míru intervence a připravenost ze strany učitele. Mezi vhodné způsoby patří pečlivé naslouchání, kladení jasných a otevřených otázek, vzájemná diskuse. Po skončení rozhovoru je důležité shrnout klíčové body a případně parafrázovat rodičovská sdělení, aby bylo jasné, že si všichni opravdu porozuměli. Kr

Související dokumenty

Pracovní situace

Děti s odlišným mateřským jazykem a děti-cizinci v mateřské škole
Metodické komentáře k zákonu Lex Ukrajina 2
Vzdělávání dětí, žáků, studentů z Ukrajiny
Metodika k hodnocení žáků ve středních školách a konzervatořích dle zákona Lex Ukrajina ve školním roce 2021/2022
Adaptační koordinátor
ČOSIV - odborná pomoc zdarma
Metodická informace pro školská poradenská zařízení
Psychologická a psychoterapeutická pomoc cizincům postiženým válkou na Ukrajině
Co udělat s učitelem podporujícím Putina nebo šířícím proruské dezinformace?
Červen a červenec 2021: Právní předpisy a informace významné pro práci škol a školských zařízení
Žáci-cizinci ve SŠ a VOŠ
Školní psycholog na střední škole
Přijímání ke vzdělávání cizinců, vzdělávání cizinců, ukončování vzdělávání cizinců
Integrace a vzdělávání ukrajinských dětí a žáků – metodická podpora ze strany České školní inspekce
Metodika k hodnocení žáků v základních školách dle zákona Lex Ukrajina ve školním roce 2021/2022
Metodika k hodnocení studentů ve vyšších odborných školách dle zákona Lex Ukrajina ve školním roce 2021/2022
Doporučení pro ŠPZ k přístupu k ukrajinským dětem
Individuální konzultace na půdě školy
Novela školského zákona
Individuální vzdělávací plán ve střední škole, konzervatoři a vyšší odborné škole

Poradna

Stanovení počtu skupin na odborném výcviku za účelem určení počtu zástupců ředitelů/VUOV
Kvalifikace
Ukončení předškolního vzdělávání
Pomůcky
Výkaz práce
Povinné předškolní vzdělávání
Vyživovací povinnost
Úhrada konference Škola jako místo setkávání ze šablon
Výuka Aj
Platnost zkoušky
Studium pedagogiky pro učitele odborných předmětů SŠ
Pedagogický dohled na akcích mimo školu
Uznání částečného dosaženého vzdělání
Možnost hradit část dalšího vzdělávání z ONIV