Adaptační koordinátor

Vydáno:

- poskytování žáku - cizinci podporu při jeho adaptaci na nové kulturní prostředí a odlišné životní podmínky

Související dokumenty

Pracovní situace

Metodické komentáře k zákonu Lex Ukrajina 2
Vzdělávání dětí, žáků, studentů z Ukrajiny
Metodika k hodnocení žáků v základních školách dle zákona Lex Ukrajina ve školním roce 2021/2022
ČOSIV - odborná pomoc zdarma
Doporučení pro ŠPZ k přístupu k ukrajinským dětem
Děti s odlišným mateřským jazykem a děti-cizinci v mateřské škole
Přijímání ke vzdělávání cizinců, vzdělávání cizinců, ukončování vzdělávání cizinců
Integrace a vzdělávání ukrajinských dětí a žáků – metodická podpora ze strany České školní inspekce
Metodika k hodnocení studentů ve vyšších odborných školách dle zákona Lex Ukrajina ve školním roce 2021/2022
Metodická informace pro školská poradenská zařízení
Psychologická a psychoterapeutická pomoc cizincům postiženým válkou na Ukrajině
Co udělat s učitelem podporujícím Putina nebo šířícím proruské dezinformace?
Individuální vzdělávací plán v základní škole
Vzory při přijímání do MŠ a ZŠ (česko-ukrajinské)
Metodika pro MŠ a ZŠ pro konání tzv. zvláštního zápisu
Mimořádné zápisy
Novela vyhlášky č. 27/2016 Sb., o vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami a žáků nadaných
Žáci se speciálními vzdělávacími potřebami
Zařazování do platových tříd - asistent pedagoga

Poradna

Přijetí cizince do základní školy
Doprovod do školy
Odborná kvalifikace asistenta pedagoga
Odpolední vyučování 1. stupeň
Prodloužení zkušební doby
Kariérový poradce na ZŠ
Hospodaření školy - zaúčtování ztrátového výsledku z předchozího roku
Škola v přírodě
Pobyt žáka v zahraničí
Počet žáků ve třídě
Asistent pedagoga
Vozíčkář
Pobyt v zahraničí dítěte
Sloučení škol
Doplnění pedagogické kvalifikace; asistent pedagoga
Přímá ped. činnost
Asistent pedagoga
Odklad povinné školní docházky
Uvolnění z výuky
Úvazek asistenta

Zákony

561/2004 Sb. o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon)

Vyhlášky

48/2005 Sb. o základním vzdělávání a některých náležitostech plnění povinné školní docházky
27/2016 Sb. o vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami a žáků nadaných

Vzory