Metodika k hodnocení žáků ve středních školách a konzervatořích dle zákona Lex Ukrajina ve školním roce 2021/2022

Vydáno:

Tento metodický materiál připravilo MŠMT pro zaměstnance a žáky středních škol a konzervatoří v souvislosti s konáním hodnocením žáků, tj. specificky pro osoby, kterým byla v ČR poskytnuta dočasná ochrana nebo jim bylo uděleno vízum k pobytu nad 90 dnů za účelem strpění pobytu v ČR dle Lex Ukrajina.Metodiky nejsou určeny pro ostatní cizincei když jde o ukrajinské občany.

Související dokumenty

Zákony

65/2022 Sb. o některých opatřeních v souvislosti s ozbrojeným konfliktem na území Ukrajiny vyvolaným invazí vojsk Ruské federace
67/2022 Sb. o opatřeních v oblasti školství v souvislosti s ozbrojeným konfliktem na území Ukrajiny vyvolaným invazí vojsk Ruské federace
561/2004 Sb. o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon)

Vyhlášky

48/2005 Sb. o základním vzdělávání a některých náležitostech plnění povinné školní docházky
13/2005 Sb. o středním vzdělávání a vzdělávání v konzervatoři
27/2016 Sb. o vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami a žáků nadaných
177/2009 Sb. o bližších podmínkách ukončování vzdělávání ve středních školách maturitní zkouškou

Pracovní situace

Metodika k hodnocení studentů ve vyšších odborných školách dle zákona Lex Ukrajina ve školním roce 2021/2022
Vzdělávání dětí, žáků, studentů z Ukrajiny
Metodika k hodnocení žáků v základních školách dle zákona Lex Ukrajina ve školním roce 2021/2022
Právní předpisy týkající se žáků-cizinců
Kategorie cizinců v praxi škol
Děti, žáci, studenti – rodinní příslušníci občana EU
Děti, žáci, studenti ze třetích zemí
Žáci-cizinci v ZŠ
Žáci-cizinci ve SŠ a VOŠ
Přijímání ke vzdělávání cizinců, vzdělávání cizinců, ukončování vzdělávání cizinců
Děti, žáci, studenti – občané EU
Děti-cizinci v MŠ
Podmínky přístupu cizinců ze třetích států k předškolnímu vzdělávání
Vzdělávání ve třídách pro jazykovou přípravu
Žáci-cizinci základní umělecké školy a jazykové školy s právem státní jazykové zkoušky
Doporučení pro ŠPZ k přístupu k ukrajinským dětem
Novela vyhlášky o základním vzdělávání
Metodické komentáře k zákonu Lex Ukrajina 2
Adaptační koordinátor

Poradna

Odpovědnost školy za škodu - odpověď na dotaz
Počet žáků ve třídě
Kvalifikace
Poplatky za ŠD při rotační výuce
Nehodnocení
Pomůcky
Žák v zahraničí
Vyživovací povinnost
Dobrovolnická práce
Hodnocení v náhradním termínu
Dozor při odvozu do nemocnice - odborná poradna, odpověď na dotaz