Logopedie ve školství z pohledu praxe koordinátorů logopedické péče

Vydáno: 29 minut čtení

O systémovosti a komplexní provázanosti zajišťované logopedické intervence ve školství jsem již několikrát opakovaně psala, ráda bych ale v tomto kontextu vyzdvihla záslužnou činnost koordinátorů logopedické péče. Tito odborníci svojí praktickou činností garantují úroveň a kvalitu logopedické intervence zprostředkované a poskytované primárně poradenským systémem, který cílí a směřuje na potřebné děti, žáky a studenty (dále jen „žák“) s vadami řeči (narušenou komunikační schopností) ve školách a školských zařízeních.

Logopedie ve školství z pohledu praxe koordinátorů logopedické péče
PhDr.
Veronika
Včelíková
Ph.D.
členka výkonného výboru Asociace logopedů ve školství, z. s.; speciální pedagog ve speciálně pedagogickém centru pro vady řeči a krajský koordinátor logopedické péče
Co je na logopedii ve školství, dle mého, opravdu dobré, je možnost systémově a provázaně zajišťovat péči a podporu na několika intervenčně, kvalifikačně i kompetenčně velmi odlišných úrovních. Tu odbornostně nejvyšší v rezortu MŠMT reprezentují školští logopedi a právě koordinátoři logopedické péče ČR. Jejich činnost napříč jednotlivými kraji bych vám ráda prostřednictvím tohoto textu alespoň částečně přiblížila z pohledu praxe a skutečně odváděných činností v terénu.
Krajští koordinátoři logopedické péče ČR, pracovníci s kvalifikací i erudicí
Komplexnost pojetí logopedie ve školství je výjimečná právě díky modelu realizace několika odlišných úrovní, které se vzájemně překrývají a kooperují tak, aby mohla být zajištěna včasnost podchycení obtíží a odbornost následného multidisciplinárního i multifaktoriálního přístupu. Mezi úzce specializované a profilované pracovníky s nejvyšším stupněm vzdělání a často značnou délkou praxe v oboru logopedie patří ve školství právem koordinátoři logopedické péče.
Kdo je krajský koordinátor logopedické péče ČR (dále jen „koordinátor“)
Jak již bylo několikrát zmíněno, logopedická intervence je v rezortu MŠMT zajišťována systémově na několika různorodých, kvalifikačně odlišných intervenčních úrovních. Proto, že se jedná o pracovníky velmi různorodých a odbornostně i kompetenčně rozdílných úrovní, je nutné, aby každá úroveň měla (musím mít) vždy jasně definovány a vymezeny
kompetence
. Zjednodušeně můžeme systém rozřadit do tří základních – odbornostně odlišných – úrovní
(viz obrázek níže). aspigetpic?section=7&pictype=2&EagriUserAddr=0.0.0.0&Id=21294.jpg
Krajský koordinátor
má nejvyšší kvalifikační i odbornostní úroveň, jedná se o
poradenské pracovníky
působící ve speciálně pedagogických centrech logopedického typu (SPC pro vady řeči). Tito specializovaní pracovníci musí mít pro svou činnost absolvováno pětileté vysokoškolské studium v oboru logopedie a surdopedie s veškerými náležitostmi ze studia plynoucími a dále se k jejich kvalifikační povinnosti většinově pojí absolvování následného postgraduálního vzdělávání – tzv. kvalifikační (dříve specializační) studium logopedů ve školství. Dosahují tedy nejvyššího možného vzdělání v tomto oboru v rezortu školství.
Náplň činnosti, aktivity a každodenní praxe koordinátorů
Každodenní praxe a náplň činnosti koordinátorů
se řídí
Kompetenčním profilem krajského koordinátora logopedů ve školství
, současně je každý koordinátor členem
národní skupiny logopedů ve školství
jakožto klíčové součásti celorepublikového systému, jejíž činnost koordinuje NPI ČR. Aktuálně (k 1. 1. 2023) máme 15 krajských koordinátorů, zastoupení koordinace je dostupné ve všech krajích napříč rep