Vnitřní předpis o spisové službě pro školy

Vydáno:

Škola jako veřejná instituce se musí v rámci svého chodu řídit řadou právních předpisů. Jedním z nich je i archivní zákon a jeho hlavní prováděcí předpis – vyhláška o podrobnostech výkonu spisové služby. (podrobněji viz níže). Tyto právní předpisy dávají školám, mimo jiné, za povinnost mít vlastní interní normu, která upravuje oběh dokumentů v organizaci od jejich přijetí či vzniku až po likvidaci, tedy skartaci.

Související dokumenty

Pracovní situace

Jak na spisový a skartační řád?
Spisová služba ve školách a školských zařízeních
Rozdělování, oběh a vyřizování dokumentů ve škole
Kdy použít hlavičkový papír
Uložení dokumentace spojené s maturitní zkouškou
Pravidla rozpočtové odpovědnosti
Klasifikační práce ve školství a spisová služba
Vnitřní řád školní družiny
Úvod ke spisové službě
Příjem a evidence dokumentů ve škole
Odesílání a ukládání dokumentů
Vyřazování dokumentů
Průběh správního řízení o přijetí k základnímu vzdělávání
Výroční zpráva o činnosti školy
Ztráta věci z nezabezpečené skříňky
Povinnosti ředitele školy a zřizovatele v souvislosti se školskou radou
Práva a povinnosti ředitele zařízení
Žádost o přijetí k předškolnímu vzdělávání (přihláška)
Osobní spis zaměstnance

Poradna

Povinnost archivace dokumentů školní jídelny
Granty
Ukončení pracovního poměru – ředitel školy
Změna ředitele v soukromé škole
Přespočetné hodiny u statutárního zástupce ředitele ZUŠ
Jmenování ředitele
Vzdání se funkce
Výkon veřejné funkce
Míra vzdělávací povinnosti
Platový tarif vedení školy
Vzdání se pracovního místa ředitele školy
Bývalá ředitelka
Jmenování a odstoupení ředitele školy
Přímá pedagogická činnost
Osobní příplatek
Přímá vyučovací povinnost
Zástupce ředitele
Dietní stravování
Přijímání ke vzdělávání
IVP

Zákony

563/1991 Sb. o účetnictví
499/2004 Sb. o archivnictví a spisové službě a o změně některých zákonů
261/2021 Sb. , kterým se mění některé zákony v souvislosti s další elektronizací postupů orgánů veřejné moci

Vyhlášky

259/2012 Sb. o podrobnostech výkonu spisové služby