Vnitřní řád školní družiny

Vydáno:

Související dokumenty

Zákony

499/2004 Sb. o archivnictví a spisové službě a o změně některých zákonů
500/2004 Sb. správní řád
561/2004 Sb. o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon)
74/2020 Sb. o přijetí krizového opatření (uzavření škol)
89/2012 Sb. občanský zákoník

Vyhlášky

74/2005 Sb. o zájmovém vzdělávání
259/2012 Sb. o podrobnostech výkonu spisové služby
48/2005 Sb. o základním vzdělávání a některých náležitostech plnění povinné školní docházky

Pracovní situace

Školní družina a kritéria ČŠI
Změna vnitřního řádu školní družiny
Záznamy o činnostech zpracování a školní družiny
Uložení dokumentace spojené s maturitní zkouškou
Spisová služba ve školách a školských zařízeních
Školní řád MŠ - směrnice a komentář
2022/2023: Činnost školní družiny a školního klubu v 1. pololetí školního roku
Činnost školní družiny a školního klubu v prvním pololetí školního roku 2021/2022
Organizace školních výletů - směrnice
Škola v přírodě - směrnice
Likvidace osobních údajů v podobě omluvenek
Škola jako bezpečné místo pro učení s technologiemi a internetem
Řízení o odkladu povinné školní docházky
Průběh správního řízení o přijetí k základnímu vzdělávání
Zařazování vychovatelů do platových tříd
Vyřazování dokumentů
Rozdělování, oběh a vyřizování dokumentů ve škole
Úvod ke spisové službě
Výroční zpráva ČŠI 2016/2017 - Kvalita a efektivita vzdělávání a vzdělávací soustavy ve školním roce 2016/2017

Poradna

Pracovní smlouva „Vychovatelka ŠD a ŠK“
Vracení úplaty
Školní klub
Zřizovatel
Vánoční prázdniny – nepřerušený provoz školní družiny
Úplata za zájmové vzdělávání
Směrnice
Pracovní náplň
Poplatky školní družina
Vychovatelka ŠD
Vybírání úplaty za zájm. vzdělávání
Úplata za ŠD
Vrácení poměrné části úplaty za školní družinu pro žáky na distanční výuce
Uhrazení dluhu
Poplatky za ŠD při rotační výuce
Přímá a nepřímá pedagogická činnost u vychovatele ŠD během dopolední činnosti