Dohled v základním vzdělávání

Vydáno:

Zajištění dohledu a BOZ v základním vzdělávání.

Související dokumenty

Pracovní situace

Dohled ve středním a vyšším odborném vzdělávání
Dohled ve školní jídelně
Dohled při zájmovém vzdělávání
Dohled a BOZ
Dohled v předškolním vzdělávání
Mimoškolní akce školy – dohled nad dětmi/žáky
Mimoškolní akce školy (zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví)
Dohled a pracovní řád
Dohled v základním uměleckém vzdělávání
Jak je to s důležitými sděleními v elektronických žákovských knížkách a prokazatelným podpisem rodičů?
Doprovod žáka do nemocnice
Mimoškolní akce školy – vybrané specifické aktivity
Poučení o bezpečnosti na lyžařském výcviku
Odpovědnost při pořádání školy v přírodě a školních výletů
Malotřídní základní škola
Zajištění BOZP při provozu na krizových školách
Ochrana pedagogů
Některé problémy spojené s pořádáním „školky v přírodě“
Mezioborová spolupráce při ochraně dětí ohrožených syndromem CAN

Poradna

Přijetí cizince do základní školy
Hospodaření školy - zaúčtování ztrátového výsledku z předchozího roku
Škola v přírodě
Doprovod do školy
Pobyt žáka v zahraničí
Počet žáků ve třídě
Vozíčkář
Pobyt v zahraničí dítěte
Sloučení škol
Přímá ped. činnost
Odklad povinné školní docházky
Uvolnění z výuky
Přijímání ke vzdělávání
Odklad
Dovolená
Žák v zahraničí
Bezpečnost
Odpolední vyučování 1. stupeň
Kariérový poradce na ZŠ
Pojištění žáků při výjezdu do zahraničí

Zákony

561/2004 Sb. o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon)

Vyhlášky

48/2005 Sb. o základním vzdělávání a některých náležitostech plnění povinné školní docházky
263/2007 Sb. , kterou se stanoví pracovní řád pro zaměstnance škol a školských zařízení zřízených Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy, krajem, obcí nebo dobrovolným svazkem obcí