Inventarizace

Vydáno:

Inventarizací majetku a závazků rozumíme zjištění skutečného stavu veškerého majetku a závazků, jeho porovnání se stavem v účetnictví, posouzení výše ocenění majetku, závazků a vypořádání případných (inventarizačních) rozdílů. Stav majetku a závazků takto ověřují účetní jednotky zejména ke dni řádné účetní závěrky, případně ke dni mimořádné účetní závěrky. Na téma inventarizace jsou pro uživatele dostupná samostatná pojednání (knihy), která obsahují popis postupů do všech podrobností a jsou jistě užitečná zejména pro práci jmenovaných inventurních a inventarizačních komisí.

Související dokumenty

Pracovní situace

Požadavky na provádění inventarizací stanovené prováděcí vyhláškou
Vnitřní směrnice o provedení inventarizace
Účetní závěrka vybraných (příspěvkových) organizací
Rozsah sestavení účetní závěrky
Etapy účetní závěrky
Uzavírání účetních knih – základní účetní postupy v souvztažnostech
Další požadavky na části ÚZ
Daňové povinnosti související s účetní závěrkou
Zjišťované závady v postupech zpracování a vykazování údajů ÚZ
Vedení účetnictví škol – příspěvkových organizací
Účetní zásady a principy
Požadavky na vedení účetnictví
Účetní zápisy a záznamy
Účty – soustava účtů
Organizace odpovídající informační základny
Postavení a funkce účetnictví
Schvalování účetní závěrky příspěvkové organizace
Podstata účetnictví
Požadavky na použití účetních metod

Poradna

Účtování čištění vzduchotechniky kuchyň – školní jídelna
Účet 649
Použití účtu 527 u příspěvkové organizace
Účtování ztráty za rok 2022 - škola
Doplňující otázka k - Účtování ztráty za rok 2022 - škola
Stravování české školní inspekce
Školní jarmark
Proplacení výpisu z rejstříku trestů
Faktura a její obsah - odpověď na dotaz
Plán dovolených
Náhrada mzdy
Pracovní smlouva
Účtování
Prodej opotřebovaného majetku
Stanovení vstupní ceny skluzavky na školním hřišti
Malování tříd v základní škole – účetnictví
Pracovní sešity
Účtování zařazení dlouhodobého hmotného majetku pořízeného z FKSP u základní školy zřízené obcí
Prodej lyží

Zákony

563/1991 Sb. o účetnictví
257/2001 Sb. o knihovnách a podmínkách provozování veřejných knihovnických a informačních služeb (knihovní zákon)
122/2000 Sb. o ochraně sbírek muzejní povahy a o změně některých dalších zákonů

Vyhlášky

270/2010 Sb. o inventarizaci majetku a závazků
275/2000 Sb. , kterou se provádí zákon č. 122/2000 Sb., o ochraně sbírek muzejní povahy a o změně některých dalších zákonů