Škoda způsobená žákovi nebo studentovi a účastníkovi školského zařízení

Vydáno:

Tento text se zaměřuje na základní aspekty odpovědnosti právnické osoby vykonávající činnost školy za škodu způsobenou žákovi ZŠ, ZUŠ, SŠ, konzervatoře a studentovi VOŠ a právnické osoby vykonávající činnost školského zařízení za škodu způsobenou účastníkovi školského zařízení (nejčastěji školní družiny).

(V tomto článku je vyjádřen právní názor jeho autorů. V případě sporu, včetně soudního řízení týkajícího se konkrétní věci, mohou být stanoviska a závěry třetích stran, včetně soudu odlišná od těch, která jsou námi v tomto článku prezentovaná.)

Související dokumenty

Zákony

561/2004 Sb. o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon)
89/2012 Sb. občanský zákoník
262/2006 Sb. zákoník práce
258/2000 Sb. o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů

Vyhlášky

263/2007 Sb. , kterou se stanoví pracovní řád pro zaměstnance škol a školských zařízení zřízených Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy, krajem, obcí nebo dobrovolným svazkem obcí
410/2005 Sb. o hygienických požadavcích na prostory a provoz zařízení a provozoven pro výchovu a vzdělávání dětí a mladistvých

Pracovní situace

Kolize odpovědnosti školy a jiné osoby za škodu způsobenou žákovi
Konkrétní případy možné kolize odpovědnosti školy a jiné osoby za škodu způsobenou žákovi
Ztráta věci z nezabezpečené skříňky
Odpovědnost pedagogů MŠ podle aktuální právní úpravy
Některé problémy spojené s pořádáním „školky v přírodě“
Stávka
Docházka do školy po ukončení posledního ročníku
Odpovědnost mateřských škol po 1. 6. 2020
Náhrada škody dle nového občanského zákoníku
Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání (OP VVV)
Podpora implementace novely školského zákona z Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání
Žádost o souhlas k využití asistenta pedagoga
Přímá a nepřímá pedagogická činnost v dohodách o pracích mimo pracovní poměr
Podstata účetnictví
Požadavky na použití účetních metod
Minimální mzda státu EU a výjezdy škol do zahraničí
OP JAK
Pedagogická intervence na základní škole a výkaz P1c-01
Zařazování zaměstnance do platové třídy

Poradna

Doplňková činnost
Odpovědnost
Odpovědnost školy za škodu - odpověď na dotaz