Škoda způsobená žákovi nebo studentovi a účastníkovi školského zařízení

Tento text se zaměřuje na základní aspekty odpovědnosti právnické osoby vykonávající činnost školy za škodu způsobenou žákovi ZŠ, ZUŠ, SŠ, konzervatoře a studentovi VOŠ a právnické osoby vykonávající činnost školského zařízení za škodu způsobenou účastníkovi školského zařízení (nejčastěji školní družiny).

(V tomto článku je vyjádřen právní názor jeho autorů. V případě sporu, včetně soudního řízení týkajícího se konkrétní věci, mohou být stanoviska a závěry třetích stran, včetně soudu odlišná od těch, která jsou námi v tomto článku prezentovaná.)

Související dokumenty

Pracovní situace

Odpovědnost pedagogů MŠ podle aktuální právní úpravy
Kolize odpovědnosti školy a jiné osoby za škodu způsobenou žákovi
Konkrétní případy možné kolize odpovědnosti školy a jiné osoby za škodu způsobenou žákovi
Ztráta věci z nezabezpečené skříňky
Některé problémy spojené s pořádáním „školky v přírodě“
Stávka
Docházka do školy po ukončení posledního ročníku
Odpovědnost mateřských škol po 1. 6. 2020
Náhrada škody dle nového občanského zákoníku
Podstata účetnictví
Požadavky na použití účetních metod
Přímá a nepřímá pedagogická činnost v dohodách o pracích mimo pracovní poměr
Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání (OP VVV)
Podpora implementace novely školského zákona z Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání
Žádost o souhlas k využití asistenta pedagoga
Minimální mzda státu EU a výjezdy škol do zahraničí
Pedagogická intervence na základní škole a výkaz P1c-01
OP JAK
Zařazování zaměstnance do platové třídy

Poradna

Odpovědnost školy za škodu - odpověď na dotaz
Doplňková činnost
Odpovědnost
Poškozená tabule - náhrada škody
Rozchod na školní akci
Odpovědnost za dítě po skončení školy ve škole a pozemku školy
Odpovědnost za škodu při odborné praxi

Zákony

561/2004 Sb. o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon)
89/2012 Sb. občanský zákoník
262/2006 Sb. zákoník práce
258/2000 Sb. o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů

Vyhlášky

263/2007 Sb. , kterou se stanoví pracovní řád pro zaměstnance škol a školských zařízení zřízených Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy, krajem, obcí nebo dobrovolným svazkem obcí
410/2005 Sb. o hygienických požadavcích na prostory a provoz zařízení a provozoven pro výchovu a vzdělávání dětí a mladistvých