Odpovědnost mateřských škol po 1. 6. 2020

Vydáno:

Na základě novely zákoníku práce č. 366/2019 Sb. nesou mateřské školy od 1. 6. 2020 stejnou odpovědnost za škodu vůči dětem jako základní školy. Tím došlo k převedení odpovědnosti mateřských škol za škodu z režimu občanského zákoníku do režimu zákoníku práce.

Související dokumenty

Pracovní situace

Některé problémy spojené s pořádáním „školky v přírodě“
Odpovědnost pedagogů MŠ podle aktuální právní úpravy
Škoda způsobená žákovi nebo studentovi a účastníkovi školského zařízení
Kolize odpovědnosti školy a jiné osoby za škodu způsobenou žákovi
Konkrétní případy možné kolize odpovědnosti školy a jiné osoby za škodu způsobenou žákovi
Náhrada škody dle nového občanského zákoníku
Docházka do školy po ukončení posledního ročníku
Stávka
Ztráta věci z nezabezpečené skříňky
Šablony od A do Z
Podpora implementace novely školského zákona z Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání
První kroky při vymáhání dlužného školného
Prominutí, snížení úplaty za předškolní vzdělávání
Poradna: Úplata za předškolní vzdělávání v době uzavření MŠ
Mimořádná opatření a úplata za předškolní vzdělávání v mateřské škole
Reforma financování - základní školy, mateřské školy
Reforma financování - vliv na rozpočet základní a mateřské školy
Stanovení úplaty a prominutí úplaty za předškolní vzdělávání
Vliv statistického výkaznictví na financování veřejné školy

Poradna

Vzdělávání předškoláků mimo MŠ
Pracovní zařazení učitelky MŠ vyučující žáka-cizince českému jazyku
Povinnost plnění spotřebního koše v soukromé MŠ, pokud nepobíráme dotace na stravu
Ochranné pomůcky učitelky MŠ při stravování
Školení hygienického minima
Dítě se zlomenou rukou v MŠ
Adaptační období v MŠ a bezpečnost
Přijetí dítěte do MŠ
Akce v mateřské škole přes noc
Nerovnoměrně rozvržená pracovní doba v MŠ
Předškolák a očkování
Pedagogické koncepce
Směrnice
Dobrovolnická práce
Jmenování ředitelky
Vychovatelka ŠD
Ukončení pracovního poměru
Míra vzdělávací povinnosti
Zdravotní průkaz
Lesní školka

Zákony

366/2019 Sb. , kterým se mění zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů
262/2006 Sb. zákoník práce
89/2012 Sb. občanský zákoník