Stávka

Vydáno:

Základní pravidla

Související dokumenty

Zákony

2/1993 Sb. o vyhlášení LISTINY ZÁKLADNÍCH PRÁV A SVOBOD jako součásti ústavního pořádku České republiky
2/1991 Sb. o kolektivním vyjednávání
262/2006 Sb. zákoník práce
187/2006 Sb. o nemocenském pojištění
561/2004 Sb. o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon)

Pracovní situace

Stávka ve sporu o uzavření kolektivní smlouvy, Stávka dle Listiny základních práv a svobod
Škoda způsobená žákovi nebo studentovi a účastníkovi školského zařízení
Kolize odpovědnosti školy a jiné osoby za škodu způsobenou žákovi
Konkrétní případy možné kolize odpovědnosti školy a jiné osoby za škodu způsobenou žákovi
Některé problémy spojené s pořádáním „školky v přírodě“
Přímá a nepřímá pedagogická činnost v dohodách o pracích mimo pracovní poměr
Ztráta věci z nezabezpečené skříňky
Odpovědnost pedagogů MŠ podle aktuální právní úpravy
Zařazování zaměstnance do platové třídy
Pracovní místa
Postup obsazování volných pracovních míst
Oblasti plánování zaměstnanců
Získávání zaměstnanců
Výběrový pohovor
Zrušení pracovního poměru ve zkušební době
Pracovní doba pedagogických pracovníků, její rozvržení a evidence
Pracovněprávní specifika „malotřídní“ školy
Práce konané mimo pracovní poměr, dohody o pracích konaných mimo pracovní poměr
Docházka do školy po ukončení posledního ročníku