Odpovědnost pedagogů MŠ podle aktuální právní úpravy

Vydáno:

Zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, přinesl od 1. ledna letošního roku celou řadu změn týkajících se i pedagogické praxe v mateřských školách. Úprava obecné odpovědnosti za škodu v občanském zákoníku se vztahuje na každého, bez ohledu na pracovní zařazení.

Související dokumenty

Pracovní situace

Ztráta věci z nezabezpečené skříňky
Náhrada škody dle nového občanského zákoníku
Metodické komentáře k zákonu Lex Ukrajina 2
Odborná kvalifikace pedagogických pracovníků v MŠ
Navýšení příspěvku prvňáčkům
Nákup potravin do školských stravovacích zařízení ve světle připravované
Škoda způsobená žákovi nebo studentovi a účastníkovi školského zařízení
Kolize odpovědnosti školy a jiné osoby za škodu způsobenou žákovi
Konkrétní případy možné kolize odpovědnosti školy a jiné osoby za škodu způsobenou žákovi
Některé problémy spojené s pořádáním „školky v přírodě“
Novela vyhlášky o školním stravování
Poradna: Úplata za předškolní vzdělávání v době uzavření MŠ
Mimořádná opatření a úplata za předškolní vzdělávání v mateřské škole
Odpovědnost mateřských škol po 1. 6. 2020
První kroky při vymáhání dlužného školného
Prominutí, snížení úplaty za předškolní vzdělávání
Může škola požadovat peníze za opotřebení učebnic?
Maturitní zkouška v podzimním zkušebním období v kontextu novely
Novela vyhlášky č. 27/2016 Sb., o vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami a žáků nadaných

Poradna

Doplňková činnost
Akce v mateřské škole přes noc
Povinnost plnění spotřebního koše v soukromé MŠ, pokud nepobíráme dotace na stravu
Nerovnoměrně rozvržená pracovní doba v MŠ
Rozchod na školní akci
Poškozená tabule - náhrada škody
Ochranné pomůcky učitelky MŠ při stravování
Školení hygienického minima
Odpovědnost školy za škodu - odpověď na dotaz
Předškolák a očkování
Pedagogické koncepce
Směrnice
Dobrovolnická práce
Jmenování ředitelky
Vychovatelka ŠD
Ukončení pracovního poměru
Míra vzdělávací povinnosti
Zdravotní průkaz
Lesní školka
Provoz MŠ

Zákony

89/2012 Sb. občanský zákoník
262/2006 Sb. zákoník práce
561/2004 Sb. o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon)
258/2000 Sb. o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů