Odpovědnost pedagogů MŠ podle aktuální právní úpravy

Vydáno:

Zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, přinesl od 1. ledna letošního roku celou řadu změn týkajících se i pedagogické praxe v mateřských školách. Úprava obecné odpovědnosti za škodu v občanském zákoníku se vztahuje na každého, bez ohledu na pracovní zařazení.

Související dokumenty

Zákony

89/2012 Sb. občanský zákoník
262/2006 Sb. zákoník práce
561/2004 Sb. o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon)
258/2000 Sb. o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů

Pracovní situace

Ztráta věci z nezabezpečené skříňky
Náhrada škody dle nového občanského zákoníku
Škoda způsobená žákovi nebo studentovi a účastníkovi školského zařízení
Kolize odpovědnosti školy a jiné osoby za škodu způsobenou žákovi
Konkrétní případy možné kolize odpovědnosti školy a jiné osoby za škodu způsobenou žákovi
Některé problémy spojené s pořádáním „školky v přírodě“
Odborná kvalifikace pedagogických pracovníků v MŠ
Novela vyhlášky o základním vzdělávání
Metodické komentáře k zákonu Lex Ukrajina 2
Navýšení příspěvku prvňáčkům
Nákup potravin do školských stravovacích zařízení ve světle připravované
První kroky při vymáhání dlužného školného
Prominutí, snížení úplaty za předškolní vzdělávání
Poradna: Úplata za předškolní vzdělávání v době uzavření MŠ
Mimořádná opatření a úplata za předškolní vzdělávání v mateřské škole
Odpovědnost mateřských škol po 1. 6. 2020
Novela vyhlášky o školním stravování
Novela zákona o pedagogických pracovnících
Odborná kvalifikace pedagogických pracovníků na 1. stupni ZŠ a v přípravných třídách

Poradna

Doplňková činnost
Povinnost plnění spotřebního koše v soukromé MŠ, pokud nepobíráme dotace na stravu
Nerovnoměrně rozvržená pracovní doba v MŠ
Směrnice
Dobrovolnická práce
Jmenování ředitelky
Vychovatelka ŠD
Ukončení pracovního poměru
Míra vzdělávací povinnosti
Zdravotní průkaz
Lesní školka
Provoz MŠ
Sloučení škol
Zápis do MŠ
Předpoklad odborné kvalifikace pro pedagogickou činnost
Přijímací řízení - předčasné podávání žádostí
Počet dětí ve třídě MŠ II
Počet dětí ve třídě
Přijetí dítěte zaměstnance do MŠ
Přímá pedagogická činnost