Kolize odpovědnosti školy a jiné osoby za škodu způsobenou žákovi

Kolize odpovědnost za škodu je chápána jako situace, při které dochází ke střetu odpovědnosti za škodu dvou subjektů. V praxi škol je jedním subjektem odpovědným za škodu škola, druhým – tzv. třetí osoba. V návaznosti na tuto skutečnost se pak článek zaměřuje na právo školy domáhat se toho, aby byl uplatněn postih za škodu vůči skutečnému škůdci.

(V tomto článku je vyjádřen právní názor jeho autorů. V případě sporu, včetně soudního řízení týkajícího se konkrétní věci, mohou být stanoviska a závěry třetích stran, včetně soudu odlišná od těch, která jsou námi v tomto článku prezentovaná.)